READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH OF THE NUMBERED BLANKS

     
Moreover + S + V, …: hơn thế nữa … (thêm ý)Therefore, …: do đó … (chỉ kết quả)However, …: mặc dù … (chỉ ý đối lập)Due to lớn + nhiều danh từ/ V_ing, …: vị …(chỉ nguyên nhân)

Evidence shows that boys hear as well as girls at birth, but with age, a man"s hearing may soon deteriorate. (3) However, environmental factors could play a role in this.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

Tạm dịch: Bằng chứng cho biết thêm rằng các bé xíu trai nghe tốt như các nhỏ xíu gaí khi bắt đầu sinh, tuy vậy theo tuổi tác,thính lực của bọn ông rất có thể sớm bị suy giảm. Tuy nhiên, các yếu tố môi trường hoàn toàn có thể đóng phương châm trongviệc này.

Chọn C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions

She"ll take the flight for the early meeting, _______?


A. won’t she


B. hasn’t she


C. didn"t she


D. doesn"t she


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part thatneeds correction in each of the following questions

She is a confidential và practiced speaker who always impresses her audience.


A. confidential


B. practiced


C. impresses


D. audience


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

They offered her the job because she was very ________ on the design front.

Xem thêm: Một Lỗ Mọc Hai Bờ Đá, Chính Giữa Có Cái Lá Hồng Đơn Là Cái Gì?


A. creatively


B. creative


C. create


D. creation


Câu 4:


Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the sentence that bestcombines each pair of sentences in the following questions.

She bought an old TV. She has regrets about it now


A. Provided she bought an old TV, she wouldn"t have regrets


B. If she hadn"t bought an old TV, she would have regrets


C. If only she had bought an old TV


D. She wishes she hadn"t bought an old TV


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

John crashed his truck ________ he was driving too fast


A. despite


B. although


C. because


D. because of


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions

The letters he would write were full of doom and ________. We still vì chưng not know what made him so depressed


A. drib


B. gloom


C. duck


D. tuck


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại giaoducphanthiet.edu.vn


*

link
tin tức giaoducphanthiet.edu.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Tiểu Sử Nsut Xuân Bắc Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Xuân Bắc Bao Nhiêu Tuổi


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
rước lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaoducphanthiet.edu.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
giaoducphanthiet.edu.vn