bai tap trac nghiem ham so luong giacVới 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm hàm con số giác (phần 1) với điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện trắc nghiệm hàm con số giác (phần 1).

Bạn đang xem: bai tap trac nghiem ham so luong giac

60 bài xích tập luyện trắc nghiệm hàm con số giác với đáp án (phần 1)

Bài 1: Hàm số y= 3tan( 2x - π/6) với tập luyện xác lập là:

Quảng cáo

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

ĐKXĐ: cos(2x - π/6) ≠ 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 2: Cho hàm số nó = tanx – cotx. Khoảng tuy nhiên hàm số xác lập là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Vậy trong khúc (0, 2π) thì x ≠ π/2; π; 3π/2. Chọn D

Bài 3: Hãy chỉ ra rằng hàm số chẵn trong những hàm số sau:

Quảng cáo

A.y = sinx        B.y= sinx + cotx

C.y= sin(π/2-x)        D.y= sinx.cos2x

Lời giải:

Đáp án: C

Ta với những hàm số sinx, cotx là những hàm số lẻ, sin(π/2 - x) = cosx tuy nhiên cosx là hàm chẵn nên lựa chọn C.

Bài 4: Hãy chỉ ra rằng hàm số lẻ trong những hàm số sau:

A.y= cos2x.cos(π/2-x)        B.y= sin2xcosx

C.y= sinx – cosx        D.y= xsinx

Lời giải:

Đáp án: A

Bằng những người sử dụng khái niệm hàm số lẻ nhằm đánh giá từng đáp án. Ta với y= cos2x.cos(π/2 - x) = cos2x.sinx là hàm lẻ. lựa chọn A

Bài 5: Hàm số này tại đây không tồn tại tính chẵn, lẻ?

A.y= cos2xcos(π/2-x)        B.y= sin2x.cosx

C.y= sinx – cosx        D.y= x.sinx

Lời giải:

Đáp án: C

Kiểm tra từng đáp án tớ với câu C là đáp án đích thị vì thế sin(-x) – cos(-x) = -sinx – cosx ≠ - (sinx – cosx). Chọn C

Bài 6: Hàm số nó = tanx xác lập vô tập luyện này sau đây?

Quảng cáo

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

ĐKXĐ cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2 + kπ, k ∈ Z. Đáp án A.

Bài 7: Cho hàm số y= 2sin(x/2), hãy chỉ ra rằng mệnh đề sai vô tư mệnh đề sau:

A. Hàm số đang được nghĩ rằng hàm số lẻ.

B. Hàm số đang được cho tới có mức giá trị lớn số 1 bởi vì 2.

C. Hàm số đang được cho tới với chu kì 4π.

D. Trong thân phụ mệnh đề bên trên với tối thiểu một mệnh đề sai.

Lời giải:

Đáp án: A

Ta với 2sin(-x/2) = -2sin (x/2). Vậy hàm đang được nghĩ rằng hàm lẻ, câu A đích thị.

|sin (x/2)| ≤ 1 nên nó ≤ 2. Vậy hàm số có mức giá trị lớn số 1 bởi vì 2, câu B đích thị.

Hàm số nó = 2sin(x/2) là hàm số tuần trả với chu kì 2π/0.5 = 4π. Vậy câu C đích thị. Từ ê đáp án sai là D.

Bài 8: Hãy chỉ ra rằng hàm số tuần trả trong những hàm số sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Hàm số nó = sinu(x) là hàm tuần trả. Vậy nó = sin3x là hàm tuần trả, lựa chọn B

Bài 9: Hàm số sau với tập luyện xác lập là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

A.R\{kπ,k ∈ Z}        B.R

C.R\{k2π,k ∈ Z}        D.R\{π/2+k2π, k ∈ Z}

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án: C

ĐKXĐ: cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π, k ∈ Z. Chọn C

Bài 10: Chu kì của hàm số nó = tan (x/2) là:

A.2π        B.4π        C.π        D.π/2

Lời giải:

Đáp án: A

Chu kì của hàm số đang được cho tới là: π/0.5 = 2π. Chọn A

Bài 11: Tìm tập luyện xác lập D của hàm số nó = (sinx + 2)/ (sinx.cos2x)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 12: Chu kì của hàm số nó = sin5x là:

A.2π        B.5π        C.10π        D.2π/5

Lời giải:

Đáp án: D

Chu kì của hàm số đang được cho tới là: 2π/5. Chọn D

Bài 13: Chu kì của hàm số nó = sin (x/3) là

A.2π        B.6π        C.π/3        D. 2π/3

Lời giải:

Đáp án: B

Chu kì của hàm

số đang được cho tới là: 2π/ (1/3) = 6π. Chọn B

Bài 14: Hàm số sau với tập luyện xác định:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 15: Tìm tập luyện độ quý hiếm của hàm số sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

A. D = [0,+∞)        B. D = ∅

C. D = R        D. D = [1,√3]

Lời giải:

Đáp án: D

Ta với -1 ≤ sinx ≤ 1 nên 1 ≤ sinx + 2 ≤ 3. Đáp án D.

