anh 6 unit 8 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: anh 6 unit 8 skills 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen vĩ đại the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói đến loại gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at theweekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes má strong and confident.

My name's Alice. I'm twelve years old. I don't lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope vĩ đại create a new computer game one day.

Tạm dịch bài bác nghe:

Xin xin chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ở ngôi trường và tôi thông thường giẫm xe cộ với tía nhập vào cuối tuần. Nhưng môn thể thao yêu thương mến của tôi là karate. Tôi rèn luyện nó tía phen một tuần. Nó hùn tôi thỏa sức tự tin.

Tên tôi là Alice. Tôi mươi nhị tuổi hạc. Tôi ko mến thể thao mang đến lắm, tuy nhiên tôi mến coi thể thao bên trên TV. Sở mến của tôi là đùa cờ vua. Tôi và các bạn tôi đùa cờ nhập loại Bảy sản phẩm tuần. Tôi thỉnh phảng phất cũng đùa trò đùa bên trên PC. Tôi kỳ vọng một ngày nào là này sẽ đưa đến một trò đùa PC mới nhất.

Lời giải chi tiết:

The listening passages are about Hai and Alice.

(Các bài bác nghe nói đến Hải và Alice.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen vĩ đại the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn. Sau cơ khắc ghi T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

T

F

1. The passages are about two sportsmen.      

2. Hai goes cycling at the weekend.               

3. Hai’s favourite sport is karate.                    

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.     

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.  

(Các đoạn văn nói đến nhị vận khích lệ. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend. 

(Cuối tuần Hải cút giẫm xe cộ. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.       

(Môn thể thao yêu thương mến của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

(Alice ko mến đùa thể thao mang đến lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.  

(Alice đùa trò đùa PC thường ngày. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each blank with a word vĩ đại complete each sentence.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng địa điểm trống không với 1 kể từ nhằm triển khai xong từng câu.)

1. Hai plays _________ at school.

Xem thêm: cach nau cai xoong

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching sport on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Lời giải chi tiết:

1. volleyball     

2. three

3. Alice        

4. chess

1. Hai plays volleyball at school.

(Hải đùa bóng chuyền ở ngôi trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải tập dượt karate ở câu lạc cỗ tía phen một tuần.)

3. Alice likes watching sport on TV.

(Alice mến coi thể thao bên trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

(Alice đùa cờ nhập loại Bảy sản phẩm tuần.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

 4. Work in pairs. Tak about the sport / game you lượt thích. Use the following questions as cues.

(Làm việc theo gót cặp. Nói về môn thể thao/ trò đùa nhưng mà em mến. Sử dụng những thắc mắc sau như khêu gợi ý.)

- What is the name of the sport / game?

(Tên của môn thể thao / trò đùa là gì?)

- How many players are there?

(Có từng nào người chơi?)

- How often tự you play it?

(Bạn đùa nó bao lâu một lần?)

- What equipment does it need?

(Nó có nhu cầu các trang bị gì?)

Lời giải chi tiết:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 người chơi)

- I play it three times a week

(Tôi đùa 3 phen một tuần.)

- 2 racquets and 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt và một trái khoáy cầu)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of 40-50words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer vĩ đại the listening passages.

(Viết một quãng văn khoảng tầm 40 – 50 kể từ về môn thể thao / trò đùa em tiếp tục rằng ở bài bác 4. Em cũng rất có thể tìm hiểu thêm những đoạn văn ở bài bác nghe.)

Lời giải chi tiết:

I usually play badminton after school with my friend because vĩ đại play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

(Tôi thông thường đùa cầu lông sau giờ học tập với các bạn tôi vì như thế nhằm đùa môn thể thao này công ty chúng tôi cần thiết nhị người đùa. Tôi đùa cầu lông tía phen một tuần. Để đùa cầu lông, tôi cần thiết nhị cây vợt và một trái khoáy cầu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

Xem thêm: ve tranh chu de the gioi khong khoi thuoc