good morning could i speak to mr david please

Câu hỏi:

12/03/2020 12,533

Bạn đang xem: good morning could i speak to mr david please

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges.

Question 22: – “Good morning, could I speak to tát Mr. David, please?”

– “ _____”

A. He’s in a meeting. Can I take a message? 

Đáp án chủ yếu xác

B. Probably by Monday next week. 

C. I’ll have to tát ask the person you want to tát ring first. 

D. Certainly. Would two o’clock be OK?

Đáp án A

- Chào buổi sớm, hí hửng lòng mang lại tôi thì thầm với ông David?

- Ông ấy đang được họp. Tôi rất có thể gửi tiếng cho tới ông ấy không?

Các phương án vấn đáp không giống ko phù phù hợp với câu hỏi: B. Có lẽ trước thứ hai tuần cho tới. C. Tôi sẽ rất cần chất vấn người mình muốn gọi trước. D. Chắc chắn rồi. 2h thì ok chứ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

All of (A) the mammals, dolphins are undoubtedly (B) among (C) the friendly (D) to tát human.

A. All of 

B. undoubtedly 

C. among 

D. friendly 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Reports are coming in of a major oil spill in _____ Mediterranean.

A. a

B. the

C. an

D. Ø

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: tong hop601

He was able to tát incorporate a multimedia slideshow into the lesson plan despite the school’s lack of equipment because his friend lent him a multimedia projector.

A. propose

B. determine

C. bestow

D. include

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

The money is not to tát be paid under any circumstances.

A. Under no circumstances is the money not to tát be paid 

B. Under any circumstances isn’t the money to tát be paid 

C. In any circumstances is the money not to tát be paid 

D. In no circumstances is the money to tát be paid

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

The khách sạn was incredible with breathtaking view and excellent cuisine.

A. unspoilt

B. unimpressive

C. unadorned 

D. untouched

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Everyone expects Johnson to tát _____ Smith in today’s final.

A. beat 

B. win

C. score

D. champion

Xem thêm: cach ghep tieng han

TÀI LIỆU VIP VIETJACK