hap thu hoan toan 0 672 lit khi co2

Đáp án : D

Bạn đang xem: hap thu hoan toan 0 672 lit khi co2

Ta đem : 

n Ca(OH)2 = 0,0125 mol ; 

n NaOH 0,025 mol ;

n CO2 = 0,03 mol

=>  n Ca2+ =  0 ,0125 mol

=> n OH- = 0,05 mol

Ta thấy :

1 < nOH- / nCO2 = 0,05/ 0,03 = 1,67 < 2

=>  khi mang đến CO2 vô láo lếu ăn ý 2 bazơ phản ưng tạo nên 1 ion HCO3và CO32-

CO2 + 2OH- → CO32-  + H2O  (1)

x          2x             x           

CO2 + OH- → HCO3    (2)

 y          y                y       

ta đem :

x + nó = 0,03 (4)     

2x + nó = 0,05 (5)

Từ (4) (5) tao được x = 0,02 ;  nó = 0,01

Phản ứng tạo ra kết tủa

Ca2+  + CO32-   → CaCO3

Xem thêm: cach su dung thiet bi kich song wifi

0,0125                      0,0125

=>  m kết tủa = 0,0125.100 = 1,25g

=> Đáp án D

* Cách khác

Ta đem :

 n CO32-    = nOH- - nCO2 = 0,05 – 0,03 = 0,02 mol

phản ứng :

Ca2+  + CO32-   → CaCO3

0,0125                      0,0125

m ↓ = 0,0125 . 100 = 1,25g

Câu 3:

Sục 4,48 lít CO2(đktc) vô 1 lít hỗn hợp láo lếu ăn ý Ba(OH)2 0,12M , NaOH 0,06M. Sau khi những phản ưng xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam kết tủa . Gía trị của m là

A.  19,7

B. 23,64

C.  7,88   

D. 13,79

Xem thêm: 1 ngay co bao nhieu giay