sin 8x cos 8x

loader

Question

Bạn đang xem: sin 8x cos 8x

Solution

sin8(x)+cos8(x)

=(sin4x+cos4x)22sin4xcos4x

=((sin2x+cos2x)22sin2xcos2x)22sin4xcos4x

=(1sin22x2)2sin42x8

=1+sin42x4sin22xsin42x8

=1+sin42x8sin2(2x)
=1732

Therefore 

Let sin2(2x)=t
Hence

t28t+1532=0

4t232t+15=0

t=32±10242408

t=32±464158

t=8±492

t=152 or t=12

Now, t=152 is not possible.

Xem thêm: dia ly duoc hinh thanh do

sin2(2x)ϵ[0,1]

Therefore 

sin22x=12

sin(2x)=±12

2x=(2n+1)π4

Or 

2x=nπ2±π8

x=nπ4±π8

Similar Questions

The general solution lớn sin10x+cos10x=2916cos42x is 


The general solution of tan2x=cot(x+π3)is(nϵZ)


The general solution of sin2x2 cosx+14=0 is x=(nϵZ)

Solve the equation: (116+cos4x12cos2x)+(916+cos4x32cos2x)=12


Xem thêm: thay kinh do la thay tet

Find the general solutions of 3tan2x1=0