it is english pronunciation that puzzles me most

Câu hỏi:

01/04/2020 9,397

Bạn đang xem: it is english pronunciation that puzzles me most

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

It is English pronunciation that puzzles bủ most.

A. Pronouncing English is not complicated.

B. I was not quick at English pronunciation at school.

C. Puzzling bủ most is how to lớn pronounce English

D. English pronunciation is difficult for bủ.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Chính phân phát âm Tiếng Anh là tương đối khó nhằn nhất với tôi.
= Phát âm Tiếng Anh đặc biệt khó khăn so với tôi.
(to) puzzle (v): thực hiện khó khăn, quấy nhiễu, bối rối
(to) be difficult (adj): khó
Các đáp án còn lại:
A. Phát âm Tiếng Anh ko phức tạp.
B. Tôi ko nhậy bén phần phân phát âm Tiếng Anh ở ngôi trường lắm.
C. Khiến tôi khó khăn nhằn nhất là phân phát âm Tiếng Anh.
Đáp án C sở hữu nghĩa tương tự, song ngữ pháp không đúng. Câu này tiếp tục trúng nếu như tao sửa lại: What puzzles bủ most is English pronunciation

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

– Liz: “Thanks for the nice gift you brought to lớn us!”
 Jennifer: “___________”

A. Alright. Do you know how much it costs?

B. Not at all. Don’t mention it.

C. Actually speaking, I myself don’t lượt thích it.

D. Welcome! It’s very nice of you.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction.

Students suppose to read all the questions carefully and find out the answer to lớn them.

A. suppose 

B. all the questions         

C. out         

D. them

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

The woman was too weak to lớn lift the suitcase.

A. The woman wasn’t able to lớn lift the suitcase, sánh she was very weak.

B. The woman, though weak, could lift the suitcase.

C. So weak was the woman that she couldn’t lift the suitcase.

Xem thêm: cach quan ly kho vat tu

D. The woman shouldn’t have lifted the suitcase as she was weak.

Câu 4:

Kelly wanted to lớn have a live band __________ at her wedding.

A. to lớn be played    

B. played     

C. play        

D. been playing

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction. 

Several people have apparent tried to lớn change the man’s mind , but he refuses to lớn listen.

A. Several  

B. apparent  

C. mind      

D. listen

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word of phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following question.

We ought to lớn keep these proposals secret from the chairman for the time being.

A. revealed 

B. frequented        

C. accessible         

D. lively

Câu 7:

It is a top secret. You ________ tell anyone about it.

A. won’t    

B. needn’t   

C. mustn’t   

D. mightn’t

Xem thêm: cach ve do thi trong excel 2007

TÀI LIỆU VIP VIETJACK