Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành

     

Thì hiện tại tại kết thúc là giữa những thì tinh vi và khiến nhiều fan học hồi hộp nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Thấu hiểu điều đó, TOPICA Native giữ hộ đến các bạn tổng hợp trọn cỗ bài tập thì lúc này hoàn thành bao gồm đáp án (Present Perfect) để bạn nắm chắc chắn thêm cách áp dụng thì đặc trưng này.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

1. Nắm tắt triết lý thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect)

Trước khi ban đầu làm bài tập bây giờ hoàn thành, bạn cần củng nạm lại một trong những kiến thức cần biết của thì hiện tại tại dứt dưới đây.

1.1. Công thức thì bây giờ hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể bao phủ định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách sử dụng thì bây giờ hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bước đầu trong thừa khứ cùng còn tiếp tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi sẽ học tiếng Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi sẽ xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một ghê nghiệm cho tới thời điểm hiện nay tại.

VD: I have never been to lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vụ việc vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa đến xong)

Diễn tả một hành động không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm vị trí của tôi)


Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa học thử, trải nghiệm sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

1.3. Lốt hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành

Để nhận thấy động từ đề nghị chia làm việc thì lúc này hoàn thành, chúng ta nên chăm chú những tự sau gồm trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: không từng, không bao giờFor + quãng thời gian: trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)Yet: không (dùng vào câu phủ định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần thứ nhất / lắp thêm hai..

1.4. Video clip hướng dẫn phương pháp dùng thì lúc này hoàn thành

2. Những bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện nay tại xong cơ bản


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Bài 1: Chia đông đảo động từ vào câu dưới đây ở thì lúc này hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose to work today. They _____ (work) all day và night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) khổng lồ go to Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) to lớn England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak lớn you in a minute. I ____ (be) to lớn Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want to see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now & we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: bài bác tập viết lại câu thì hiện tại ngừng dưới dạng câu xác định dựa trên phần nhiều từ gợi nhắc dưới đâyMary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John and Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom & Alice / be / lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo ở thì hiện tại dứt dưới dạng câu nghi vấn dựa trên phần đa từ gợi ý dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / gọi / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to lớn London 
*

Bài tập minh bạch thì hiện nay tại kết thúc và vượt khứ đơn


Bài 4: phân tách động từ trong ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the test yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.
Để nâng cao trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và trao đổi cùng giao viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa đào tạo thử, đề nghị sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

Bài 5: Lựa chọn phương pháp đúng

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange lớn me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) lớn work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thêm Số 0 Sau Dấu Phẩy Trong Excel, Cách Thêm Số 0 Sau Dấu Phẩy Trong Excel

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc với viết lại câu với từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going khổng lồ a khách sạn tonight. You phone lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài bác tập thì hiện tại xong nâng cao

Bài 1: Chia các động từ sau ở thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại kết thúc sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. Any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại các câu sau đây sao mang đến nghĩa không đổi This last time Tom came back to his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Phả Hệ Gia Đình, Cách Tạo Sơ Đồ Phả Hệ Như Thế Nào

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: tìm lỗi sai cùng sửa lỗi trong số câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided lớn start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài bác tập thì quá khứ solo và lúc này hoàn thành

Chuyển đổi từ hiện nay tại kết thúc sang vượt khứ đối kháng (và ngược lại)