BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

     

- đối chiếu hơn trong giờ Anh là gì và được vận dụng thế nào trong giờ Anh?

- và cần để ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả những thắc nàyAnh ngữ Ms Hoasẽ giúp các bạn giải đáp thôngqua nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là kết cấu so sánh giữa 2 hay những vật/người cùng nhau về 1 hay như là một vài tiêu chí, trong số có một vật đạt được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với các vật còn lại.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay những vật/người với nhau (với các trường hợp đối chiếu 1 vật dụng với toàn diện ta dùng đối chiếu nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính tự ngắn với trạng tự ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ nhận thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er”S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người dùng 1)Axiliary V: trợ rượu cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.


*

So sánh rộng với tính từ dài với trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ bỏ dàiL-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the chạy thử more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý:

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêmmuchhoặcfartrước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house isfarmore expensivethanhers.

3. Chú ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> trường hợp từ đó dứt bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âm

Ví dụ: Big=> bigger; hot=> hotter

– với tính từ bao gồm 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most do là tính trường đoản cú dài).=> ví như từ đó dứt bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i.

Ví dụ: Happy=> happier; dry=> drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là 1 tính từ bao gồm 2 âm tiết dẫu vậy khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính từ bỏ ngắn.

+ một vài tính từ và trạng từ đổi khác đặc biệt khi sử dụngso sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ có rất nhiều hơn một âm máu (trừ trường hòa hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…


*

(Mới + HOT)-Inbox dìm tài liệu đoạt được 800 TOEIC

Các trường phù hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler


Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is……………(old) than John.

3. đài loan trung quốc is far …………(large) than the UK.

4. My garden is a lot ……………….(colourful) than this park.

5. Helen is ……………(quiet) than her sister.

6. My Geography class is …………….(boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1-more intelligent

2-older

3-larger

4-more colourful

5-quieter

6-more boring

7-bigger

8-worse

9-more beautiful

10-better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think thành phố new york is moreexpensive/expensiverthan Pari.

2. Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?

3. Are you abetter/goodjob than your sister?

4. My mom’sfunny/funnierthan your mom!

5. Crocodiles are more dangerousthan/asfish.

6. Math isbadder/worsethan chemistry.

7. Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes.

8. Australia isfar/furtherhotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke ismoreexpensive/ expensiverthan a beer.

10. Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers.

Đáp án

1-expensive

2-bigger

3-better

4-funnier

5-than

6-worse

7-much safer

8-far

9-expensive

10-longer.

Xem thêm: Cách Vẽ Nhân Vật Truyện Tranh Dễ Thương, Cách Vẽ Nhân Vật Anime Nữ Sinh Siêu Dễ Thương

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ và trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

2. Hot

3. Crazy


4. Slowly

5. Few

6. Little

7. Bad

8. Good

9. Attractive

10. Big

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English demo was ....... Than I thought it would be.


A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe yamaha jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the chạy thử ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group.2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one.6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered khổng lồ be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult

19. Largest

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ anh. Và nếu như khách hàng không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ anh thì rất rất có thể sẽ bao gồm nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến tác dụng làm bài của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại phần lớn comment, câu hỏi mà các bạn đang chạm mặt phải nhé.


*

*

*

Nếu bạn đã từng đến đó Cơ sở Khánh Hội, chắc chắn rằng bạn đã gặp gỡ “cặp bài bác trùng” Ms Thanh Trúc với Ms Yến Nhi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chuyện trò để hiểu sâu hơn về hai cô nhé!

CÀNG CHƠI THÂN CÀNG GIỐNG NHAU
MS THANH TRÚC VS MS YẾN NHI

Với cô, tình cảm của cô giành riêng cho ngôn ngữ này ngày một lớn dần là nhờ vào những em, cô thực sự ước muốn sự sức nóng huyết trong những bài giảng của từng sứ đưa của Ms Hoa vẫn thổi lửa vào trung khu hồn những em, khiến các em 1 phần nào đó giảm bớt được nỗi lo lắng khi đến lớp tiếng Anh.

Xem thêm: Cách Viết Email Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh Và Lưu Ý Quan Trọng

Ms.Tạ Hòa
Smiling Messenger

Hơn ai hết cô phát âm sự khó khăn vất vả của một bạn mới bước đầu tiếp cận một ngôn ngữ mới. Nhưng những em ạ, đề thi TOEIC không có gì quá tấn công đố, chỉ là do bọn họ chưa có chiến lược làm bài phù hợp thôi. Cô tin rằng, với kinh nghiệm đào tạo nhiều năm cũng giống như lửa nhiệt huyết của cô tương tự như đội ngũ sứ mang tại Anh ngữ Ms Hoa, các em sẽ dần dần có được lý thuyết cũng như phương thức tốt nhất để sở hữu thể đoạt được TOEIC.