i think 10 years from now

Câu hỏi:

11/06/2020 11,887

Bạn đang xem: i think 10 years from now

D. will enjoy

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Tôi cho là 10 năm nữa, nhiều người tiếp tục quí đi làm việc bởi vì xe đạp điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Be a Buddy has ___________ education for street children.

A. give

B. spent

C. provided

D. helped

Câu 2:

You should watch less TV because looking at screen for too long __________ your eyes.

A. hurt

B. hurts

C. is hurting

D. lớn hurt

Câu 3:

Go Green _______ people lớn recycle rubbish, such as glass, cans and paper.

A. lớn encourage

B. encourage

Xem thêm: cam nghi ve bien dao que huong

C. encouraged

D. has encouraged

Câu 4:

The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time

A. so

B. because

C. or

D. but

Câu 5:

He ___________ books for poor children for years.

A. has collected

B. collects

C. is collecting

D. collected

Câu 6:

Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.

A. lớn be

B. be

C. X

D. being

TÀI LIỆU VIP VIETJACK