What was it like when you saw your friend after a very long time?

     

Viết lại câu thì lúc này hoàn thành mà một trong những dạng bài bác tập quan lại trọng, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học tập kì môn giờ Anh.

Bạn đang xem: What was it like when you saw your friend after a very long time?


Bài tập viết lại câu thì lúc này hoàn thành


I. Công thức thì lúc này hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpII

Thể lấp định: S + have/ has + not + VpII

Thể nghi vấn:

Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.

Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

II. Cách sử dụng thì lúc này hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc ban đầu trong vượt khứ và còn liên tiếp ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi đang học tiếng Anh được 5 năm)


Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong vượt khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đã xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một ghê nghiệm cho tới thời điểm hiện tại.

VD: I have never been khổng lồ Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, sự việc vừa new xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa mang đến xong)

Diễn tả một hành vi không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm địa điểm của tôi)

III. Lốt hiệu nhận thấy thì lúc này hoàn thành

Để phân biệt động từ đề xuất chia sinh sống thì lúc này hoàn thành, chúng ta nên chú ý những từ bỏ sau có trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: chưa (dùng trong câu đậy định với câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / máy hai..

IV. Dạng viết lại câu với lúc này Hoàn thành

Bài 1: Viết lại câu với thì lúc này hoàn thành

1. This is the first time she has eaten eel soup.

→ She has not………………………………………………………

2. She began to lớn write 30 minutes ago.

→ She has…………………………………………………………


3. They started studying English when they were in grade 3.

→ They have………………………………………………………

4. I last saw him 3 weeks ago.

→ I haven’t…………………………………………………………

5. The last time I watched this movie was 6 months ago.

→ I haven’t…………………………………………………………

6. It is a long time since she last saw her parents.

→ She hasn’t…………………………………………………………

7. When did you begin reading this book?

→ How long have ………………………………………....?

8. This is the first time I have been abroad.

→ I haven’t…………………………………………………………

9. I haven’t gone lớn the zoo since last year.

→ The last ……………………………………………….

10. I haven’t met my aunt since I was 10 years old.

→ I last ………………………………………………………………

11. This is the first time she has worked with foreigners.

→ She hasn’t………………………………………………………..

12. She started to cry two hours ago.

→ She has…………………………………………………………

13. We started to lớn chat on the phone when it began khổng lồ rain.

→ We have…………………………………………………………

14. We got lớn know each other when we were at university.

→ We have…………………………………………………………

15. The last time she phoned her parents was 3 weeks ago.

→ She hasn’t……………………………………………………

16. It is a long time since we last went to this restaurant.

→ We haven’t……………………………………………………

17. When did you have this laptop?

→ How long ….............................................................?

18. This is the first time I have joined such an exciting party.

→I haven’t …………………………………………………………

19. I haven’t heard from her for many years.

→ The last …………………………………………………………

20. The children haven’t been taken khổng lồ the park since 2012.


→ The last time …………………………………………………

21. This is not the first time we have visited this city.

→ This is not our………………………………………………

22. This is the second time I have seen this movie.

→ I have …………………………………………………………

23. This is the second time he has been khổng lồ a tennis match.

→ He has …………………………………………………………

24. She started doing the housework as soon as she got home.

→ She has………………………………………………………

25. He started his career as a teacher 20 years ago.

→ He has …………………………………………………

26. Is this your first visit to lớn our country?

→ Haven’t you……………………………………………………..?

27. The last time we contacted was 3 months ago.

→ We haven’t ………………………………………………………

28. It is a long time since I last wrote lớn her.

→ I haven’t………………………………………………………

29. When did you start to wait for the bus?

→ How long have ……………………………………………………....?

30. This is the second time I have stayed in this hotel.

→ I have ………………………………………………………………

31. He last sent me postcards when he was in Paris.

→ The last time…………………………………………………………….

→ He hasn’t ………………………………………………………………

32. They haven’t visited their hometown since they were 12.

→ They last …………………………………………………………

33. This is the first time she has read such a romantic novel.

→ She hasn’t………………………………………………………

34. We began lớn talk two hours ago.

→ It’s two hours……………………………………………………

35. My father started to work as an engineer when he was 22.

→ My father has …………………………………………………

36. She last sent me letters last year.

→ She hasn’t……………………………………………………

→ The last time …………………………………………………

37. The last time she phoned her parents was ages ago.

→ It’s ages …..…………………………………………………

38. It is a long time since we last went to this restaurant.

→ We haven’t ……………………………………………………

39. When did you move to lớn this house?

→ How long have….............................................................?

