CÁCH TÍNH HỖN SỐ LỚP 6

     

Sau đây là các bài bác tập TOÁN về HỖN SỐ dành riêng cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài xích tập, phải xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:


*

*

Bài tập 1.1: Viết những phân số sau ra dạng hỗn số:

$$frac112; frac264; frac173; frac235$$

Bài tập 1.2: Viết các hỗn số sau thành phân số:

$$7frac15; 9frac23; 1frac12022$$

Bài tập 1.3: cần sử dụng hỗn số nhằm viết các thời gian sau theo đơn vị chức năng giờ:

a) 5 giờ đồng hồ 13 phút;

b) 2 tiếng 15 phút;

c) 130 phút.

Bạn đang xem: Cách tính hỗn số lớp 6

Bài tập 1.4: sử dụng hỗn số để viết những độ nhiều năm sau theo đơn vị chức năng km:

a) 3 100 m;

b) 21 005 m.


Bài tập 1.5: so sánh từng cặp số sau:

a) $Large frac185$ và $3$$Large frac25$;

b) $3$$Large frac13$ cùng $1$$Large frac35$.

Dạng 2: cộng – trừ – nhân – chia các hỗn số

Bài tập 2.1: triển khai phép tính:

$$mathbfa); 1frac34 + 3frac59$$

$$mathbfb); 3frac56 – 1frac910$$

$$mathbfc); 5frac12 cdot 3frac34$$

$$mathbfd); 6frac12 : 1frac112$$

Bài tập 2.2: Tính giá bán trị các biểu thức sau:

$$A = 8frac27 – left(3frac49 + 4frac27 ight)$$

$$B = 1frac34 : left(2frac78 + frac-14 ight) – 2frac12$$

Bài tập 2.3: So sánh:

$$mathbfa); 2frac16 cdot 7frac15 ;và; frac232 – frac-133$$

$$mathbfb); frac-35 : frac4-19; và; 2frac910 + frac-15$$

Bài tập 2.4: tìm $x$, biết:

$$mathbfa); 1frac12 + frac23:x = frac-74$$

$$mathbfb); 2x – frac25 = 4frac910 cdot frac27$$

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:


Bài tập 1.1: Viết các phân số ra dạng hỗn số:

+) Ta có: 11 : 2 = 5 (dư 1).

Do đó:

$$frac112 = 5frac12$$

+) Ta có: 26 : 4 = 6 (dư 2).

Do đó:

$$frac264 = 6frac24$$

+) Ta có: 17 : 3 = 5 (dư 2).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trang Điểm Halloween, Đơn Giản Mà Đẹp

Do đó:

$$frac173 = 5frac23$$

+) Ta có: 23 : 5 = 4 (dư 3).

Do đó:

$$frac235 = 4frac35$$

Bài tập 1.2: Viết những hỗn số thành phân số:

$$7frac15 = frac7 cdot 5 + 15 = frac365$$

$$9frac23 = frac9 cdot 3 + 23 = frac293$$

$$1frac12022 = frac1 cdot 2022 + 12022 = frac20232022$$

Bài tập 1.3: dùng hỗn số để viết các thời gian theo đơn vị giờ:

a) 5 giờ 13 phút = $left(5 + frac1360 ight)$ giờ = $5frac1360$ giờ.

b) 2 tiếng đồng hồ 15 phút = $2frac1560$ tiếng (= $2frac14$ giờ).

c) 130 phút = $Large frac13060$ giờ = $Large frac136$ giờ = $2frac16$ giờ.

Bài tập 1.4: sử dụng hỗn số để viết các độ nhiều năm theo đơn vị chức năng km:

a) 3 100 m = $Large frac31001000$ km = $Large frac3110$ km = $3frac110$ km.

Xem thêm: Cách Nấu Mì Quảng Để Bán Ngon Chính Gốc, Cách Nấu Mì Quảng Tôm Thịt Ngon Đậm Đà Chuẩn Vị

(Ta cũng được quyền viết: 3100 m = $3frac1001000$ km.)

b) 21 005 m = $Large frac210051000$ km = $21frac51000$ km.


