Nhỏ từ từ 500ml dung dịch hỗn hợp na2co3

     

Câu hỏi :

Nhỏ thong thả 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Na2CO3 0,4M cùng KHCO3 0,6M vào 600 ml dung dịch H2SO4 0,35M thu được V lít CO2 (đktc) với dung dịch Y. Mang lại dung dịch BaCl2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m cùng V thứu tự là


*