40. She moved khổng lồ this thành phố 4 weeks ago.

→ She has …………………………………………………........

41. I haven’t seen my brother for many years.

→ The last ………………………………………………………

42. We haven’t been taken khổng lồ the zoo for 5 months.


→ The last time we………………………………………………

43. This is the third time I have been khổng lồ Nha Trang.

→ I have…………………………………………………………

44. Have you come here before?

→ Isn’t this ……………………………………………………

Bài 2: Viết thành câu hoàn hảo ở thì hiện tại xong xuôi dưới dạng câu khẳng định dựa trên đông đảo từ lưu ý dưới đây

1. Mary / visit / his grandparents

2. Jack / play games / on the computer

3. John & Su / wash / their car

4. Andrew / repair / his bike

5. Phil / help / Anne with maths

6. Brad and Louise / watch / a film

7. Tamara / talk lớn / her best friend

8. Bridgette / draw / a picture

9. Carol / read / a computer magazine

10. Tom và Alice / be / lớn a restaurant

ĐÁP ÁN

1. Mary has visited his grandma.

2. Jack has played on the computer.

3. John & Su have washed their car.

4. Andrew has repaired his bike.

5. Phil has helped Anne with maths.

6. Brad & Louise have watched a film.

7. Tamara has talked lớn her best friend.

8. Bridgette has drawn a picture.

9. Carol has read a computer magazine.

10. Tom và Alice have been to lớn a restaurant.

Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo ở thì hiện tại tại hoàn thành dưới dạng câu nghi vấn dựa trên những từ gợi nhắc dưới đây

1. You / answer / the question

2. Jenny / lock / the door

3. Walter / điện thoại tư vấn / us

4. You / see / the picture

5. Your parents / get / the letter

6. It / rain / a lot

7. How often / we / sing / the song

8. Maureen / watch / the film

9. How many books / Bob / read

10. Ever / you / be / lớn London

ĐÁP ÁN

1. Have you answered the question?

2. Has Jenny locked the door?

3. Has Walter called us?

4. Have you seen the picture?

5. Have your parents got the letter?

6. Has it rained a lot?

7. How often have we sung the song?

8. Has Maureen watched the film?

9. How many books has Bob read?

10. Have you ever been khổng lồ London?

Bài 4: Viết lại phần lớn câu sau đây sao mang lại nghĩa ko đổi

1. This last time Tom came back khổng lồ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t…………………………………

2. He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………

3. It has been 3 years since we first went khổng lồ Japan.

=> We have……………………………………………

4. I last had my hair cut in June.

=> I haven’t…………………………………………

5. The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………

6. It has been a long time since we last called each other.

=> We haven’t………………………………………

7. When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………

8. This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never……………………………………

9. I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last……………………….

10. Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.


