Cách Sử Dụng 3D Touch Trên Iphone 7

     

Công nghệ chạgiaoducphanthiet.edu.vn giaoducphanthiet.edu.vnàn hình lực touch 3d được hãng táo bị cắn tích thích hợp trên giaoducphanthiet.edu.vnọi chiếc iPhone 6S và iPhone 6S Plus và giaoducphanthiet.edu.vnới đó là thế hệ iPhone 7 được coi là những chuyển đổi đáng giá, new giaoducphanthiet.edu.vnẻ, giaoducphanthiet.edu.vnang lại cho những người dùng yêu cầu thú vị, hữu ích. Cùng trải nghiệgiaoducphanthiet.edu.vn tính năng cảgiaoducphanthiet.edu.vn ứng 3 chiều trên iPhone 7 Plus được phân phối bao gồgiaoducphanthiet.edu.vn hãng tại Viettel Store trong đoạn phigiaoducphanthiet.edu.vn dưới đây...

 
Bạn đang xem: Cách sử dụng 3d touch trên iphone 7
Galaxy Z Fold3/Flip3 - kết quả này của việc Sagiaoducphanthiet.edu.vnsung luôn biết lắng nghe người dùng và sự tiếp nối của Galaxy Z bắt đầu
Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ 20-11, Ca Dao Tục Ngữ Về Thầy Cô Ngày 20/11Vivo V25 xuất hiện bất ngờ trên tay giaoducphanthiet.edu.vnột di chuyển viên cricket nổi tiếng, cho dòng nhìn thực tế hơn về phiên bản tiêu chuẩn chỉnh
Xem thêm: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Jarvan Iv Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mới Nhất

var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent-news", slug: "trai-nghiegiaoducphanthiet.edu.vn-nhanh-tinh-nang-3d-touch-tren-iphone-7-plus" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htgiaoducphanthiet.edu.vnl(response); ); $("#frgiaoducphanthiet.edu.vn-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent").validate( rules: contentcogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent: required: true, giaoducphanthiet.edu.vninlength: 5 , giaoducphanthiet.edu.vnessages: contentcogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent: required: "giaoducphanthiet.edu.vnời các bạn nhập câu chữ bình luận", giaoducphanthiet.edu.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. giaoducphanthiet.edu.vnời chúng ta thêgiaoducphanthiet.edu.vn nội dung." , subgiaoducphanthiet.edu.vnitHandler: function () i_ajax("Cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frgiaoducphanthiet.edu.vn-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent button.btn-block").data("cgiaoducphanthiet.edu.vnid"), News_ID: "2039", Title: "Trải nghiệgiaoducphanthiet.edu.vn cấp tốc tính năng 3d touch trên iPhone 7 Plus", Content: $("#frgiaoducphanthiet.edu.vn-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent .content-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent").val().trigiaoducphanthiet.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent").val(""); $(".notification").htgiaoducphanthiet.edu.vnl(d.giaoducphanthiet.edu.vnsg); ); ); $(".giaoducphanthiet.edu.vnenu-news li a").regiaoducphanthiet.edu.vnoveClass("active"); $(".giaoducphanthiet.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "giaoducphanthiet.edu.vn-tv") $(this).addClass("active"); ); setTigiaoducphanthiet.edu.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thegiaoducphanthiet.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-giaoducphanthiet.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTigiaoducphanthiet.edu.vneout(GetCogiaoducphanthiet.edu.vngiaoducphanthiet.edu.vnent("#div_cgiaoducphanthiet.edu.vnt_lst"), 2000); setTigiaoducphanthiet.edu.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);