Số Các Cặp Số Nguyên (X Y) Thỏa Mãn Là

     

Vì ( - 28 = - 1.28 = 1.left( - 28 ight))( = - 2.14 = 2.left( - 14 ight))( = - 4.7 = 4.left( - 7 ight))

Nên ta có các bộ (left( x;y ight)) thỏa mãn bài toán là:

(left( - 1;28 ight),left( 28; - 1 ight),)(left( 1; - 28 ight),left( - 28;1 ight),)(left( - 2;14 ight),left( 14; - 2 ight),)(left( 2; - 14 ight),left( - 14;2 ight),)(left( - 4;7 ight),left( 7; - 4 ight),)(left( 4; - 7 ight),left( - 7;4 ight).)

Có tất cả (12) bộ số (left( x;y ight)) thỏa mãn bài toán.

Bạn đang xem: Số các cặp số nguyên (x y) thỏa mãn là

Bạn đã xem: Số các cặp số nguyên (x y) thỏa mãn là

Đáp án bắt buộc chọn là: d


*

Có những em khi đưa ra (6) cặp số gồm tích bằng ( - 28) thì kết luận ngay gồm (6) cặp số (left( x;y ight)) là sai do vai trò của (x,y) hệt nhau nên ta đổi chỗ (x,y) lẫn nhau sẽ được thêm một cặp số không giống thỏa mãn.

...

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Kết quả của phép tính (left( - 125 ight).8) là:

Chọn câu sai.

Tính (left( - 42 ight).left( - 5 ight)) được công dụng là:

Chọn câu trả lời đúng:

Chọn câu sai.

Xem thêm: Cách Chọn Sầu Riêng Hạt Lép, Cách Chọn Sầu Riêng Chín Ngon

Khi (x = - 12) , cực hiếm của biểu thức (left( x - 8 ight).left( x + 7 ight)) là số nào trong tư số sau:

Tích (left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight)) bằng

Tính nhanh $left( - 5 ight).125.left( - 8 ight).20.left( - 2 ight)$ ta được hiệu quả là

Giá trị biểu thức (M = left( - 192873 ight).left( - 2345 ight).left( - 4 ight)^5.0) là

Tính quý hiếm biểu thức (P = left( - 13 ight)^2.left( - 9 ight)) ta có

Chọn câu đúng.

Tính phải chăng (A = - 43.18 - 82.43 - 43.100)

Tính cực hiếm biểu thức (P = left( x - 3 ight).3 - 20.x) khi (x = 5.)

Cho (B = left( - 8 ight).25.left( - 3 ight)^2) với (C = left( - 30 ight).left( - 2 ight)^3.left( 5^3 ight)) . Chọn câu đúng.

Có từng nào giá trị (x) nguyên dương thỏa mãn $left( x - 3 ight).left( x + 2 ight) = 0$ là:

Cho $Q = - 135.17 - 121.17 - 256.left( - 17 ight)$, chọn câu đúng.

Xem thêm: Sketchnote Là Gì? Cách Vẽ Sketchnote Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

Tìm (x) biết $2left( x - 5 ight) - 3left( x - 7 ight) = - 2.$

Cho (left( - 4 ight).left( x - 3 ight) = 20.) tra cứu $x:$

Cho (A = left( 135 - 35 ight).left( - 47 ight) + 53.left( - 48 - 52 ight)) với (B = 25.left( 75 - 49 ight) + 75.left| 25 - 49 ight|.)

Chọn câu đúng.

Tìm (x in Z) biết (left( 1 - 3x ight)^3 = - 8.)

Số cặp số nguyên (left( x;y ight)) vừa lòng (x.y = - 28) là:

Có bao nhiêu giá trị (x) thỏa mãn nhu cầu $left( x - 6 ight)left( x^2 + 2 ight) = 0?$

Số cực hiếm (x in mathbbZ) để (left( x^2 - 5 ight)left( x^2 - 25 ight)