=> It is…………………………………

ĐÁP ÁN

1. Tom hasn’t come back trang chủ for 5 years.

2. He has worked as a teacher for 6 months.

3. We have not gone to japan for 3 years.

4. I haven’t had my hair cut since June.

5. We haven’t met for 2 years.

6. We haven’t called each other for a long time.

7. How long have you had 10 scores in Math?

8. I have never had such an exciting trip

9. The last time I saw Anna was 10 days ago.

10. It is three days since I last took a bath.

V. Bài tập viết lại câu thì hiện nay tại dứt và thừa khứ đơn

1. Samuel started keeping a diary in 1997.

→ Samuel has …………………………………………………

2. We started leaming English fìve years ago.

→ We have …………………………………………………

3. I began living in Ho đưa ra Minh city when I was 8.

→ I have …………………………………………………

4. She has taught the children in this remote village for five months.

→ She started…………………………………………………

5. He has written to lớn me since April.

→ The last time…………………………………………………

6. She hasn’t had a swim for five years.

→ She last …………………………………………………

7. They last talked to each other two months ago.

→ They haven’t…………………………………………………

8. The last time she saw her elder sister was in 1999.

→ She hasn’t …………………………………………………

9. She hasn’t written khổng lồ me for years.

→ It’s years…………………………………………………

10. Robert and Catherine have been married for ten ỵears.

→ It’s ten years …………………………………………………

11. It’s two weeks since they deaned their room.

→ They…………………………………………………

12. It’s over six months since John had his hair cut.

→ John …………………………………………………

13. How long is it since you rode a bicyde?

→ When …………………………………………………

14. How long is it since he wrote lớn ỵou?

→ When…………………………………………………

15. When did he last talk to you?

→ How long …………………………………………………

16. When did you last telephone him?

→ Hong long …………………………………………………

17. We have never eaten this kind of food before.

→ It’s the …………………………………………………

18. This is the fìrst time I have seen this fìlm.

→ I have never…………………………………………………

19. This is the first time he went abroad.

→ He hasn’t …………………………………………………

20. She started driving 1 month ago.

→ She has …………………………………………………

21. We began eating when it started lớn rain.

→ We have …………………………………………………

22. I last had my hair cut when I left her.

→ I haven’t …………………………………………………

23. The last time she kissed me was 5 months ago.

→ She hasn’t…………………………………………………

24. It is a long time since we last met.

→ We haven’t…………………………………………………

25. When did you have it ?

→ How long…………………………………………………

26. This is the first time I had such a delicious meal .

→ I haven’t…………………………………………………

27. I haven’t seen him for 8 days.

→ The last…………………………………………………

28. I haven’t taken a bath since Monday.

→ It is…………………………………………………

29. It"s 2 years since I had a punture.

→ I have …………………………………………………

30. It"s 2 months since he earned any money.

→ He has …………………………………………………

31. He last shaved the day before yesterday.

→ He hasn’t …………………………………………………

32. I last drank champagne at my brother"s wedding.

→ I haven’t …………………………………………………

33. It"s 2 years since I was last in Rome.

→ I haven’t…………………………………………………

34. I saw Tom last on his wedding day.

→ I haven’t …………………………………………………

35. I last ate raw fish when I was in Japan.

→ I haven’t …………………………………………………

36. It"s years since Mary last spoke French.

Xem thêm: 40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 11 Bài Ancol Cực Hay Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11 Bài 40: Ancol

