HOÀ TAN HOÀN TOÀN 12 42G AL

     

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


+) Tính số mol N2O với N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → gồm muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → bao gồm muối amoni NH4NO3

Áp dụng định phương tiện bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hoà tan hoàn toàn 12 42g al

Nhận xét nào dưới đây về phản nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp oxi hóa - khử được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng vọt tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí điểm sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) mang đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) mang đến thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, các thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết sản phẩm công nghệ tự vào dãy cụ điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều công dụng được với dung dịch HCl nhưng mà không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối hạt và chất rắn Y bao gồm hai kim loại. Hai muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu hợp bao gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Nhì muối vào X là


Kim loại M phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối bột Y. đến Cl2 công dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối bột X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung rét đựng hỗn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần không tan Z. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm những kim nhiều loại được pha chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp chất nóng rã của chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ trang bị trên, mỗi mũi tên là một trong phản ứng, những chất X, Y lần lượt là đều chất làm sao sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị hai không thay đổi trong đúng theo chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn cùng thể tích hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 làm phản ứng toàn diện với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, thu được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc tình vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, chiếm được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm cân nặng của bội nghĩa trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X có Cu cùng Ag bội phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 ) cùng dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X có FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn cân nặng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng chiếm được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng cân nặng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO cùng H2 phản bội ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước trải qua than lạnh đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn cục X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan cục bộ Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Xác suất thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường đúng theo thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản ứng là


Sự nạp năng lượng mòn kim loại là sự hủy hoại kim một số loại hoặc hợp kim do chức năng của các chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong đó kim các loại bị oxi biến thành ion dương.

Xem thêm: Việt Nam Là Quốc Gia Thuộc Nhóm Nước, Công Nghiệp Mới Công Nghiệp Phát Triển

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng nạp năng lượng mòn kim loại là làm mòn hóa học tập và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số ấy kim loại bị bào mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm cho cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc thông suốt với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh phù hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Sự Cần Thiết Của Lòng Trắc Ẩn, Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Trắc Ẩn


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.