Cách Tính Các Chỉ Số Tài Chính

     

Để phân tích tốt tình hình tài chính của Doanh nghiệp, nhà quản lý cần nắm vững 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng trong báo cáo tài chính. Hiểu rõ 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng đó sẽ giúp nhà quản lý, đầu tư tính được chính xác các hệ số, từ đó đưa ra sự phân tích và điều chỉnh phù hợp với thực trạng Doanh nghiệp. giaoducphanthiet.edu.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu các chỉ số đó trong bài viết sau. 

Bạn quan tâm đến Bộ phần mềm lên kế hoạch hằng ngày (fTodolist) của giaoducphanthiet.edu.vn. Click ngay vào ảnh để nhận bản Demo trải nghiệm các tính năng riêng biệt từ phần mềm.

Bạn đang xem: Cách tính các chỉ số tài chính

*
Nhận ngay Bản demo Bộ phần mềm fTodolist của giaoducphanthiet.edu.vn
MỤC LỤC NỘI DUNG2. 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng trong báo cáo tài chính

1. Mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính quan trọng với hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp

Các chỉ số tài chính giúp các nhà quản lý kiểm tra tình trạng tài chính của công ty, dùng để so sánh với các Doanh nghiệp cùng ngành hoặc so sánh với chỉ số trung bình ngành để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của công ty, ngoài ra nó còn là công cụ để dự đoán tương lai tài chính của công ty trong tương lai. 

*
Mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính quan trọng với hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp

2. 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng trong báo cáo tài chính

Sau đây là 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng trong Báo cáo tài chính mà chúng tôi cung cấp để giúp bạn hiểu hơn về các con số biết nói.

2.1 Nhóm các chỉ số tài chính quan trọng đánh giá khả năng thanh toán của tổ chức

Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán

Nhóm chỉ số này cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của Doanh nghiệp, gồm 4 tỷ số sau: 

2.1.1 Tỷ số thanh khoản hiện hành (Current Ratio)

Tỷ số thanh khoản hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ thanh toán hiện hành được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán của công ty bằng việc chuyển các tài sản thành tiền mặt để chi trả các khoản nợ ngắn hạn. Nó được tính bằng cách chia tài sản hiện tại cho các khoản nợ hiện tại. Kết quả càng cao, tình hình tài chính của công ty càng mạnh.

2.1.2 Tỷ số thanh khoản nhanh (Quick Ratio)

Tỷ số thanh khoản nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ nhanh là một chỉ số về vị thế thanh khoản ngắn hạn của công ty và đo lường khả năng của công ty để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn với các tài sản thanh khoản nhất của nó.

Vì nó cho thấy khả năng của công ty để sử dụng ngay lập tức tài sản gần bằng tiền mặt của mình (tài sản có thể được chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt) để trả các khoản nợ hiện tại của nó. 

*
Tỷ số thanh khoản nhanh2.1.3 Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán tức thời

Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán tức thời = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn

Để đánh giá được khả năng thanh toán hiện thời, Doanh nghiệp sẽ sử dụng tỷ số thể hiện khả năng thanh toán tức thời.

Khả năng thanh toán của Doanh nghiệp càng tốt thì chỉ số này càng lớn và ngược lại, nếu kết quả càng nhỏ thì rất có thể Doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái sắp phá sản

2.1.4 Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán lãi vay

Tỷ số thể hiện khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/ Lãi vay phải trả

Năng lực chi trả lãi vay hoặc khả năng thanh toán các khoản lãi vay của Doanh nghiệp cũng như sự rủi ro của chủ nợ sẽ được phản ánh qua chỉ số này. Doanh nghiệp nếu vay nhiều nhưng kết quả kinh doanh không như ý, khả năng thu hồi vốn thấp sẽ dẫn tới việc khó có thể hoàn thành được các khoản vay trước đó.

2.2 Nhóm các chỉ số tài chính quan trọng thể hiện cơ cấu nguồn vốn và tài sản của tổ chức

Nhóm chỉ số này được tính toán nhằm kiểm tra tính cân đối trong cơ cấu nguồn vốn – tài sản của Doanh nghiệp cũng như mức độ tự chủ tài chính.

*
Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản2.2.1 Tỷ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn

Hệ số nợ phải trả = Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

Tỷ lệ phản ánh số vốn toàn bộ của tổ chức được thanh toán bằng số nợ phải trả hoặc số nguồn lực của tổ chức bao gồm các khoản nợ.

Hệ số vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

Nó là một tỷ lệ phản ánh số vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trong tổng nguồn vốn của Doanh nghiệp. 

2.2.2 Tỷ số phản ánh cơ cấu tài sản

Tỷ lệ đầu tư Tài sản ngắn hạn = Tổng tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản

Tỷ lệ đầu tư Tài sản dài hạn = Tổng tài sản dài hạn/ Tổng tài sản

Hệ số này phản ánh tỷ trọng của tài sản ngắn hạn hoặc tài sản dài hạn chiếm trong tổng tài sản của Doanh nghiệp. Hệ số này cũng cho biết tính hợp lý trong việc đầu tư để từ đó có kế hoạch thay đổi và điều chỉnh các khoản nợ chưa phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

2.3 Nhóm chỉ số tài chính quan trọng thể hiện hiệu suất hoạt động của tổ chức

Các chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của Doanh nghiệp được tính toán nhằm đánh giá khả năng chuyển đổi các nguồn lực sang tiền hoặc doanh thu.

*
Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động2.3.1 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho

Tỷ số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/ Hàng tồn kho

Đây là chỉ số phản ánh trình độ quản lý vốn lưu động của Doanh nghiệp số vòng quay càng lớn, hiệu quả sử dụng của nó càng cao và ngược lại. Tỷ số này có giá trị cao sẽ chứng minh được khả năng thanh toán của Doanh nghiệp và ngược lại nếu tỷ số thấp sẽ cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh bất ổn của Doanh nghiệp đó. 

2.3.2 Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Tỷ số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu bán chịu ròng/Trung bình khoản phải thu

Tỷ trọng vòng quay các khoản phải thu là một thước đo sổ sách kế toán được sử dụng để đánh giá mức độ đầy đủ của một tổ chức trong việc thu thập hồ sơ các khoản phải thu hoặc khoản tiền mặt mà khách hàng hoặc khách hàng nợ. Tỷ lệ này ước tính mức độ một tổ chức sử dụng, xử lý tín dụng mà tổ chức tiếp cận với khách hàng tốt như thế nào và nghĩa vụ tạm thời đó được thu thập hoặc thanh toán nhanh như thế nào.

2.3.3 Tỷ số vòng quay vốn lưu động

Tỷ số vòng quay vốn lưu động = Doanh thu/Vốn lưu động bình quân

Tốc độ luân chuyển vốn lưu động quá thấp dẫn đến Doanh nghiệp không thu hồi được tiền mặt, tốc độ luân chuyển vốn chậm, chi phí luân chuyển vốn mở rộng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động của Doanh nghiệp.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Đại Từ Nhân Xưng Tiếng Việt Là Gì? Cách Phân Loại Và Ví Dụ

Vòng quay vốn hoạt động khác nhau đối với các cam kết thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau, ví dụ, vòng quay vốn hoạt động của các dự án kinh doanh phải luôn cao hơn vòng quay vốn hoạt động của những người nỗ lực làm việc trong lĩnh vực như xây dựng,…

*
Tỷ số vòng quay vốn lưu động2.3.4 Hiệu suất sử dụng vốn cố định của tổ chức

Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Doanh thu thuần/Số dư bình quân về vốn cố định

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Doanh thu thuần/Nguyên giá tài sản cố định bình quân

Chỉ số hiệu suất sử dụng vốn cố định sẽ giúp nhà quản lý nắm được mức độ sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp đó trong một kỳ kinh doanh

Chỉ số sử dụng tài sản cố định giúp các nhà đầu tư biết được mức độ sử dụng tài sản cố định của Doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh đó.

2.3.5 Hệ số vòng quay toàn bộ vốn

Hệ số vòng quay toàn bộ vốn = Doanh thu thuần/Vốn kinh doanh bình quân

Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay toàn bộ tài sản, cho biết 1 đồng tài sản đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Hệ số này làm rõ khả năng sử dụng kinh phí của Doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự gia tăng doanh thu này là yếu tố quan trọng làm tăng lợi nhuận của Doanh nghiệp, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh 

2.4 Nhóm các chỉ số tài chính quan trọng thể hiện hiệu quả hoạt động của tổ chức

Nhóm chỉ số này được dùng để đánh giá khả năng sinh lời của dòng vốn 

*
Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

2.4.1 Hệ số ROS (Return On Sales)

Hệ số ROS = Lợi nhuận sau thuế (Operating Profit)/Doanh thu thuần(Net sales)

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh số bán hàng là một tỷ số tài chính cho biết mức độ hiệu quả của một công ty tạo ra lợi nhuận hoạt động từ việc bán hàng. Nó được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty bằng cách phân tích tỷ lệ phần trăm doanh thu mà cuối cùng công ty đó mang lại lợi nhuận hơn là chi trả cho các chi phí hoạt động của công ty.

2.4.2 Hệ số BEP (Basic Earning Power)

Hệ số BEP = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (Earning before Interest and Taxes)/Tổng tài sản bình quân (Total Asset)

Tỷ suất sinh lời của tài sản là tỷ số đo lường khả năng của công ty trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Nó đo lường khả năng kiếm tiền của một Doanh nghiệp trước khi tính đến chi phí tài chính và chi phí thuế thu nhập. Thu nhập quyền lực cơ bản là mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động của công ty và số lượng tài sản mà công ty sở hữu.

