Đặt Điện Áp Xoay Chiều U Bằng U0 Cos

     
(Câu 34 đề thi thpt QG năm 2019 – Mã đề M223) Đặt điện ápu=40cos100πt (V) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong số ấy cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L biến hóa được. Biết quý hiếm điện trở là 10Ω với dung phòng của tụ điện là Ω. Khi L = L1 thì điện áp thân hai đầu cuộn cảm là u=ULOcos100πt+π6(V) lúc L=2L13 thì biểu thức cường độ loại điện trong khúc mạch là


Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều u bằng u0 cos

(Câu 35 đề thi thpt QG năm 2018 – Mã đề M201) Đặt điện áp luân phiên chiều u = U0cosωt (U0 với ω có mức giá trị dương, không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong số ấy tụ điện bao gồm điện dung C chuyển đổi được. Biết R = 5r, cảm chống của cuộn dây ZL = 4r với CLω2 > 1. Lúc C = C0 với khiC = 0,5C0 thì điện áp thân hai đầu M, B tất cả biểu thức khớp ứng là u1 = U01cos(ωt + φ) cùng u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 và U02 có giá trị dương). Quý hiếm của φ là


(Câu 36 đề thi thpt QG năm 2018 – Mã đề M201) Đặt năng lượng điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào nhị đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong số đó cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C biến đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng thân hai đầuđoạn mạch MN đạt giá chỉ trị cực to và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 30V. Lúc C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là


(Câu 34 đề thi thpt QG năm 2019 – Mã đề M213) Đặt điện áp u=20cos100πt(V) vào nhị đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong các số đó tụ điện có điện dung C biến đổi được. Biết quý hiếm của năng lượng điện trở là 10Ω và cảm chống của cuộn cảm là103Ω. Lúc C=C1thì điện vận dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện là uC=UC0cos(100πt-π6)(V)Khi C=1,5.C1 thì biểu thức cường độ dòng điện vào mạch là

(Câu 33 đề thi thpt QG năm 2018 – Mã đề M210) Đặt năng lượng điện áp uAB = 20cos(100πt+π4)(V) vào nhị đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong những số đó tụ điện gồm điện dung C thay đổi được. Khi C = teo thì cường độ mẫu điện hiệu dụng trong mạch đạt giá chỉ trị cực lớn và năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN là 202 (V). Khi C = 0,5Co thì biểu thức điện áp thân hai đầu tụ điện là


(Câu 37 đề thi trung học phổ thông QG năm 2018 – Mã đề M206) Đặt năng lượng điện áp uAB=40cos(100πt+π6)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong số đó tụ điện bao gồm điện dung C biến đổi được. Lúc C = C0 thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt quý hiếm cực tiểu và điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AN là 402V. Lúc C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp thân hai đầu tụ năng lượng điện là


(Câu 37 đề thi trung học phổ thông QG năm 2019 – Mã đề M218) Đặt điện áp u=40cos100πt(V)vào nhị đầu đoạn mạch tất cả R,L,Cmắc nối tiếp, trong những số đó cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm Lthay đổi được. Biết quý hiếm của năng lượng điện trở là 10Ω và dung kháng của tụ điện là103ΩKhi L=L1thì năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn cảm là u=UL0cos(100πt+π6)(V).Khi L=L13 thì biểu thức cường độ loại điện trong đoạn mạch là

(Câu38 đề thi trung học phổ thông QG năm 2017 – Mã đề M202) Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = 1002cos(100πt + π/3) (V) (t tính bằng s) vào nhì đầu đoạn mạch gồm đỉện trở 100 Ω, cuộn dây cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm 1/π (H) với tụ điện gồm điện dung C biến đổi được (hình vẽ). V1, V2 cùng V3 là những vôn kế xoay chiều có điện trở siêu lớn. Điều chỉnh C nhằm tổng số chỉ cùa cha vôn kế có giá trị cực đại, giá trị cực to này là
Xem thêm: Trên Trang Tính Có Bao Nhiêu Thành Phần Chính, Em Hãy Trình Bày Về Dữ Liệu Số

