getting started unit 5 lop 7


1. Listen and read. 2. What is Mark's family doing? 3. Find the words and phrases about food and drink in the conversation and write them in the correct columns. 4. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False). 5. Work in pairs. Think about your favorite food and drink. Then ask your partner about his or her favourite food and drink.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: getting started unit 5 lop 7

Video chỉ dẫn giải

At a Vietnamese restaurant (Tại một quán ăn Việt Nam)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Waiter: Good evening. What can I get you today?

Mark's mum: We'd lượt thích rice with some pork cooked in fish sauce. Oh, could we also have an order of roast chicken and fried vegetables?

Mark: And I'd lượt thích some fried tofu and spring rolls too.

Waiter: OK. Would you lượt thích any canh chua? It's a kind of Vietnamese soup. We often have it with rice.

Mark's dad: Let bủ see ... I think we'll try some canh chua.

Waiter: With shrimp or fish?

Mark's dad: With shrimp, please.

Waiter: Would you lượt thích anything to lớn drink? We have a lot of drinks: juice, lemonade, green tea, mineral water, ...

Mark's mum: Mineral water for bủ, green tea for my husband, and juice for my children. 

Waiter: What kind of juice would you like?

Mark's sister: Do you have winter melon juice?

Waiter: Let bủ see. Er, yes. How many cans would you like?

Mark's sister: One ... No, wait, two please. By the way, how much is a can of winter melon juice?

Mark: The thực đơn says it's 10,000 dong.

Waiter: That's right. I'll be right back with your order.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Người phục vụ: Chào ban đêm. Tôi hoàn toàn có thể chung gì cho tới quý khách hàng ngày hôm nay?

Mẹ của Mark: Chúng tôi ham muốn ăn cơm trắng với thịt kho. Ồ, Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể gọi khoản gà cù và rau xanh xào không?

Mark: Và con cháu muốn làm một không nhiều đậu phụ rán và nem rán (chả giò) nữa.

Người phục vụ: Vâng ạ. Quý khách hàng cũng muốn khoản canh này không? Đó là 1 trong những loại súp của nước Việt Nam. Chúng tôi thông thường ăn nó với cơm trắng.

Bố của Mark: Để tôi coi ... Tôi suy nghĩ tất cả chúng ta tiếp tục demo một trong những khoản canh.

Người phục vụ: Với tôm hoặc cá ạ?

Bố của Mark: Với tôm nhé.

Người phục vụ: Quý khách hàng cũng muốn tu gì không? Chúng tôi với thật nhiều thức uống: nước ngược cây, nước cốt chanh, trà xanh lơ, nước khoáng, ...

Mẹ của Mark: Cho tôi nước khoáng nhé, trà xanh lơ cho tới ông xã tôi và nước ngược cây cho tới con cái tôi.

Người phục vụ: Quý khách hàng ham muốn loại nước ngược cây nào?

Em gái của Mark: Chú với nước xay túng thiếu đao ko ạ?

Người phục vụ: Để chú coi. Ờ, với. Cháu ham muốn từng nào lon?

Em gái của Mark: Một ạ ... Không, đợi tiếp tục, thực hiện ơn nhì ạ. Nhân tiện, nước túng thiếu đao từng nào một lon ạ?

Mark: Thực đơn ghi là 10.000 đồng.

Người phục vụ: Được. Tôi tiếp tục quay trở về ngay lập tức với đơn của quý khách.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. What is Mark's family doing? 

(Gia đình Mark đang khiến gì?)

A. Ordering food for dinner. (Gọi thức ăn cho tới bữa tối.)

B. Preparing for their dinner. (Chuẩn bị cho tới bữa tối của mình.)

C. Talking about their favourite food. (Nói về thức ăn yêu thương mến của mình.)

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A. Ordering food for dinner. (Gọi món ăn cho tới bữa tối.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Find the words and phrases about food and drink in the conversation and write them in the correct columns. 

(Tìm kể từ và cụm kể từ về món ăn và thức uống trong khúc đối thoại và điền nó vào cột thích hợp.)

