if i spoke english my job

Bạn đang xem: if i spoke english my job

If I spoke English, my job _______(be) a lot easier.

Đáp án

* Công thức câu ĐK loại 2:

- If + S + V(quá khứ đơn), S + would/ could + V. 

- "To be" ở dạng "were" mang đến toàn bộ những ngôi.

* Đáp án: would be. 

* Dịch nghĩa: Nếu tôi phát biểu giờ Anh, việc làm của tôi vẫn rất có thể đơn giản và dễ dàng rất là nhiều.

Thúy Vũ would be

. 32 ngày

Ngọc Phương Thảo would have been dc ko aj?

1 Trả điều . 59 ngày

Xem thêm: danh lam thang canh binh dinh

Vuu Tú would be

. 60 ngày

Bùi Hà Chi would be

. 282 ngày

Vịnh Phạm Thị Hồng would be

. 358 ngày

Trần Hằng Đáp án là were hoặc would be thế ạ?

2 Trả điều . 21/02/2022

Trần Hằng Ơ là sao ạ?

. 21/02/2022