bai tap them s hoac es

Bài tập dượt thêm thắt đuôi s/es đem đáp án

Bài tập dượt thêm thắt s và es thì thời điểm hiện tại đơn đem đáp án

Mời chúng ta nhập xem thêm và chuyển vận về với Bài tập dượt về quy tắc thêm thắt "s", "es" nhập kể từ loại đem đáp án vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên chung chúng ta thực hành thực tế kĩ năng phân phát âm và hoàn mỹ được kĩ năng thưa Tiếng Anh của tớ một cơ hội cực tốt. Sau phía trên chào chúng ta nhập test mức độ.

Bạn đang xem: bai tap them s hoac es

LÝ THUYẾT

Chúng tớ thêm thắt đuôi s và es vào sau cùng động kể từ thông thường phân chia với thứ bậc thân phụ số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn (He, She, It). Đa số động kể từ nhập giờ anh phân chia với công ty ngữ thứ bậc 3 số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn sẽ tiến hành thêm thắt “s”, chỉ những tình huống đặc biệt quan trọng tiếp tục thêm thắt “es” hoặc dạng bất quy tắc.

1. Chúng tớ thêm thắt “es” sau động kể từ đem vần âm tận nằm trong vày “o, x, ss, sh, ch”.

Go → goes

Cross → crosses

Teach → teaches

Fix → fixes

Brush → brushes

2.Với những động kể từ tận nằm trong vày “y” lâu năm, trước cơ là 1 phụ âm (không cần o, u, a, e, i), thì tớ vứt “y” lâu năm và thêm thắt “ies” nhập.

Fly → flies

Carry → carries

Study → studies

Hurry → hurries

Nhưng say → says vì như thế trước “y” là 1 vẹn toàn âm (o, u, a, e, i).

3.Động kể từ kết giục vày 1 vẹn toàn âm + nó, tớ một số bí quyết nhỏ s.

Play → plays.

Say → says

4. Đa số động kể từ tớ thêm thắt “s” Lúc phân chia ở thứ bậc 3 số không nhiều thời điểm hiện tại đơn.

LUYỆN TẬP

Ex 1: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/ es của động từ

1. Go (đi) - gos/ goes/ go

2. Finish (kết thúc) - finishes/ finishs/ finish

3. Do (làm) - dos/ does/ do

4. Teach (dạy) - teaches/teaches/ teach

5. Fix (sửa chữa) - fixs/ fies/ fixes

6. Catch (bắt kịp) - catches/ catchs/ catch

7. Kiss (hôn) - kiss/ kisss/ kisses

8. Miss (nhớ) - misss/ miss/ misses

9. Watch (xem) - watch/ watches/ watchs

10. Push (đẩy) - pushes/ push/ pushs

Ex 2: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1. Fly (bay ) - flies/ flys/ flyes

2. Study (học ) - studies/studys/ studyes

3. Cry (khóc) - crys/ cryes/ cries

4. Try (cố gắng) - trys/ tries/ tryes

5. Hurry (nhanh lên) - hurrys/ hurries/ hurryes

6. Imply (gợi ý) - implys/implies/implyes

7. Apply (áp dụng) - applies/ applys/ applyes

8. Carry (mang, vác) - carrys/carries/ carryes

9. Copy (sao chép) - copies/copys/ copyes

10. Dry (làm khô) - drys/ dries/ dryes

11. Fry (rán, chiên) - fries/ frys/ fryes

12. Bury (chôn) - burys/ buryes/ buries

Ex 3: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1. Say (nói) - saies/ sayes/ says

2. Buy (mua) - buys/ buies/ buyes

3. Pay (trả tiền) - paies/ pays/ payes

4. Enjoy (yêu thích) - enjoys/enjoies/ enjoyes

5. Play (chơi) - plays/ plaies/ playes

Ex 4: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1. Write (viết) - writs/ writes/ writies

2. Come (tới) - coms/ comies/ comes

3. Ride (lái xe) - rides/ ridies/ rids

4. Like (thích) - likies/ likes/ liks

5. Type (đánh máy) - typies/ typs/ types

Ex 5: Chọn dạng đích thị của kể từ nhập câu:

1. Police catchs/ catches him because he’s a theft

2. My mother is a teacher. She always teachs/ teaches u English.

3. John gos/ goes market about three-time a weeks.

4. He have/ has a good table.

5. Adam and Susan eat out/ eats out together.

6. I often watch/ watches TV before going to tát bed.

Ex 6. Thêm s/es nhập những động kể từ sau

1. become11. write
2. begin12. pay
3. fix13. build
4. do14. drive
5. drink15. fly
6. eat16. catch
7. mix17. cut
8. visit18. sing
9. wash19. sleep
10. make20. win

Ex 7. Chọn dạng đích thị của kể từ nhập ngoặc:

