bai tap ve gioi tu chi thoi gian

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, chắc rằng các bạn tiếp tục nghe biết giới kể từ, một kể từ loại thông thường bắt gặp. Giới kể từ là một trong phần tử cần thiết của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Để khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về giới kể từ, hãy nằm trong Langmaster tìm hiểu những dạng bài tập dượt giới từ nhé!

1. Ôn tập dượt lý thuyết về giới từ

1.1. Khái niệm giới kể từ là gì?

Giới kể từ vô giờ đồng hồ Anh - Preposition, hoặc còn được viết lách tắt là Pre, là những kể từ hoặc cụm kể từ dùng để làm biểu đạt quan hệ thân thiết cụm kể từ sau nó với những bộ phận không giống vô câu, kể từ tê liệt khiến cho bạn làm rõ văn cảnh, nghĩa của câu văn. 

Bạn đang xem: bai tap ve gioi tu chi thoi gian

Ví dụ.

 • The dog is lying in the kennel. (Con chó đang trong chuồng.)

=> Giới kể từ in diễn miêu tả địa điểm nhưng mà hành vi ở của chú ấy chó đang được ra mắt.

 • The weather in summer is very hot and uncomfortable. (Thời tiết vô ngày hè đặc biệt rét và không dễ chịu.)

=> Giới từ in thao diễn miêu tả thời hạn xẩy ra của không khí tao mong muốn nói

null

Khái niệm giới kể từ là gì?

1.2. Giới kể từ kết phù hợp với những kể từ loại nào?

Trong giờ đồng hồ Anh, theo gót sau giới kể từ cần là những kể từ hoặc cụm kể từ, sau giới kể từ ko được là mệnh đề. Sau giới kể từ rất có thể là những kể từ loại sau:

 • Danh kể từ, cụm danh từ

Ví dụ. table, chair, water, old street, new house…

 • Tân ngữ

Ví dụ. you, him, her, them…

 • Danh động kể từ (Gerund)

Ví dụ. living, swimming, skiing, shopping…

1.3. Phân loại giới từ

Giới kể từ vô giờ đồng hồ Anh khá đa dạng và phong phú và được tạo thành những loại như sau:

 • Giới kể từ chỉ thời gian: Diễn miêu tả thời khắc xẩy ra của việc việc

Ví dụ. on Sunday, in winter, at 9 a.m…

 • Giới kể từ chỉ điểm chốn: Nói về vị trí, địa điểm của việc vật, sự việc

Ví dụ. at school, on the street, behind the door…

 • Giới kể từ chỉ sự hoạt động, phương hướng: Biểu thị phía chuồn, sự hoạt động của việc vật, đối tượng

Ví dụ. through the window, across the road, along the coastline…

 • Cụm giới từ

Ví dụ. be out of, be about vĩ đại, …

null

Phân loại giới từ

1.4. Vị trí giới kể từ vô câu

Trong giờ đồng hồ Anh, giới kể từ rất có thể được đặt tại những địa điểm sau:

 • Đứng sau động kể từ “tobe” và đứng trước danh từ

Ví dụ. The desk is next vĩ đại the bookshelf. (Cái bàn học tập ở lân cận giá chỉ sách.)

 • Đứng động kể từ thường

Ví dụ. I work at WM company. (Tôi thao tác làm việc bên trên công ty lớn WM )

 • Đứng sau danh kể từ nhằm bửa nghĩa mang lại kể từ đó

Ví dụ. The meeting of the committee. (Buổi họp của hội đồng.)

 • Đứng sau tính từ 

Ví dụ. I’m good at English. (Tôi học tập chất lượng tốt môn giờ đồng hồ Anh.)

null

Vị trí giới kể từ vô câu

Xem thêm:

=> NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> 60 GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

2. Bài tập dượt về giới kể từ với đáp án

Sau khi ôn tập dượt những kỹ năng của giới kể từ vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta hãy nằm trong thăm dò hiểu những dạng bài bác tập dượt giới kể từ rất có thể bắt gặp trong số bài bác đánh giá nhé! Cùng công đập 100 câu bài bác tập dượt về giới kể từ nào!

2.1. Bài tập dượt giới kể từ chỉ thời hạn (Bài tập dượt giới kể từ in on at)

Bài tập dượt 1: Điền giới kể từ in/on/at vô vị trí trống 

1. _________ September

2. _________ 12 o'clock

3. _________ winter

4. _________ Easter Monday

5. _________ 4th July, 1776

6. _________ Christmas

7. _________ Tuesday

8. _________ the weekend

9. _________ my birthday

10. _________ the over of the week

Bài tập dượt 2: Điền giới kể từ (in/on/at) vô vị trí trống trải sao mang lại phù hợp

