bai tap ve used to lop 7

Cấu trúc used to

Bạn đang xem: bai tap ve used to lop 7

Bài tập luyện ngữ pháp used to

Bài tập luyện Used to tát lớp 7 vì thế VnDoc.com tự động biên soạn và đăng lên tiếp sau đây tổ hợp những dạng bài bác tập luyện trắc nghiệm thịnh hành bám sát ngữ pháp nhập Tiếng Anh 7 mới mẻ đi kèm theo đáp án. Mời những em xem thêm bài bác tại đây.

Bài tập luyện Used to tát lớp 7

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc ngặt cấm từng hành động sao chép vì thế mục tiêu thương mại

I. Circle the correct answer

1. Peter (used to/ use to) drive to tát work but now he doesn’t.

2. I didn’t (used to/ use to) eat with chopsticks when I lived in America.

3. Did they (used to/ use to) work in a big factory before their retirement?

4. Mr Lam (used to/ use to) work in nhật bản for 3 years.

5. My classmates didn’t (used to/ use to) lượt thích bu.

6. There (used to/ use to) be a lot of trees along this street.

Xem đáp án

1. Peter used to tát drive to tát work but now he doesn’t.

2. I didn’t use to tát eat with chopsticks when I lived in America.

3. Did they use to tát work in a big factory before their retirement?

4. Mr Lam used to tát work in nhật bản for 3 years.

5. My classmates didn’t use to tát lượt thích bu.

6. There used to tát be a lot of trees along this street.

II. Complete the sentences with the correct khuông of “used to” and the verb in bracket.

1. I _______________ (not like) flying, but I love it now.

2. We _______________ (be) friends, but we don’t get on now.

3. _______________ (John/ work) for IBM before he came here?

4. Winters _______________(not/ be) as cold as they are now.

5. She _______________ (live) with her mother, but now she lives with her father.

6. He _______________ (not fish) every weekend, but now does

7. He _______________ (play) with his toys every day when he was a kid

8. When he was a famous director, he _______________ (shoot) threee movies

9. He _______________(not fall) in love sánh often when he was younger, but now he falls in love every month.

10. When he was famous, he _______________ (play) the guitar in our club every Saturday night.

11. I don’t know what has happened to tát him. He sleeps at classes every day and he _______________ (be) such a brilliant student.

Xem đáp án

1. I _____did not use to tát like__________ (not like) flying, but I love it now.

2. We ______used to tát be_________ (be) friends, but we don’t get on now.

3. ____Did John use to tát work___________ (John/ work) for IBM before he came here?

4. Winters _____did not use to tát be__________(not/ be) as cold as they are now.

5. She _______used to tát live________ (live) with her mother, but now she lives with her father.

6. He ______didn’t use to tát fish_________ (not fish) every weekend, but now does

7. He ______didn’t use to tát play_________ (play) with his toys every day when he was a kid

8. When he was a famous director, he ______used to tát shoot_________ (shoot) threee movies

9. He _______didn’t use to tát fall________(not fall) in love sánh often when he was younger, but now he falls in love every month.

10. When he was famous, he _______used to tát play________ (play) the guitar in our club every Saturday night.

11. I don’t know what has happened to tát him. He sleeps at classes every day and he _____used to tát be__________ (be) such a brilliant student.

III. Rewrite each sentence or question sánh it has the same meaning. Use “Used to”

1. Ricardo got up at 6.00 when he was training for the Olympics.

.......................................................................................................

2. What did you usually vì thế on Saturday evenings?

.......................................................................................................

3. Sophie was afraid of dogs when she was a little girl.

.......................................................................................................

4. We always gave our teachers presents at the over of term.

Xem thêm: cach ho cho tre so sinh

.......................................................................................................

5. Did you live next door to tát Mrs. Harrison?

.......................................................................................................

Xem đáp án

1. Ricardo used to tát get up at 6.00 when he was training for the Olympics.

2. What did you use to tát vì thế on Saturday evenings?

3. Sophie used to tát be afraid of dogs when she was a little girl.

4. We used to tát give our teachers presents at the over of term.

5. Did you use to tát live next door to tát Mrs. Harrison?

IV. Make an affirmative sentence, negative sentence or question using “used to tát + infinitive”

1. She/ be able to tát speak French, but she has forgetten it all

....................................................................................................…

2. He/ play golf every weekend?

....................................................................................................…

3. They both/ have short hair.

....................................................................................................…

4. Julie/ study Portuguese.

....................................................................................................…

5. I/ not/ hate school.

....................................................................................................…

Xem đáp án

1. She used to tát be able to tát speak French, but she has forgotten it all.

2. Did he use to tát play golf every weekend?

3. They both used to tát have short hair.

4. Julie used to tát study Portuguese.

5. I didn’t use to tát hate school.

V. Choose the correct answer

1. I ___________ skinny when I was young.

A. used to tát be

B. used be

C. used to

2. We ___________ in New Jersey.

A. used to tát living

B. used live

C. used to tát live

3. Lisa speaks English now, but she ___________ it when she was young.

A. didn’t used to tát speak

B. not used to tát speak

C. didn’t use to tát speak

4. People ___________ to tát the radio more in the old days.

A. used to tát listening

B. used listen

C. used to tát listen

5. Can you believe that Grandpa ___________ tennis when he was young?

A. used to tát play

B. used play

C. used to tát be playing

Trên trên đây VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta Bài tập luyện Used to tát lớp 7. Dường như, mời mọc chúng ta xem thêm tăng tư liệu giờ đồng hồ Anh được update liên tiếp bên trên VnDoc.com như: Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7, Đề đua học tập kì 1 lớp 7, Đề đua học tập kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập luyện trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 7, VnDoc mời mọc những thầy thầy giáo, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức Tiếng Anh lớp 7. Rất hy vọng sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Xem thêm: cach bop lon