Công thức chung của amin no đơn chức mạch hở

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là cội phenyl). Dãy những chất thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X bội phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin solo chức X, nhận được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc) cùng 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, đơn chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng phản bội ứng hết với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Cách làm của 2 amin vào hh X là


Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn hợp khí Y gồm metylamin cùng etylamin tất cả tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề nghị vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O và N2, những chất khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận ra dd của các hợp chất trên, chỉ cần dùng một dung dịch thử nào sau đây?


Cho bố dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng đột biến là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hở tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm trọng lượng nitơ trong X là 15,73%. Mang lại m gam X phản ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH, tổng thể lượng ancol ra đời cho công dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho tổng thể Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý hiếm của m là


α-aminoaxit X chứa một đội –NH2. Mang đến 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đủ với dung dịch cất 0,04 mol NaOH. Ngoài ra 0,02 mol X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang đến NaOH dư vào dung dịch X. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Cho chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối kháng chức Y và các chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ tất cả cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7O2N phản bội ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xong thu được sản phẩm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp bao gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam tất cả hổn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một đội nhóm amino và một tổ cacboxyl vào phân tử). Nếu cho 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối hạt khan thu được là


Tripeptit X cùng tetrapeptit Y hồ hết mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp có X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, chiếm được N2 với 36,3 gam láo lếu hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E có X cùng Y tính năng hết với dung dịch NaOH thu được lếu láo hợp bao gồm hai amin no (đều tất cả hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ chứa hai muối hạt (A cùng D). Cho các phát biểu sau:

(1) hóa học X cùng Y đều tác dụng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Công thức chung của amin no đơn chức mạch hở

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) hỗn hợp B có công dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) các A và D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá đúng


Cho các phát biểu

(1) vào tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng riêu cua nổi lên khi đun nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) gồm chứa team NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều phải có cùng nguyên tố nguyên tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ thứ phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi sinh hoạt bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được thể hiện như sau:

*

Chất X là


Hỗn thích hợp X có 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang lại 3,40 gam X bội nghịch ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ với 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ đối kháng chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Lịch Vạn Niên Ngày 1 Tháng 12 Là Ngày Gì, Xem Ngày 1 Tháng 12 Năm 2021

(b) cho lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch ống nghiệm gồm dính anilin, có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ dàng tan trong nước.

Số thừa nhận định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong dãy khi chức năng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch cất hai muối là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là chất lỏng, tan giỏi trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, những amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit tất cả từ 2 mang đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit với là cơ sở tạo cho protein.

(d) dung dịch anilin trong nước có tác dụng xanh quỳ tím.

Xem thêm: Mẹo Đề Pa Lên Dốc B2 Một Cách Dễ Dàng!, Mẹo Học Lái Xe Đề

Số nhận định đúng là


tuyên bố nào dưới đây không đúng?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.