1. We usually go on holiday ….. ……. July.

2. My mother sometimes goes shopping …………….. Saturday morning.

3. I usually vì thế my homework ……………… the evening.

4. The zoo usually comes vĩ đại our town ………………. summer.

5. Maria’s birthday is …………… March 15th.

6. My sister usually gets up ……………….. six o’clock.

7. My favorite film begins …………… 7 p.m …………. the evening.

8. Occasionally it snows ……………….. winter.

9. My friend’s birthday is ……………… October.

10. Some birds and animals go out ……………… night.

null

Bài tập dượt giới kể từ với đáp án

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng

1. My lesson starts _____ eight o'clock.

A. on

B. at

C. in

2. My grandfather usually buys a newspaper ____ the morning.

A. on

B. at

C. in

3. We always wear warm clothes _____ winter.

A. on

B. at

C. in

4. We give presents vĩ đại everyone ____ Christmas.

A. on

B. at

C. in

5. I usually visit my grandparents _____ Sunday morning.

A. on

B. at

C. in

6. John's birthday is ______ November 3rd.

A. on

B. at

C. in

7. The film finishes ______ 10 p.m.

A. on

B. at

C. in

8. The supermarket is closed _____ Sunday.

A. on

B. at

C. in

9. I am going vĩ đại go on business ______ September.

A. on

B. in

C. at

10. We don’t have vĩ đại go vĩ đại work ______ the weekend.

A. in

B. on

C. at

2.2. Bài tập dượt giới kể từ chỉ điểm chốn

Bài tập dượt 4: Điền giới kể từ (in/on/at) vô vị trí trống

1. Something is ____________ the box.

2. I’m working ____________ the desk now.

3. Tony is ____________ a town!

4. Susan is ____________ the office.

5. Someone is ____________ the door

6. Maria is ___________ the room.

7. The picture is ___________ the wall

8. Linda is often ___________ home

9. We usually have a picnic ___________ a forest

10. My grandparents live ___________ the countryside

Bài tập dượt 5: Chọn đáp án đúng

1. Be careful while you walk ____________ the street.

A. through     

B. above

C. across    

D. up

2. Please, go ___________ the stairs carefully.

A. below     

B. down

C. through     

D. at

3. Put the toys _______ the box, please.

A. on     

B. in

C. up     

D. through

4. I saw them. They were walking __________ the town.

A. into    

B. under

C. towards     

D. above

5. The dog is ___________ the bed.

A. through    

B. between

C. into     

D. under

6. He fell ___________ the bridge but he was OK.

A. over    

B. under

C. up     

D. off

7. I lượt thích skiing ___________ big mountains.

A. up    

B. down

C. over     

D. across

Bài tập dượt 6:Điền giới kể từ (in/on/at) vô vị trí trống

1. The wine is ________ the bottle.

2. Pass bu the book, it's _________ the bookshelf.

3. Jenny is _________work.

4. Berlin is _______ Germany.

5. You have something ________ your face.

6. Turn left _______ the traffic lights.

7. She was listening vĩ đại classical music ________ the radio.

8. He has a house ________ the river.

9. The answer is __________ the bottom of the page.

10. Jullian will be ______ the plane now.

11. There are a lot of magnets ________ the refrigerator.

12. She lives _______ London.

13. John is ________ a xe taxi. He's coming.

14. I'll meet you _________ the airport.

15. Ann stood __________ the window and looked out.

16. The cát is _______ the house somewhere.

17. Why are you calling sánh late? I'm already ______ bed.

18. I waited for Lucy ________ the station.

19. There was a art of a flower ______ her shirt.

20. She has a house ________ Đài Loan Trung Quốc.

null

Bài tập dượt giới kể từ với đáp án

2.3. Bài tập dượt về giới kể từ kết phù hợp với động từ

Bài tập dượt 7: Điền giới kể từ tương thích vô vị trí trống

1. Stop worrying _________ your test. Everything will be fine

2. I've waited _________ Mary for trăng tròn minutes. I'm going trang chủ.

3. Stop talking and concentrate _________ your work.

4. Don't forget vĩ đại pay _________ the newspaper

5. James explained the software computer _________ me

6. I don't know what we'll vì thế at the weekend. It depends _________ the weather.

7. She will arrive _________ Beijing at 3pm.

8. I lượt thích vĩ đại listen _________ the radio when I wake up.

9. He borrowed £20 _________ his brother.

10. Who does this coat belong _________?

11. Kris left without paying _________ the meal.

12. It was sánh hot that I couldn't concentrate _________ this story.

13. Mothers always worry _________ their children.

14. Please explain the meaning of this word _________ your classmates.

15. I'm fed up of waiting _________ winter.

16. That xế hộp belongs _________ my father.

17. She listens _________ music on the radio.

18. Which university you go vĩ đại depends _________ your exam results.

19. Most people borrow money _________ the ngân hàng.

20. When she arrived _________ the coffee cửa hàng, it was already closed.

Bài tập dượt 8: Điền giới kể từ thích hợp vô dù trống

1. Some students are suspected ….. cheating in the final exam.

2. Susan is sometimes not well. She suffers .... very bad headaches

3. You know that you can rely .... bu if you need some help.

4. It is sánh sad that some people are dying .... hunger while others eat too much.