Bài tập 1.5: so sánh

a) $Large frac185$ và $3$$Large frac25$

Ta có:

$$3frac25 = frac3 cdot 5 + 25 = frac175$$

Vì $Large frac185$ > $Large frac175$ nên:

$$frac185 > 3frac25$$

b) $3$$Large frac13$ và $1$$Large frac35$

Ta có:

$$3frac13 = frac3cdot 3 + 13 = frac103$$

$$;;;;= frac5015$$

$$1frac35 = frac1 cdot 5 + 35 = frac85$$

$$;;;;= frac2415$$

Vì $Large frac5015$ > $Large frac2415$ nên:

$$3frac13 > 1frac35$$

Dạng 2:

Bài tập 2.1: tiến hành phép tính:

$$mathbfa); 1frac34 + 3frac59$$

$$= frac1 cdot 4 + 34 + frac3 cdot 9 + 59$$

$$= frac74 + frac329$$

$$= frac6336 + frac12836$$

$$= frac19136$$

$$mathbfb); 3frac56 – 1frac910$$

$$= frac3 cdot 6 + 56 – frac1 cdot 10 + 910$$

$$= frac236 – frac1910$$

$$= frac11530 – frac5730$$

$$= frac5830 = frac2915$$

$$mathbfc); 5frac12 cdot 3frac34$$

$$= frac5cdot 2 + 12 cdot frac3 cdot 4 + 34$$

$$= frac112 cdot frac154$$

$$= frac1658$$

$$mathbfd); 6frac12 : 1frac112$$

$$= frac6cdot 2 + 12 : frac1 cdot 12 + 112$$

$$= frac132 : frac1312$$

$$= frac132 cdot frac1213$$

$$= 6$$

Bài tập 2.2: Tính giá trị những biểu thức:

$$A = 8frac27 – left(3frac49 + 4frac27 ight)$$

$$= frac8 cdot 7 + 27 – left(frac3 cdot 9 + 49 + frac4 cdot 7 + 27 ight)$$

$$= frac587 – left(frac319 + frac307 ight)$$

$$= frac587 – left(frac21763 + frac27063 ight)$$

$$= frac587 – frac48763$$

$$= frac52263 – frac48763$$

$$=frac3563 = frac59$$

$$B = 1frac34 : left(2frac78 + frac-14 ight) – 2frac12$$

$$= frac1 cdot 4 +34 : left(frac2 cdot 8 + 78 + frac-14 ight) – frac2 cdot 2 + 12$$

$$= frac74 : left(frac238 + frac-14 ight) – frac52$$

$$= frac74 : left(frac238 + frac-28 ight) – frac52$$

$$= frac74 : frac218 – frac52$$

$$= frac74 cdot frac821 – frac52$$

$$= frac23 – frac52$$

$$= frac46 – frac156$$

$$= frac-116$$

Bài tập 2.3: So sánh:

$$mathbfa); 2frac16 cdot 7frac15 ;và; frac232 – frac-133$$

Ta có:

$$2frac16cdot 7frac15 = frac136 cdot frac365 = frac785 = frac46830$$

$$frac232 – frac-133 = frac696-frac-266 = frac956 = frac47530$$

Vì $Large frac46830$ $Large frac5420$ đề xuất ta có:

$$frac-35 : frac4-19 > 2frac910 + frac-15$$

Bài tập 2.4:

$$mathbfa); 1frac12 + frac23:x = frac-74$$

Suy ra:

$$frac23 : x = frac-74 – 1frac12 = frac-74 – frac32$$

$$;;;;= frac-74 – frac64 = frac-134$$

Suy ra:

$$x = frac23 : frac-134$$

$$;;;;= frac23 cdot frac-413 = frac-839$$

$$mathbfb); 2x – frac25 = 4frac910 cdot frac27$$

Suy ra:

$$2x = 4frac910 cdot frac27 + frac25$$

$$= frac4910 cdot frac27 + frac25 = frac75 + frac25 = frac95$$