Cho n là số nguyên dương thỏa mãn

     

Câu hỏi :

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5Cn1−Cn2=5. Tìm hệ số a của x4 trong khai triển của biểu thức 2x+1x2n. 


*