VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 32
Lượt truy cập: 2713949
Chế độ - Chính sách
Lượt xem: 2082
THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. - (04/12/2013)
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ​;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
Chương I
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Điều 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 
.....