*
Hệ số Basic Earning Power2.4.3 Hệ số ROA (Return On Assets)

Hệ số ROA = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Thuật ngữ lợi nhuận trên vốn kinh doanh (ROA) được sử dụng phổ biến trong các báo cáo tài chính dùng để đo lường mức độ sinh lợi so với tổng tài sản của một công ty. Nếu kết quả chỉ số này cao chứng minh được Doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trong một thời gian dài. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào chỉ số này để quyết định có lựa chọn mua cổ phiếu của bất kì một tổ chức nào hay không.

2.4.4 Hệ số ROE (Return On Equity)

Hệ số ROE = Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào Doanh nghiệp. 

2.4.5 Hệ số EPS (Earnings Per Share)

Hệ số EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cho cổ đông ưu đãi)/Số lượng cổ phần phát hành

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được xác định bằng lợi nhuận chia cho số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của tổ chức đó. Kết quả chính là một chỉ số thông báo về khả năng sinh lời của một công ty. Dựa vào chỉ số này, các nhà quản lý sẽ nắm được một cổ phần thường sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận sau khi tính thuế.

EPS của tổ chức càng cao thì tổ chức đó càng có lợi.

2.5 Nhóm các chỉ số tài chính quan trọng phản ánh phân phối lợi nhuận

Nhóm chỉ số này được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ phân phối lợi nhuận so với thu nhập mà tổ chức tạo ra cho 1 cổ đông

*
Nhóm chỉ số phân phối lợi nhuận2.5.1 Hệ số DPS (Dividends Per Share)

Hệ số DPS = Lợi nhuận sau thuế trả cổ tức cho cổ phần thường/Số lượng cổ phần thường lưu hành

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DPS) là số lợi nhuận được công bố bởi một tổ chức cho mỗi đề nghị thông thường bất thường. Con số này được xác định bằng cách tách lợi nhuận tuyệt đối mà một Doanh nghiệp trả, bao gồm cả lợi nhuận hòa vốn, trong một khoảng thời gian nào đó, thường là một năm, với số lượng các đề nghị thông thường đặc biệt được đưa ra.

2.5.2 Tỷ lệ chi trả tổ chức (Dividend Payout Ratio)

Tỷ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức một cổ phần thường/Thu nhập một cổ phần thường

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ giữa tổng số cổ tức được trả cho cổ đông trên thu nhập ròng của công ty. Nó là tỷ lệ phần trăm thu nhập được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Công ty giữ lại các khoản tiền chưa trả cho cổ đông để trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính.

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho thấy số tiền mà một công ty trả cho cổ đông so với số tiền họ giữ lại để tái đầu tư cho tăng trưởng, trả bớt nợ hoặc tăng thu nhập giữ lại.

*
Tỷ lệ chi trả cổ tức2.5.3 Tỷ suất cổ tức

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức một cổ phần thường/Giá thị trường một cổ phần thường

Lợi tức cổ tức là tỷ suất lợi nhuận bạn có thể nhận được từ cổ tức nếu bạn mua một cổ phiếu ở mức giá hiện tại của nó.

2.6 Nhóm các chỉ số tài chính quan trọng thể hiện giá thị trường

Nhóm chỉ số cuối cùng này sẽ phản ánh giá thị trường của cổ phiếu Doanh nghiệp.

Xem thêm: Bài Tập The Dục Cho Người 50 Tuổi, Hướng Dẫn Bài Tập Thể Dục Cho Người 50 Tuổi

Nhóm chỉ số giá thị trường2.6.1 Hệ số P/E

Hệ số P/E = Giá thị trường một cổ phiếu thường/Thu nhập một cổ phần thường

Tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận (tỷ lệ P/E) là tỷ lệ đánh giá một tổ chức thực hiện giá trị chào bán hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận tương tự như vậy bây giờ và một lần nữa được gọi là giá trị khác nhau hoặc thu nhập nhiều.

2.6.2 Hệ số P/B

Hệ số P/B = Giá trị trường một cổ phần thường/Giá trị sổ sách một cổ phần thường

Các tổ chức sử dụng hệ số giá trên giá trị sổ sách (tỷ lệ P/B) để đối chiếu giá trị vốn hóa thị trường với giá trị sổ sách của cổ phiếu Nó được xác định bằng cách chia giá cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu của tổ chức với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. 

Bài viết này giaoducphanthiet.edu.vn đã giúp bạn hiểu hơn về 6 nhóm các chỉ số tài chính quan trọng để áp dụng ngay vào Doanh nghiệp của mình. Nếu cần tìm hiểu thêm các kiến thức về tài chính – kinh doanh, hãy ghé thăm giaoducphanthiet.edu.vn nhé!