dung dich x chua cac ion ca2 na hco3 va cl trong do so mol cua ion cl la 0 1

Đáp án C

Bạn đang xem: dung dich x chua cac ion ca2 na hco3 va cl trong do so mol cua ion cl la 0 1

Cho một nửa dd X pư với dd NaOH (dư), chiếm được 2 gam kết tủa. Cho một nửa dd X còn sót lại pư với dd Ca(OH)2 (dư), chiếm được 3 gam kết tủa

⇒ Khi thuộc tính với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo nên và CO32- còn dư, khi thuộc tính với Ca(OH)2 thêm thắt ion Ca2+ thì CO32- sinh rời khỏi và được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X:  nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

          TN2:

          n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

 Khi hâm nóng hỗn hợp X:

 2HCO3- CO32- + H2O + CO2

     0,06        0,03       0,03    0,03

Xem thêm: hcl ba oh 2

m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g

Câu 7:

Cho m gam lếu phù hợp muối bột vô nước chiếm được hỗn hợp A chứa chấp những ion: Na+,NH4+, CO32-, SO42-. Khi mang lại hỗn hợp A thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, đun rét chiếm được 0,34 gam khí và 4,3 gam kết tủa. Mặt không giống, nếu như mang lại hỗn hợp A thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thì chiếm được 0,224 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 4,52.

B. 3,69.

C. 3,45.

D. 2,38.

Xem thêm: cach chan cuoc goi vinaphone