She Goes To School By Bus Đặt Câu Hỏi

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Nếu câu trả lời là đây :

We go to school (by bus).

Bạn đang xem: She goes to school by bus đặt câu hỏi

->chúng tôi đi mang đến trường bằng xe buýt

Thì câu hỏi là :

How bởi vì you go to lớn school ?

-> chúng ta đi đén ngôi trường bằng phương tiện gì ?

*

ĐẶT CÂU HỎI mang đến TỪ GẠCH CHÂN

We often go to school by bicycles.

=> How often do you go lớn school ?

#hok tốt#


Cho dạng đúng của từ vào ngoặc:

I usually __ to school by bike but tomorrow I __ khổng lồ school by bus (go)

We __ many friends khổng lồ the buổi tiệc ngọt tonight (not invite)


I usually go to school by xe đạp but tomorrow I will go to school by bus 

We don"t invite many friends khổng lồ the buổi tiệc nhỏ tonight 


Rewrite the sentence: " Why don"t we go khổng lồ school by bike or by bus to save energy?" _ I suggest.................... *Câu trả lời của bạn


 cụm nào gạch ốp chân vắt nhỉ?

nếu gạch I, ta gồm câu hỏi: Who go to lớn school by bike?

nếu gạch men go to school, bao gồm câu hỏi: Where vày you go by bike?

nếu gạch ốp by bike, tất cả câu hỏi: How bởi vì you go lớn school ? 


Điền từ không đủ vào chỗ trống

to by going vày What và is because

We go khổng lồ school ____________ bus.


ĐẶT CÂU HỎI mang lại PHẦN GẠCH CHÂN

1 thuy goes lớn school by bus.( phần gạch men chân:by bus)

2 it is cool and nice in the fall in my country(từ gạch chân:cool and nice)


Đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân:

1. Mis Wilson usually gives him a present on his birthday.

2. Lan has a lot of English books in her room.

3. They go to school by bus everyday.


1. What does Mis Wilson usually give him on his birthday ?

2. How many books does Lan have in her room ?

3. How vày they go lớn school everyday ?


1. What does Mis Wilson usually give him on his birthday?

2. How many books does Lan have in her room?

3. How vị they go to lớn school everyday?


Đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân(HTD,HTTD)

1. She often gets up early to lớn catch the bus khổng lồ go khổng lồ work.

Xem thêm: My Classmate Gave This Book To Me Meaning As The Root One, My Classmate Gave This Book To Me

………………………………………………………………………

2. They are teaching students in a local secondary school now.

………………………………………………………………………

3. They own a house.

………………………………………………………………………

4. It is two km from my house to lớn my school

………………………………………………………………………

5. I study English three hours every days.

………………………………………………………………………

6. He is very thin because he eats too little.

………………………………………………………………………

7. This book is belong to lớn George

………………………………………………………………………

8. This is his pen.

Xem thêm: Đây Là Sơ Đồ Của Cách Đánh Nhịp Nào, Vẽ Sơ Đồ Cách Đánh Nhịp 2/4

………………………………………………………………………

9. Peter is three years.

………………………………………………………………………

10. Nam is playing football in the school yard now


Lớp 5 giờ đồng hồ anh
0
0
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
giaoducphanthiet.edu.vn