C.

Bạn đang xem:

If he had not spent his money carelessly, he would not have become broke.

D. If he did not spend his money carelessly, he would not have become broke.


Câu 3: In the class of twenty, Jack is the third best student

A. No other students in the class is as smart as Jack.

B. Two students in the class are smarter than Jack.

C. The class has only three smart students

D. Jack is not as smart as most of the other students


Câu 4: "Don"t forget to take your ticket with you."

A. His mother reminded him to take his ticket with him.

B.

Xem thêm: Ngày 9 Tháng 8 Có Sự Kiện Gì, Có Sự Kiện Gì Đặc Biệt Vào Ngày Này

His mother told him to remind to take his ticket with him.

C. His mother advised him not to take his ticket with him.

D. His mother told him not to take his ticket with him


Câu 5: “I am sorry I didn’t wait for you,’’ Mary said to John

A. Mary apologized for not waiting for John

B. Mary insisted on not waiting for John

C. Mary sorry for not waiting for John.

D.

Xem thêm: Stream Nói Với Em 1 Lời Trước Khi Xa Rời (Không Bằng), Không Bằng (Rin Music Remix)

Mary denied not waiting for John.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát