millions of christmas cards last month

Câu hỏi:

07/03/2022 2,711

Bạn đang xem: millions of christmas cards last month

C. were sent

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Giải thích: câu tiêu cực và phân tách thì quá khứ đơn vì thế đem “last months”

Dịch: Hàng triệu tấm thiệp lễ giáng sinh được gửi vô mon trước.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Where is your trang chủ village?

A. The west of the thành phố.

B. On the west of the thành phố.

C. To the west of the city

D. Of the west of the thành phố.

Câu 2:

I don't want đồ sộ go đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

A. I feel lượt thích go đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

B. I don't feel lượt thích going đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

D. I feel lượt thích going đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

C. I don't feel lượt thích đồ sộ go đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

Câu 3:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem thêm: mach go co chuc nang gi

A. đồ sộ have

B. have

C. having

D. had

Câu 4:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

A. on

B. of

C. out

D. out of

Câu 5:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Câu 6:

She has two children đồ sộ look afte, ví she's looking for a ............ job in her neighborhood

A. low-paid

B. full-time

C. skilled

D. part-time

TÀI LIỆU VIP VIETJACK