1. He (have) ………. a new haircut today.

2. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

3. My mother often (teach)……….u English on Saturday evenings.

4. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

5. My sister (wash)……….the dishes every day.

Ex 8. bài bác tập dượt cơ hội phân phát âm đuôi s, es nhập giờ Anh

1. A. proofs B. books C. points D. days

2. A. asks B. breathes C. breaths D. kinds

3. A. sees B. sports C. pools D. trains

4. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites

5. A. books B. floors C. combs D. drums

6. A. cats B. tapes C. rides D. cooks

7. A. walks B. begins C. helps D. cuts

8. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests

9. A. helps B. laughs C. cooks D. finds

10. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks

11. A. beds B. doors C. plays D. students

12. A. arms B. suits C. chairs D. boards

13. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes

14. A. relieves B. invents C. buys D. deals

15. A. dreams B. heals C. kills D. tasks

16. A. resources B. stages C. preserves D. focuses

17. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes

18. A. offers B. mounts C. pollens D. swords

19. A. miles B. words C. accidents D. names

Xem thêm: muon tinh dien tich xung quanh hinh hop chu nhat

20. A. sports B. households C. minds D. Plays

Exercise 9: Write the right plural noun

1. I had two ____________ for lunch. (apple)

2. I was scared because John brought two ____________ to tát school. (knife)

3. My favorite MacDo meal is a Big Mac with ____________. (fry)

4. New Zealand has a lot of ____________. (sheep)

5. In my class there are many ____________. (child)

6. Do you know where the ____________ were from? (thief)

7. I love ____________. They are nice when it is hot. (tree)

8. You have lips lượt thích ____________. (cherry)

9. Do you know where my ____________ are? (key)

10. There were 12 ____________ in the tray. (egg)

Execise 10: Form the plural

1. This photo is fantastic

________________________________________

2. That bag is heavy

________________________________________

3. This story is very funny!

________________________________________

4. That woman is from London

________________________________________

5. This dress is beautiful!

________________________________________

6. That boy is very tall!

________________________________________

7. This radio is expensive.

________________________________________

8. This knife is sharp.

________________________________________

ĐÁP ÁN

Ex 1: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/ es của động từ

1 - goes. Giải thích: tận nằm trong là o thì thêm thắt es

; 2 - finishes. Giải thích: tận nằm trong là sh thì thêm thắt es

3 - does. Giải thích: tận nằm trong là o thì thêm thắt es

4 - teaches. Giải quí tận nằm trong là ch thì thêm thắt es

5 - fixes. Giải quí tận nằm trong là x thì thêm thắt es

6 - catches. Giải quí tận nằm trong là ch thì thêm thắt es

7 - kisses. Giải quí tận nằm trong là ss thì thêm thắt es

8 - misses. Giải quí tận nằm trong là ss thì thêm thắt es

9 - watches. Giải quí tận nằm trong là ch thì thêm thắt es

10 - pushes. Giải quí tận nằm trong là sh thì thêm thắt es

Ex 2: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1 - flies; 2 - studies; 3 - cries; 4 - tries; 5 - hurries;

6 - implies; 7 - applies; 8 - carries; 9 - copies; 10 - dries;

Ex 3: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1 - says; 2 - buys; 3 - pays; 4 - enjoys; 5 - plays;

Ex 4: Gạch chân đáp án đích thị và rút đi ra quy tắc thêm thắt s/es của động từ

1 - writes; 2 - comes; 3 - rides; 4 - likes; 5 - types;

Ex 5: Chọn dạng đích thị của kể từ nhập câu:

1. Police catchs/ catches him because he’s a theft

2. My mother is a teacher. She always teachs/ teaches u English.

3. John gos/ goes market about three-time a weeks.

4. He have/ has a good table.

5. Adam and Susan eat out/ eats out together.

6. I often watch/ watches TV before going to tát bed.

Ex 6. Thêm s/es nhập những động kể từ sau

1. becomebecomes11. writewrites
2. beginbegins12. paypays
3. fixfixes13. buildbuilds
4. dodoes14. drivedrives
5. drinkdrinks15. flyflies
6. eateats16. catchcatches
7. mixmixes17. cutcuts
8. visitvisits18. singsings
9. washwashes19. sleepsleeps
10. makemakes20. winwins

Ex 7. Chọn dạng đích thị của kể từ nhập ngoặc:

1. He (have) ……has…. a new haircut today.

2. I usually (have) …have…….breakfast at 6.30.

3. My mother often (teach)…teaches…….u English on Saturday evenings.

4. I lượt thích Math and she (like)…likes…….Literature.

5. My sister (wash)……washes….the dishes every day.

Ex 8. bài bác tập dượt cơ hội phân phát âm đuôi s, es nhập giờ Anh

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - D; 10 - D;

11 - D; 12 - B; 13 - C; 14 - B; 15 - D;

16 - C; 17 - A; 18 - B; 19 - C; đôi mươi - A;

Exercise 9: Write the right plural noun

1. I had two ______apples______ for lunch. (apple)

2. I was scared because John brought two ____knives________ to tát school. (knife)

3. My favorite MacDo meal is a Big Mac with ____fries________. (fry)

4. New Zealand has a lot of ______sheep______. (sheep)

5. In my class there are many ____children________. (child)

6. Do you know where the _____thieves_______ were from? (thief)

7. I love ____trees________. They are nice when it is hot. (tree)

8. You have lips lượt thích _____cherries_______. (cherry)

9. Do you know where my ______keys______ are? (key)

10. There were 12 _______eggs_____ in the tray. (egg)

Execise 10: Form the plural

1. These photos are fantastic!

2. Those bags are heavy.

3. These stories are very funny!

4. Those women are from London.

5. These dresses are beautiful!

6. Those boys are very tall.

Xem thêm: dong phong nha ke bang duoc unesco cong nhan

7. These radios are expensive.

8. These knives are sharp.

Trên đó là Bài tập dượt về quy tắc thêm thắt "s", "es" nhập kể từ loại nhập giờ Anh đem đáp án, kỳ vọng đó là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích giành riêng cho quý cha mẹ, thầy cô và những em học viên.