everything is fine how about you

Câu hỏi:

07/03/2022 5,504

Bạn đang xem: everything is fine how about you

B. How’s it going?

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

Giải thích: How’s it going?: tất cả sao rồi?

Dịch:

- Mọi loại sao rồi?

- Tất cả đều ổn định. quý khách hàng thì sao?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The trip to lớn the National Gallery has been_______ until next Friday

A. found out

B. looked into

C. turned up

Xem thêm: trang nguyen tieng viet lop 4

D. put off

Câu 2:

In about 60-80 words, write a paragraph about your last visit to lớn a craft village. You can use the following prompts questions as a guide.

1. When did you go?

2. What is the name of the village?

3. Who did you go with?

4. What crafts does it make?

5. What did you do/ see there?

Câu 3:

When he came trang chính yesterday, his wife (cook)_____dinner

Câu 4:

I last saw her three years ago

Câu 5:

He asked bủ ______ it was too early to lớn apply for the course

A. if

B. for

C. when

D. that

Câu 6:

"I come from Thanh Hoa city” Nam said

TÀI LIỆU VIP VIETJACK