Skills 2 Unit 6 Lớp 7

     

Unit 6: The first university in Viet Nam

Skills 2 (phần 1 → 4 trang 65 SGK giờ Anh 7 mới)

Listening

1. Listen lớn the recording và circle the appropriate answer A, B, or C.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 6 lớp 7

(Nghe bài đọc cùng khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B, hoặc C.)

Bài nghe:

1. C

2. B

3. B

4. A

Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his trang chủ village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented và successful students for the nation.

Later, he resigned and returned to his trang chủ village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career và wrote books. He died in 1370.

1. Chu Van An was born in .

A.Thanh Xuan District B.Thanh tía District C.Thanh Tri District

2. He passed the .

A.doctoral examination B.royal examination C.regional examination

3. He began his career as a .

A.worker B. Teacher C. Doctor

4. He died in .

A.1370 B. 1373 C. 1337

Hướng dẫn dịch

Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của văn miếu quốc tử giám và nhằm tôi kể cho mình nghe về Chu Văn An. Phố chu văn an được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại văn miếu và là trong những nhà giáo dục và đào tạo đáng chăm chú nhất trong lịch sử hào hùng Việt Nam.

Xem thêm: Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Bài 9 Trang 133 Sgk Vật Lí 12

Ông sinh vào năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là 1 trong những người trung thực. Ông sẽ vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ngơi nghỉ ngôi thôn của mình. Sau đó, ông phát triển thành một giáo viên tại học viện Hoàng gia. Ông vẫn dạy những sinh viên khả năng và thành công cho đất nước.

Sau đó, ông tự chức cùng trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An liên tục sự nghiệp huấn luyện và đào tạo và viết sách. Ông tạ thế năm 1370.

2. Listen to lớn the recording again & write short answers to the questions.(Nghe lại bài xích hội thoại cùng viết câu vấn đáp ngắn cho những câu hỏi.)

Bài nghe:

1. When was Chu Van An born?

- In 1292.

2. What was he like?

- He was an honest man.

3. What did he bởi vì later in his life?

- He returned lớn his trang chủ village and continued teaching & wrote book

4. How old was he when he died?

- He was 78.

 Writing

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy.(Thảo luận theo nhóm. Chấm dứt bảng sau về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Time

Event

Construction

Attraction

1070

The Temple of Literature(Văn Miếu)

Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông)

One of the historic & cultural sites of Viet nam (Một một trong những địa danh lịch sử hào hùng - văn hóa của Việt Nam)

1076

The Imperial Academy (Quốc Tử Giám)

Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông)

The first University of Viet phái nam (Trường đại học thứ nhất của Việt Nam)

1484

Doctor"s stone tablets (Bia tiến sĩ)

Emperor Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông)

World Heritage (Di sản chũm giói)

2003

The four statues (Bốn bức tượng)

Ha Noi People"s Commitee (Ủy ban quần chúng Hà Nội)

Founders of Temple of Literature (Những bên sáng lập Văn Miếu)

4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 khổng lồ help you.

Xem thêm: Trong Quá Trình Điện Phân Dung Dịch Kbr, Phản Ứng Nào Sau Đây Xảy Ra

(Viết về lịch sử vẻ vang Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài 3 để giúp đỡ bạn.)

One of the must-go destinations in Vietnam is the Temple of Literature, a remarkable pride of Vietnamese. It started khổng lồ be built in 1070 following the command of Emperor Ly Thanh Tong and be enhanced by succeeding kings. Having possessed ideas of the former, King Ly Nhan Tong constructed the Imperial Academy in 1076 to educate brilliant workers for the country. It could be called the first university of Vietnam where millions of students wanted to lớn take part in in the past. Until 1484, khổng lồ honor the highest places in the Royal exam, Emperor Le Thanh Tong began to make doctor"s stone tablets. Proudly, these historical marks were regconised as the world heritage by UNESCO. Hanoi People"s Committee put four statues of the founder of temple of Literature in 2003 khổng lồ remind people of our history of Literature.