dien the la dai luong vecto

Bạn đang xem: dien the la dai luong vecto

1. Điện thế

1.1. Khái niệm năng lượng điện thế

 • Điện thế bên trên một điểm vô năng lượng điện ngôi trường đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mày tạo nên thế năng của năng lượng điện.

1.2. Định nghĩa

 • Điện thế bên trên một điểm M vô năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mày tạo nên thế năng lúc đặt bên trên bại một năng lượng điện q. Nó được xác lập vị thương số của công của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện q Khi q dịch chuyển kể từ M đi ra xa cách vô đặc biệt và kích cỡ của q

 • Công thức:  \({V_M} = \frac{{{A_{M\infty }}}}{q}\)

 • Đơn vị năng lượng điện thế là vôn (V).

\(1V = \frac{{1J}}{{1C}}\)

1.3. Đặc điểm của năng lượng điện thế

 • Điện thế là đại lượng đại số. Thường lựa chọn năng lượng điện thế ở mặt mày khu đất hoặc một điểm ở vô đặc biệt thực hiện mốc (bằng 0).

 • Với q > 0, nếu như \({A_{M\infty }} > 0\) thì \({V_M} > {\rm{ }}0\) 

 • Nếu \({A_{M\infty }} < 0\) thì \({V_M} < {\rm{ }}0\).

2. Hiệu năng lượng điện thế

2.1. Định nghĩa

 • Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì điểm M, N vô năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc thù mang đến kỹ năng sinh công của năng lượng điện ngôi trường vô sự dịch chuyển của một năng lượng điện kể từ M cho tới N. Nó được xác lập vị thương số đằm thắm công của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện q vô sự dịch chuyển của q kể từ M cho tới N  và kích cỡ của q.

\({U_{MN}} = {\rm{ }}{V_M}-{V_N} = \frac{{{A_{MN}}}}{q}\)

 • Đơn vị hiệu năng lượng điện thế là V (Vôn)

2.2. Đo hiệu năng lượng điện thế

 • Đo hiệu năng lượng điện thế tĩnh năng lượng điện vị tĩnh năng lượng điện kế tiếp.

2.3. Hệ thức tương tác đằm thắm hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh năng lượng điện trường

Xét 2 điểm M, N bên trên một đàng mức độ năng lượng điện của một năng lượng điện ngôi trường đều

 • Hiệu năng lượng điện thế: 

\({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} = Ed\)

 • Cường phỏng năng lượng điện trường:  

\(E = \frac{{{U_{MN}}}}{d} = \frac{U}{d}\)

Công thức này trúng mang đến tình huống năng lượng điện ngôi trường không được đều, nếu như trong tầm d đặc biệt nhỏ dọc từ đàng mức độ năng lượng điện, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thay cho thay đổi ko đáng chú ý.

 • Chú ý:

  • Điện thế, hiệu năng lượng điện thế  là một trong những đại lượng vô phía có mức giá trị dương hoặc âm;

  • Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì điểm M, N vô năng lượng điện ngôi trường có mức giá trị xác lập còn năng lượng điện thế bên trên một điểm vô năng lượng điện ngôi trường có mức giá trị tùy thuộc vào địa điểm tớ lựa chọn thực hiện gốc năng lượng điện thế.

  • Trong  năng lượng điện ngôi trường,  véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường được bố trí theo hướng kể từ điểm sở hữu năng lượng điện thế phụ trách điểm sở hữu năng lượng điện thế thấp;

Bài 1:

Khi một năng lượng điện q = -2C dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô năng lượng điện ngôi trường thì lực năng lượng điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu năng lượng điện thế \(U_{{MN}}\) có độ quý hiếm này tại đây ?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức tính hiệu năng lượng điện thế của một năng lượng điện q dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô năng lượng điện ngôi trường.

 • Ta có: \({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} =  - \frac{6}{{ - 2}} = 3V\)

Bài 2:

 Cho ABC là một trong những tam giác vuông góc bên trên A được bịa đặt vô năng lượng điện ngôi trường đều \(\vec E\)  .

Biết \(\alpha  = \widehat {ABC} = {60^0},BC = 6cm,\,{U_{BC}} = 120V\)

 a). Tìm  \({U_{AC,}}\,\,{U_{BA}}\) và kích cỡ  \(\vec E\)  .

 b). Đặt thêm thắt ở C một năng lượng điện \(q{\rm{ }} = {\rm{ }}{9.10^{ - 10}}C\) .Tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên A.

Hướng dẫn giải:

a. \Delta ABC là \(\frac{1}{2}\)  tam giác đều, vậy nếu như BC = 6cm.

Suy ra: BA = 3cm và \(AC = \frac{{6\sqrt 3 }}{2} = 3\sqrt 3 \)

\({U_{BA}} = {\rm{ }}{U_{BC}} = {\rm{ }}120V,{\rm{ }}{U_{AC}} = {\rm{ }}0\)

\(E = \frac{U}{d} = \frac{{{U_{BA}}}}{{BA}} = 4000V/m\)  .

b. 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {{E_A}}  = \overrightarrow {{E_C}}  + \vec E\\
 \Rightarrow {E_A} = \sqrt {{E_C}^2 + {E^2}}  = 5000V/m
\end{array}\)

Xem thêm: chia cac tu ghep sau thanh hai loai

1. Điện thế

1.1. Khái niệm năng lượng điện thế

 • Điện thế bên trên một điểm vô năng lượng điện ngôi trường đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mày tạo nên thế năng của năng lượng điện.

