STAR

     
https://math.stackexchange.com/questions/1392387/solve-trigonometric-inequality-sin-x-sin-2x-cos-x-cos-2x-sin-6x


Bạn đang xem: Star

How do you solve displaystyle2cosx-sinx+2cosxsinx=1 in the interval displaystyle0lexle2pi ?
displaystylex=fracpi3ordisplaystylex=frac5pi3 Explanation: displaystyle2cosx-sinx+2cosxsinx=1displaystyle2cosx-sinx=1-2cosxsinx ...
*A2A :- implies 8sin xcos2xsin3xcos4x=cos6x star Multiply both sides by cos x lớn get :- implies 4left(2sin xcos x ight)cos2xsin3xcos4x=cos6xcos xquadleft<ecause 2sin hetacos heta=sin2 heta ight> ...
More Items
*
*Xem thêm: Con Trâu Tiếng Anh Là Gì - Con Trâu Tiếng Anh Đọc Như Thế Nào

*
*
*

*
*

*
*Xem thêm: Cách Pha Matcha Latte Theo Công Thức Của Starbucks

*
*