Giải tiếng anh 10 unit 5 language focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /u/ và /u:/trong tiếng Anh, tương tự như ôn tập về thì bây giờ hoàn thành, thể tiêu cực của thì hiện tại hoàn thành và với liên từ who, which, that. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như lí giải giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

adjust (v) <ə"dʒʌst> kiểm soát và điều chỉnh cord (n) rắc cắn ti viplug in (v) gặm vàodial (v) <"daiəl> quay số make sure <∫uə> of sth/ that (exp.) bảo vệ

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

Âm / u /trong tiếng Anh là một trong nguyên âm ngắn trong tiếng Anh, là phân phát âm của chữ cái “u”Âm / u: /trong giờ Anh là một trong những nguyên âm dài trong giờ đồng hồ Anh, là phạt âm của vần âm “u”

III. Lý giải giải bài tập

1. Pronunciation

Listen & repeat:

/ u /

Put: đặt, đểPull: đẩyFull: đầy, đủFoot: bàn chânLook: nhìnCook: đầu bếp

/ u: /

food: đồ vật ănSchool: trường họcTooth: răngFruit: hoa quảJune: mon 6Afternoon: buổi chiều

Pratise these sentences:

1. Could you tell me where you’ve put my book?2. Your bookshelf is full of book.3. Look! The boy is looking at your book4. Miss June is looking at the Moon5. Both your shoes & your boots are dirty6. Miss Moon went to lớn school this afternoon.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 10 unit 5 language focus

Exercise 1: Tan has invited Quang to lớn his house. When quang quẻ comes, he sees that (Tan mời Quang đến nhà mình. Lúc Quang đến, anh ấy thấy)

1.The door is xuất hiện (Cửa mở.) 2. The TV is on (Tivi đã mở) 3.The house is tidy (Nhà chống nắp)4. The floor is clean (Sàn nhà sạch sẽ) 5. The lights are on (Các đèn nhảy sáng). 6.Two bottles of water laid on the table (Hai chai nước ném lên bàn.)

Write in your exercise book what you think chảy has done before quang quẻ comes.

Xem thêm: 7 Their Teacher Is Making Them Stud, Their Teacher Is Making Them Study Hard

(Viết vào tập bài xích tập cùa em đầy đủ gì em Tan đã làm trước khi Quang đến.)

1.Tan has opened the door. 2. He has turned on the TV.3.He has tidied the house. 4. He has cleaned the floor.5.He has switched the lights on. 6. He has laid two bottles of water on the table.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Palindrom Gồm 5 Chữ Số, Có Bao Nhiêu Số Palidrom Gồm Năm Chữ Số

The present perfect passive

Exercise 2: Build sentences after the model. (Làm câu theo câu mẫu.)

A new hospital for children has been built in our city.Another man-made satellite has been sent up into space.More & more trees have been cut down for wood by farmers.Thousands of animals have been killed in the forest fire.About one hundred buildings & houses have been destroyed in the earthquake. More than 50 films have been shown in Hanoi since June.Their hands have been washed và dried on a towel.Another book has been read by the students.Some ink has been spilt on the carpet.She has been shown how to vị it.

Exercise 3: Fill in each blank with who, which or that. (Điền mỗi địa điểm trống cùng với who, which hoặc that.)

1 .A clock is an instrument which / that tells you the time. 2. A fridge is a machine which/that is used for keeping food fresh3. April 1th is the day which / that is called April Fool’s Day in the West. 4.A nurse is a person who look after patients5. A teacher is a person who gives lessons to lớn students 6. A blind person is the one that/ who cannot see anything 7. The man that / who(m) you visited last month is a famous scientist 8. Please think of a word which / that comes fom a foreign language into Vietnamese9. These are the pictures (which / that) my son drew when he was young 10. Can you help me find the man who saved the girl?