some german and british management styles

Câu hỏi:

18/06/2019 25,637

Bạn đang xem: some german and british management styles

C. although

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

KEY: C

Giải thích: although +mệnh đề: đem dù

Dịch: Dù một vài ba những quản lý và vận hành của những người Đức và Anh giống như nhau, vẫn đang còn điểm không giống nhua thân mật chúng ta. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If she_______ a new hard disk, she would not have lost all data.

A. had bought

B.  will buy

C. buy

D. did bought

Câu 2:

_____ that military spending is extremely high.

A. We are felt

B.  It feels

C. It is felt

D. We feel that it is

Câu 3:

__________, he has continued to work on his thesis.

A. Although all these problems

B.  Even though there are problems

Xem thêm: cach tinh nguon pc

C. Despite of all these problems

D. In spite of there are problems

Câu 4:

I miss my friends. I wish my friends ______ here right now.

A. were

B.  would be

C. had been

D. was

Câu 5:

All planes_____ before departure.

A. will checked

B.  will has checked

C. will be checked

D. will been checked

Câu 6:

John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. would invest

B.  invested

C. had invested

D. invests

TÀI LIỆU VIP VIETJACK