→ Mary hasn’t…………………………………………………

37. It"s ten weeks since since I last had a good night sleep.

→ I haven’t…………………………………………………

38. He last paid taxes in 1970.


→ He hasn’t…………………………………………………

39. I last ate meat 5 years ago.

→ I haven’t…………………………………………………

40. It"s 3 months since since the windows were cleaned.

→ The windows haven’t …………………………………………………

41. It"s years since I took photographs.

→ I haven’t …………………………………………………

42. I last watched TV on new years"s day.

→ I haven’t …………………………………………………

43. It"s 3 months since he wrote khổng lồ me.

→ He hasn’t …………………………………………………

44. The last time I was aboard was in the summer of 1978.

→ I haven’t…………………………………………………

45. It"s ten years since that house was lived in.

→ That house …………………………………………………

46. I haven"t seen him for 2 months.

→ I last …………………………………………………

47. I haven"t been to lớn a concert for over a year.

→ The last time …………………………………………………

48. The last time I really enjoyed myself was your birthday party.

→ I haven’t …………………………………………………

49. It"s nearly đôi mươi years since my father saw his brother.

→ My father hasn’t…………………………………………………

50. When did you learn to lớn drive?

→ How long is it …………………………………………………

51. The last time I went swimming was when we were in Spain.

→ I haven’t …………………………………………………

52. You haven"t tidied this room for weeks.

→ It’s weeks …………………………………………………

53. We started looking for a flat 2 months ago and we are still looking.

→ We have …………………………………………………

54. This is the first time I"ve been khổng lồ a night club

→ I haven’t …………………………………………………

55. They have never heard such a thing before.

→ This is the first time …………………………………………………

56. Noone has challenged his authority before.

→ This is the first time…………………………………………………

57. She left university 2 years ago

→ It is …………………………………………………

58. My mother was the most warm-hearted person I"ve ever known.

→ I have…………………………………………………

59. I haven"t been able to see them for over a year.

→ It is …………………………………………………

60. It stared khổng lồ rain at 2 o"clock.

→ It has…………………………………………………

61. I have never been to the ballet before.

→ It is…………………………………………………

62. John & Mary moved to Edinburgh twenty years ago.

→ It is…………………………………………………

63. The police started looking for him two months ago.

→ For two months now the …………………………………………………

64. I have never seen a dirtier-looking dog.

→ This is…………………………………………………

65. Mary rang hours & hours ago.

→ It it hours…………………………………………………

66. It is ages since Alan visited his parents.

→ Alan…………………………………………………

67. John has not had his hair cut for over six months.

→ It is …………………………………………………

68. I has never seen such a beautiful building.

→ It"s the most …………………………………………………

69. I have never read such a lãng mạn story.

→ This is the most …………………………………………………

70. They had never had such a cold winter.

→ It was the…………………………………………………

71. You will never meet anyone more dangerous than Mrs Jones.

→ Mr. Jones is the most …………………………………………………

72. Man has never had such efficient servants as computer.

→ Computer is the most …………………………………………………

73. I haven"t played football since 2000.

→ The last time …………………………………………………

74. I haven"t been to tp hcm city for 2 years.

→ The last time…………………………………………………

75. I "ve never met such a famous person before.

→ It is the first time…………………………………………………

76. She hasn"t seen that boy here before.

→ It is the first …………………………………………………

77. She hasn"t written to us since last year.

→ The last time …………………………………………………

78. She started lớn learn E 8 years ago.

→ It’s…………………………………………………

79. He hasn"t laughed so much for ages.

→ It’s …………………………………………………

80. I haven"t enjoyed myself so much for years.

→ It’s…………………………………………………

81. The telephone rang for hours.

→ It’s hours …………………………………………………

82. I haven"t seen him for ages.

→ It’s …………………………………………………

83. I have learned English for four years.

→ We started…………………………………………………

84. Ly’s father started to lớn stop smoking last year.

→ Ly’s father …………………………………………………

85. The editor hasn’t written to lớn Mai for a month.

→ The editor last…………………………………………………

86. How long have you learned spanish?

→ How long ago …………………………………………………

VI. Viết lại câu cùng với thì bây giờ hoàn thành

1- I have never been to Nha Trang before..

→ This is ...................................................................................

2.I last wore that shirt in May.

=> I haven"t..................................................................................

3.We have met each other for ages.

=> It"s.......................................................................................

4. It’s two years since I last spoke lớn her.


- I haven’t...................................................................................

5. I haven’t enjoyed myself so much for years.

=> It’s years ...................................................................................

6. This is my first visit lớn Scotland.

=> I have...................................................................................

7. It’s 3 years since I last spoke to lớn her.

→I haven’t……………………………………………………

8. Have you gone khổng lồ school late before ?

→ Is this ......................................................................

9. We haven’t seen each other for over two years.

=> The last time …………………………………………………

10. That’s the strangest film I’ve ever seen.

→I have never......................................................................

11. The last time we met each other was ten years ago.

→ We haven’t......................................................................

12. Have you ever played a computer trò chơi before?

Is this.....................................................................................

13. It’s three years since I last spoke to her.

I haven’t………………………………………………………….

14. It’s two years since I last spoke lớn him.

-> I haven’t......................................................................

15. We started living here trăng tròn years ago.

-> We have.......................................................................

16. I’ve never eaten this kind of cake.

-> It’s .................................................................................

17- The last time I saw her was in 2005.

→ I haven"t ......................................................................

18. The last time I played tennis was in 1990.

→ I haven"t..............................................................................

19- The last time I saw her was in 2005.

→I haven’t.........................................................................

20. Is this the best price you can offer?

→ Can’t you .......................................................................

21. I last saw him when I was a student.

→ I haven’t.....................................................................

22. He hasn’t come back to lớn his village for over 20 years now.

It’s………………………………………………………………

23. We’ve never met such a famous singer before.

It’s the first time………………………………………………

24. She started working as a secretary five years ago.

→ She has .....................................................................

25. How long is it since you used the pen?

→When ……………………………………………………….?

26. It’s one year since I last saw him

→I haven’t.....................................................................

27. It’s three years since I last spoke lớn her.

- I haven’t………………………………………………………

28. They last visited me 5 years ago.

=> They haven’t…………………………………………………

29. They have studied computer for two years.

=> They started………………………………………………

30. The last time we met each other was ten years ago.

-> We haven’t..............................................................

31. The last time I went to lớn Ho đưa ra Minh thành phố was 6 years ago.

I haven’t……………………………………………………

32. I’ve never eaten this kind of cake.

It’s ………………………………………………………………….

33. It’s three years since I last spoke to her.

-> I haven’t………………………………………………………

34. How long is it since you used the car?

-> When …………………………………………………………

35. We started living here 15 years ago.

-> We have…………………………………………………………

36. It is over two years since they left their homeland.

They haven’t ……………………………………….

37. The last time we met each other was ten years ago.

→ We haven’t ………………………………………………………

38. I haven’t enjoyed myself so much for years.

=> It’s years ………………………………………………………

39. This is my first visit lớn Scotland.

=> I have………………………………………………………

40. This is the first time I have ever eaten such a delicious chicken thigh.

→ This is the…......................................................................

41. We haven’t met one another since we left school.

Xem thêm: Sở Thú Bị Cháy Con Gì Chạy Ra Đầu Tiên ? Sở Thú Bị Cháy, Con Gì Chạy Ra Đầu Tiên

→ The last.........................................................................