he left school and then joined the army

He left school and then joined the army.

Bạn đang xem: he left school and then joined the army

=> After he had left school and joined the army.

Câu này cấu hình giản dị hơn:

After+S+V thì Quá khứ triển khai xong,S+V thì Quá khứ đơn...

Cấu trúc không giống tương tự:

Before+S+V thì Quá khứ đơn,S+V thì Quá khứ trả thành

CHúc bạn làm việc tốt

Xin hoặc nhất!!

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: cach doi mu dep

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.4

9 vote

Xem thêm: loi ich cua viec choi game