Lời giải chi tiết:

Food (Thức ăn)

Drink (Đồ uống)

- rice (cơm)

- pork (thịt lợn)

- fish sauce (nước mắm)

- roast chicken (gà quay)

- fried vegetables (rau xào)

- fried tofu (đậu phụ chiên)

- spring rolls (nem rán/chả giò)

- soup (canh)

- shrimp (tôm)

- fish (cá)

- juice (nước ép)

- lemonade (nước chanh)

- green tea (trà xanh)

- mineral water (nước khoáng)

- winter melon juice (nước xay túng thiếu đao)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

 (Đọc lại đoạn đối thoại và khắc ghi () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Mark’s family is at a Vietnamese restaurant.

Xem thêm: cach giu hoa tuoi lau ngay tet

2. Mark wants fried tofu and beef for dinner.

3. They don’t order canh chua.

4. Mark’s mum wants mineral water.

5. His mum doesn’t allow her children to lớn drink juice during dinner.

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F

1. True

Mark’s family is at a Vietnamese restaurant. 

(Gia đình Mark đang được ở một quán ăn nước Việt Nam.)

Giải thích: Because they order many delicious foods in Vietnam lượt thích fried tofu, spring rolls, pork cooked in fish sauce, rice,... ví they are at a Vietnamese restaurant. 

(Vì chúng ta gọi nhiều khoản tiêu hóa ở nước Việt Nam như đậu phụ rán, nem rán (chả giò), thịt heo kho, cơm trắng, ... nên chúng ta đang được ở một quán ăn nước Việt Nam.)

2. False

Mark wants fried tofu and beef for dinner. 

(Mark ham muốn đậu phụ chiên và thịt trườn cho tới bữa tối.)

Giải thích: Mark: And I'd lượt thích some fried tofu and spring rolls too. 

(Và con cháu muốn làm một không nhiều đậu phụ rán và nem rán /chả giò nữa.)

3. False

They don’t order canh chua. 

(Họ ko gọi canh chua.)

Giải thích: Mark's dad: Let bủ see ... I think we'll try some canh chua.

(Để tôi coi ... Tôi suy nghĩ tất cả chúng ta tiếp tục demo một trong những canh chua.)

4. True

Mark’s mum wants mineral water. 

(Mẹ của Mark ham muốn nước khoáng.)

Giải thích: Mark's mum: Mineral water for bủ,... (Cho tôi nước khoáng ...)

5. False

His mum doesn’t allow her children to lớn drink juice during dinner. 

(Mẹ của anh ấy ấy ko được cho phép những con cái của tớ hấp thụ nước ngược cây vô bữa tối.)

Giải thích: Mark's mum: ... and juice for my children. (và nước xay cho những con cái của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Think about your favorite food and drink. Then ask your partner about his or her favourite food and drink.

(Làm việc theo đòi cặp. Nghĩ về món ăn và đồ uống yêu thương mến của khách hàng. Sau cơ, hãy chất vấn đối tác chiến lược của khách hàng về món ăn và đồ uống yêu thương mến của anh ấy ấy hoặc cô ấy.)

Example:

A: What's your favourite food? (Món ăn yêu thương mến của khách hàng là gì?)

B: It's pho bo - beef noodle soup. (Là phở trườn.)

A: When tự you usually have it? (Bạn thông thường ăn nó Khi nào?)

B: In the morning. (Vào buổi sáng sớm.)

Lời giải chi tiết:

1. Nga: What's your favourite food? 

   (Món ăn yêu thương mến của khách hàng là gì?)

    Linh: It's spring rolls. 

   (Là chả lụa / nem rán.)

    Nga: When tự you usually have it? 

   (Bạn thông thường với khoản cơ Khi nào?)

    Linh: I usually have it in the dinner.  

   (Tôi thông thường ăn nó vô bữa tối.)

2. Linh: What's your favourite food? 

    (Món ăn yêu thương mến của khách hàng là gì?)

    Nga: It's bun dau mam tom. 

   (Đó là bún đậu mắm tôm.)

    Linh: When tự you usually have it? 

   (Bạn thông thường ăn khoản cơ Khi nào?)

    Nga: I usually have it in the lunch. 

   (Tôi thông thường với vô bữa trưa.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Match the phrases with the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat the phrases. 2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know. 3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's táo bị cắn dở pie, using the quantities in the recipe. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to lớn the sounds /ɒ/ and /ɔ:/. 5. Listen and repeat, paying attention to lớn the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to lớn complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to lớn ask and answer about the recipes.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to lớn ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to lớn the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to lớn talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to lớn Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to lớn help you.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: truyen hop dong hon nhan 100 ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.