5. Are you going vĩ đại apologize .... what you did?

6. The accident was my fault, sánh I had vĩ đại pay .... the repairs.

7. I didn't have enough money vĩ đại pay .... the bill.

8. I complimented her .... her Vietnamese. She spoke very fluently and her pronunciation was excellent.

9. Elena hasn't got a job. She depends .... her parents for money.

10. I don't know whether I'll go out tonight. It depends .... how I feel.

Xem thêm: cach lam ca bo

2.4. Bài tập dượt về giới kể từ kết phù hợp với tính từ

Bài tập dượt 9: Điền giới kể từ tương thích vô vị trí trống

1. England is famous _________ its rainy weather.

2. I'm very proud _________ my daughter, she worked very hard.

3. He isn't really interested _________ getting married.

4. Luke is very pleased _________ his exam results.

5. Unfortunately, I'm very bad _________ music.

6. I've been married _________ my husband for 10 years.

7. She's very excited _________ the buổi tiệc ngọt.

8. Julie is very different _________ her sister.

9. My niece is afraid _________ dogs.

10. A ball gown is similar _________ an evening dress.

11. What is your town famous _________?

12. It's great you got that job - you should be proud _________ yourself.

13. I'm very excited _________ buying a new computer.

14. That xe đạp is similar _________ yours.

15. She is interested in _________ rock.

16. Are you pleased _________ your new house?

17. Lucy is extremely good _________ languages.

18. Who is James married _________?

19. English cheese is very different _________ French cheese.

20. e isn't afraid _________ anything.

Bài tập dượt 10: Điền giới kể từ thích hợp vô dù trống

1. The letter I wrote was full….. mistakes.

2. My trang chủ town is not an especially interesting place. It's not famous .... anything.

3. Kate is very fond .... her younger brother.

4. I don't lượt thích going up ladders. I'm scared .... heights.

5. You look bored. You don't seem interested .... what I'm saying.

6. Did you know that Liz is engaged .... a friend of mine?

7. I'm not ashamed .... what I did. In fact, I'm quite proud .... it.

8. I suggested that we should all go out for a meal, but nobody else was taken .... the idea.

9. These days everybody is aware .... the dangers of smoking.

10. The station platform was crowded.... people waiting for the train.

11. Sue is much more successful than thở I am. Sometimes I feel a bit jealous .... her.

12. I'm tired.... doing the same thing every day. I need a change.

13. Do you know anyone who might be interested .... buying an old car?

14. We've got plenty vĩ đại eat. The fridge is full .... food.

15. She is a very honest person. I don't think she is capable .... telling a lie.

16. Helen works hard and she's extremely good .... her job.

17. I'm not surprised he changed his mind at the last moment. That's typical .... him

18. Mark has no money of his own. He's today dependent .... his parents.

19. We're short .... staff in our office at the moment. We need more people vĩ đại vì thế the work.

20. I was surprised when I met Lisa for the first time. She was different .... what I expected.

null

Bài tập dượt giới kể từ với đáp án

Đáp án

Bài tập dượt 1:

1. In

2. At

3. In

4. On

5. On

6. At

7. On

8. At

9. In

10. In

Bài tập dượt 2:

1. in

2. on

3. in

4. in

5. in

6. at

7. at - in

8. in

9. in

10. at

Bài tập dượt 3:

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. A

7. B

8. A

9. B

10. C

Bài tập dượt 4:

1. in

2. at

3. in

4. in

5. at

6. in

7. on

8. at

9. in

10. in

Bài tập dượt 5:

1. C

2. B

3. B

4. C

5. D

6. D 

7. B

Bài tập dượt 6:

1. in

2. on

3. at

4. in

5. on

6. at

7. on

8. on

9. at

10. on

11. in

12. in

13. on

14. at

15. at

16. in

17. in

18. at

19. on

20. in

Bài tập dượt 7:

1. about

2. for

3. on

4. for

5. to

6. on

7. in

8. to

9. from

10. to

11. for

12. on

13. about

14. to

15. for

16. to

17. to

18. on

19. from

20. at

Bài tập dượt 8:

1. of

2. from

3. on

4. from

5. for

6. for

7. –

8. on

9. on

10. on

Bài tập dượt 9:

1. for

2. of

3. in

4. with

5. at

6. to

7. about

8. from

9. of

10. to

11. for

12. of

13. about

14. to

15. in

16. with

17. at

18. to

19. from

20. of

Bài tập dượt 10:

1. of 

2. for

3. of

4. of

5. in

6. to

7. of .... of

8. on

9. of

10. with

11. of

12. of

13. in

14. of

15. of

16. at

17. of

18. on

19. of

20. from

Xem thêm: 

Xem thêm: cach ngam ruou mu tun

=> TẤT TẦN TẬT VỀ GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG ANH

=> NHỮNG GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

Vậy là chủ thể bài tập dượt giới kể từ trong giờ đồng hồ Anh kết đốc bên trên phía trên. Mong rằng sau bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay các bạn tiếp tục làm rõ giới kể từ là gì, cách sử dụng và những giới kể từ thịnh hành vô giờ đồng hồ Anh. Để khiến cho bạn học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn, test thực hiện bài bác đánh giá trình free tại đây. Tham khảo thêm thắt những bài học kinh nghiệm không giống bên trên Langmaster nhằm học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh rộng lớn nhé!