(Câu 35 đề thi trung học phổ thông QG năm 2019 – Mã đề M206) Đặt điện áp u=20cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong số ấy tụ điện gồm điện dung C chuyển đổi được. Biết quý giá của điện trở là 10Ω với cảm phòng của cuộn cảm là 103Ω. Lúc C = C1 thì năng lượng điện áp giữa hai đầu tụ điện làuC=U0cos(100πt-π6)(V). Lúc C = 3C1 thì biểu thức cường độ cái điện trong đoạn mạch là


(Câu 39 đề thi thpt QG năm năm nhâm thìn – Mã đề M536) Đặt năng lượng điện ápu=U0cosωt (với U0và ωkhông đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm: điện trở, cuộn cảm thuần với tụ điện dung C chuyển đổi được. Lúc C = C­0 thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai phiên bản tụ điện đạt giá trị cực lớn và hiệu suất của đoạn mạch bằng một nửa công suất của đoạn mạch khi gồm cộng hưởng. Khi C = C1 thì năng lượng điện áp thân hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng là U1 và trễ pha φ1so với điện áp nhì đầu đoạn mạch. Khi C = C2 thì năng lượng điện áp thân hai bản tụ điện có mức giá trị hiệu dụng là U2 với trễ trộn φ2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết U2 = U1 , . Cực hiếm của φ1là


(Câu 50 đề thi thpt QG năm năm ngoái – Mã đề M138) Đặt năng lượng điện áp u =400cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L, năng lượng điện trở R cùng tụ điện tất cả điện dung C biến hóa được. Khi C = C1 = 10-38πFhoặc C = 23C1 thì năng suất của đoạn mạch bao gồm cùng giá bán trị. Lúc C = C1 = 10-315πFhoặc C = 0,5C2 thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện bao gồm cùng giá chỉ trị. Lúc nối một Ampe kế luân phiên chiều (lí tưởng) với nhị đầu tụ năng lượng điện thì số chỉ của Ampe kế là


(Câu 34 đề thi trung học phổ thông QG năm 2017 – Mã đề MH) Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u=U0cosωt vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm năng lượng điện trở, cuộn cảm thuần với tụ điện bao gồm điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C=C0 thì điện áp hiệu dụng ở nhị đầu điện trở, ở nhị đầu cuộn cảm cùng ở nhị đầu tụ năng lượng điện đều bằng 40V. Giảm dần quý hiếm điện dung C từ quý giá C0 đến lúc tổng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu tụ điện với điện áp hiệu dụng ở nhì đầu cuộn cảm bởi 60V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở có giá trị ngay sát nhất với giá trị làm sao sau đây?

(Câu 39 đề thi thpt QG năm 2017 – Mã đề MH3) Đặt điện áp luân chuyển chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ (tụ điện tất cả điện dung C biến hóa được). Điều chỉnh C mang lại giá trị C0 để điện áp hiệu dụng nhì đầu tụ năng lượng điện đạt rất đại, lúc ấy điện áp tức thời thân A và M có mức giá trị cực lớn là 84,5 V. Không thay đổi giá trị C0 của tụ điện. Ở thời gian t0, điện áp nhị đầu: tụ điện; cuộn cảm thuần cùng điện trở tất cả độ to lần lượt là 202,8 V; 30 V cùng uR. Giá trị uR bằng


(Câu 39 đề thi trung học phổ thông QG năm 2018 – Mã đề M203) Đặt điện áp luân phiên chiều u = U0cosωt (U0 với ω có giá trị dương, ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong những số ấy tụ điện có điện dung C đổi khác được. Biết R = 2r, cảmkháng của cuộn dây ZL = 5r với CLω2 > 1. Khi C = C0 với khi C = 0,5C0 thì năng lượng điện áp thân hai đầu M, B tất cả biểu thức tương ứng là u1 = U01cos(ωt + φ) với u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 cùng U02 có mức giá trị dương). Quý giá của φ là


(Câu 37 đề thi trung học phổ thông QG năm 2018 – Mã đề M203) Đặt năng lượng điện áp uAB = 20cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong số ấy tụ điện gồm điện dung C chuyển đổi được. Lúc C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN đạt giá trị cực lớn và bởi 202 V. Lúc C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp thân hai đầu tụ năng lượng điện là
Xem thêm: Cách Làm Thịt Bò Cuốn Lá Lốt Ngon Mềm Béo Ăn Là Nghiền, Cách Làm Bò Nướng Lá Lốt Hấp Dẫn Cả Nhà Đều Mê

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam