Cho N Là Số Nguyên Dương Thỏa Mãn

     

Câu hỏi :

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5Cn1−Cn2=5. Tìm thông số a của x4 trong triển khai của biểu thức 2x+1x2n. 


*