Bài 16: Trong những hàm số sau, hàm số này là hàm số lẻ?

A. nó = cosx + (sinx)2        B. nó = sin x + cosx

Xem thêm: hinh anh cac chom sao tren bau troi

C. nó = -cosx        D. nó = sinx.cos3x

Lời giải:

Đáp án: D

Ta với sin(-x).cos(-3x) = -sinx.cos3x. Đáp án D.

Bài 17: Chu kì của hàm số nó = cos(x/2) + sinx là:

A.0        B.2π        C.4π        D.

Lời giải:

Đáp án: C

Chu kì của hàm số nó = cos(x/2) là 4π. Chu kì của hàm số nó = sinx là 2π. Vậy chu kì của hàm số đang được nghĩ rằng bội công cộng nhỏ nhất của nhì hàm số bên trên là 4π. Chọn C.

Bài 18: Tập xác lập D của hàm số sau là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 19: Trong những hàm số sau, hàm số này là hàm số chẵn?

A. nó = sinx        B. nó = cosx        C. nó = tan x        D. nó = cotx

Lời giải:

Đáp án: B

Sử dụng khái niệm nhằm đánh giá tính chẵn, lẻ. Ta với hàm số chẵn là nó = cosx. Đáp án B.

Bài 20: Trong những hàm số sau, hàm số này với đồ gia dụng thị đối xứng qua loa gốc tọa độ?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Hàm số lẻ với đồ gia dụng thị đối xứng qua loa gốc tọa phỏng. bằng phẳng cơ hội đánh giá tính chẵn, lẻ tớ với nó = cot4x là 1 hàm số lẻ. Đáp án A.

Bài 21: Giá trị nhỏ nhất của hàm số nó = 2 + sinxcosx là:

A.1        B.3/2        C.2        D.Một số khác

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Ta với -1 ≤ sin2x ≤ 1. Vậy nó ≥ 3/2. Vậy min nó = 3/2. Chọn B

Bài 22: Trong những hàm số sau, hàm số này với đồ gia dụng thị đối xứng qua loa trục tung?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Hàm số chẵn với đồ gia dụng thị đối xứng qua loa trục tung. Ta với hàm số

y = sin3 x.cos(x - π/2) = sin4 x là 1 hàm số chẵn. Đáp án B.

Bài 23: Giá trị lớn số 1 của hàm số nó = 3sinx + 4cosx là:

A.3        B.4        C.5        D.7

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

với cosα = 3/5, sinα = 4/5. Mà sin⁡(x+ α ) ≤ 1. Nên nó ≤ 5. Vậy max nó = 5. Chọn C.

Bài 24: Tìm tập luyện độ quý hiếm của hàm số sau: nó = 2017/sinx

A. D = R\ {0}        B. D = [-2017,2017]

C. D = R        D. D = (-∞,-2017] ∪ [2017,+∞)

Lời giải:

Đáp án: D

Ta với -1 ≤ sinx ≤ 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 25: Hàm số nó = 1/(sinx-cosx) với tập luyện xác lập là:

A. ℝ\{kπ,k ∈ Z}

B. ℝ\{k2π,k ∈ Z}

C. ℝ\{π/2+kπ,k ∈ Z}

D. ℝ\{π/4+kπ,k ∈ Z}

Lời giải:

Đáp án: D

ĐKXĐ: sinx ≠ cosx ⇔ tanx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/4 + kπ, k ∈ Z. Chọn D.

Bài 26: Hàm số sau với tập luyện xác lập là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 27: Tập xác lập của hàm số nó = sin√x là:

A.ℝ        B.ℝ\{0}        C.[0;+∞)        D.(0;- ∞)

Lời giải:

Đáp án: C

ĐKXĐ: x ≥ 0. Chọn C.

Bài 28: Hàm số nó = 2sinxcosx + cos2x có mức giá trị lớn số 1 là

A.3        B.2√2        C.2        D.√2

Lời giải:

Đáp án: D

y = 2sinxcosx + cos2x = sin2x + cos2x = √2 sin⁡(x + π/4). Vậy max nó = √2. Chọn D

Bài 29: Hàm số nó = 2cos2x – một là hàm tuần trả với chu kì:

A.T = π.        B.T = 2π.        C.T = π2        D.T = π/2.

Lời giải:

Đáp án: A

y = 2cos2x – 1 = cos2x. Vậy hàm số đang được cho tới tuần trả với chu kì π. Chọn A.

Bài 30: Tìm tập luyện xác lập của hàm số sau: nó = 2017/sinx

A. D = R        B. D = R\ {kπ, k ∈ Z}

C. D = R\{0}        D. D = R\ {π/2+kπ, k ∈ Z}

Lời giải:

Đáp án: B

ĐKXĐ: sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ , k ∈ Z. Đáp án B

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 11 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tập xác lập, tập luyện độ quý hiếm của hàm con số giác
  • Trắc nghiệm tập luyện xác lập, tập luyện độ quý hiếm của hàm con số giác
  • Dạng 2: Tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm con số giác
  • Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm con số giác
  • 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm hàm con số giác với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


ham-so-luong-giac.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: chon nguoi xong nha tuoi nham tuat