1.2. Định nghĩa

 • Điện thế bên trên một điểm M vô năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mày tạo nên thế năng lúc đặt bên trên bại một năng lượng điện q. Nó được xác lập vị thương số của công của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện q Khi q dịch chuyển kể từ M đi ra xa cách vô đặc biệt và kích cỡ của q

 • Công thức:  \({V_M} = \frac{{{A_{M\infty }}}}{q}\)

 • Đơn vị năng lượng điện thế là vôn (V).

\(1V = \frac{{1J}}{{1C}}\)

1.3. Đặc điểm của năng lượng điện thế

 • Điện thế là đại lượng đại số. Thường lựa chọn năng lượng điện thế ở mặt mày khu đất hoặc một điểm ở vô đặc biệt thực hiện mốc (bằng 0).

 • Với q > 0, nếu như \({A_{M\infty }} > 0\) thì \({V_M} > {\rm{ }}0\) 

 • Nếu \({A_{M\infty }} < 0\) thì \({V_M} < {\rm{ }}0\).

2. Hiệu năng lượng điện thế

2.1. Định nghĩa

 • Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì điểm M, N vô năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc thù mang đến kỹ năng sinh công của năng lượng điện ngôi trường vô sự dịch chuyển của một năng lượng điện kể từ M cho tới N. Nó được xác lập vị thương số đằm thắm công của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện q vô sự dịch chuyển của q kể từ M cho tới N  và kích cỡ của q.

\({U_{MN}} = {\rm{ }}{V_M}-{V_N} = \frac{{{A_{MN}}}}{q}\)

 • Đơn vị hiệu năng lượng điện thế là V (Vôn)

2.2. Đo hiệu năng lượng điện thế

 • Đo hiệu năng lượng điện thế tĩnh năng lượng điện vị tĩnh năng lượng điện kế tiếp.

2.3. Hệ thức tương tác đằm thắm hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh năng lượng điện trường

Xét 2 điểm M, N bên trên một đàng mức độ năng lượng điện của một năng lượng điện ngôi trường đều

 • Hiệu năng lượng điện thế: 

\({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} = Ed\)

 • Cường phỏng năng lượng điện trường:  

\(E = \frac{{{U_{MN}}}}{d} = \frac{U}{d}\)

Công thức này trúng mang đến tình huống năng lượng điện ngôi trường không được đều, nếu như trong tầm d đặc biệt nhỏ dọc từ đàng mức độ năng lượng điện, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thay cho thay đổi ko đáng chú ý.

 • Chú ý:

  • Điện thế, hiệu năng lượng điện thế  là một trong những đại lượng vô phía có mức giá trị dương hoặc âm;

  • Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì điểm M, N vô năng lượng điện ngôi trường có mức giá trị xác lập còn năng lượng điện thế bên trên một điểm vô năng lượng điện ngôi trường có mức giá trị tùy thuộc vào địa điểm tớ lựa chọn thực hiện gốc năng lượng điện thế.

  • Trong  năng lượng điện ngôi trường,  véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường được bố trí theo hướng kể từ điểm sở hữu năng lượng điện thế phụ trách điểm sở hữu năng lượng điện thế thấp;

Bài 1:

Khi một năng lượng điện q = -2C dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô năng lượng điện ngôi trường thì lực năng lượng điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu năng lượng điện thế \(U_{{MN}}\) có độ quý hiếm này tại đây ?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức tính hiệu năng lượng điện thế của một năng lượng điện q dịch chuyển kể từ điểm M tới điểm N vô năng lượng điện ngôi trường.

 • Ta có: \({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} =  - \frac{6}{{ - 2}} = 3V\)

Bài 2:

 Cho ABC là một trong những tam giác vuông góc bên trên A được bịa đặt vô năng lượng điện ngôi trường đều \(\vec E\)  .

Biết \(\alpha  = \widehat {ABC} = {60^0},BC = 6cm,\,{U_{BC}} = 120V\)

 a). Tìm  \({U_{AC,}}\,\,{U_{BA}}\) và kích cỡ  \(\vec E\)  .

 b). Đặt thêm thắt ở C một năng lượng điện \(q{\rm{ }} = {\rm{ }}{9.10^{ - 10}}C\) .Tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên A.

Hướng dẫn giải:

a. \Delta ABC là \(\frac{1}{2}\)  tam giác đều, vậy nếu như BC = 6cm.

Suy ra: BA = 3cm và \(AC = \frac{{6\sqrt 3 }}{2} = 3\sqrt 3 \)

\({U_{BA}} = {\rm{ }}{U_{BC}} = {\rm{ }}120V,{\rm{ }}{U_{AC}} = {\rm{ }}0\)

\(E = \frac{U}{d} = \frac{{{U_{BA}}}}{{BA}} = 4000V/m\)  .

b. 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {{E_A}}  = \overrightarrow {{E_C}}  + \vec E\\
 \Rightarrow {E_A} = \sqrt {{E_C}^2 + {E^2}}  = 5000V/m
\end{array}\)

Xem thêm: bai tap gerund and infinitive lop 9