tieng anh 7 unit 3 skills 2 trang 33

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: tieng anh 7 unit 3 skills 2 trang 33

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Discuss the following questions.

(Thảo luận những thắc mắc sau.)

- Who tự you think benefits from volunteer work?

(Bạn suy nghĩ ai sẽ tiến hành thụ hưởng kể từ việc làm tình nguyện?)

- How tự people benefit from volunteer work?

(Mọi người thụ hưởng kể từ hoạt động và sinh hoạt tự nguyện như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

- I think everyone will benefit from volunteer work, especially children and the elderly people.

(Tớ suy nghĩ quý khách đều thừa hưởng lọi kể từ việc làm tự nguyện, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi hạc.)

- How tự people benefit from volunteer work?)

- The helpers enjoy it and they feel happy to lớn tự it. The people in need feel happy when they receive the help. 

(Những người lên đường giúp sức mến nó và chúng ta cảm nhận thấy phấn khởi khi thực hiện việc cơ. Người cần thiết giúp sức cảm nhận thấy phấn khởi khi sẽ có được sự giúp sức.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Listen to lớn the recording and answer the questions.

(Nghe bài bác nghe và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Why does Phuc tự volunteer work?

(Tại sao Phúc thực hiện việc làm tình nguyện?)

2. Why does Phuc feel more self-confident?

(Tại sao Phúc cảm nhận thấy thỏa sức tự tin hơn?)

3. Why does the reporter think Phuc is confident?

(Tại sao phóng viên báo chí suy nghĩ Phúc tự động tin?)

4. Why does Mai think volunteering is special?

(Tại sao Mai suy nghĩ việc làm tự nguyện là vấn đề quánh biệt?)

Phương pháp giải:

Audio script:

Reporter: So Phuc, why tự you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to lớn protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... And you Mai?

Mai: Volunteering is special to lớn má because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

Tạm dịch bài bác nghe: 

Phóng viên: Vậy, Phúc, vì sao các bạn tình nguyện?

Phúc: Tôi tự nguyện cũng chính vì tôi mong muốn dẫn đến sự khác lạ mang đến xã hội. Chúng tao hoàn toàn có thể khuyến nghị quý khách bảo đảm môi trường xung quanh và xã hội của tất cả chúng ta tiếp tục là 1 trong điểm đảm bảo chất lượng rộng lớn.

Phóng viên: Bạn sở hữu cho là hoạt động và sinh hoạt tự nguyện cũng đảm bảo chất lượng mang đến bạn dạng thân thuộc bạn?

Phúc: Ồ vâng, tôi vẫn có rất nhiều các bạn mới mẻ và tôi cảm nhận thấy thỏa sức tự tin rất nhiều.

Phóng viên: Tôi đồng ý. Quý khách hàng vẫn vấn đáp phỏng vấn rất hay ... Còn các bạn thì sao Mai?

Mai: Tình nguyện là đặc trưng so với tôi cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể giúp sức người không giống. Vấn đề này đặc trưng vì như thế tôi hoàn toàn có thể thấy trẻ nhỏ niềm hạnh phúc ra làm sao khi bọn chúng học tập.

Lời giải chi tiết:

1. Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

(Phúc thực hiện việc làm tự nguyện vì như thế cậu ấy suy nghĩ nó tạo ra sự khác lạ nhập xã hội.)

2. Phuc feels more self-confident because he has made many new friends.

(Phúc cảm nhận thấy thỏa sức tự tin rộng lớn vì như thế cậu ấy vẫn có rất nhiều các bạn mới mẻ.)

3. The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

(Phóng viên suy nghĩ Phúc thỏa sức tự tin vì như thế Phúc vẫn vấn đáp phỏng vấn rất hay.)

4. Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the children are when they learn.

(Mai suy nghĩ việc làm tự nguyện là vấn đề đặc trưng vì như thế cô ấy hoàn toàn có thể giúp sức người không giống, và vì như thế cô ấy hoàn toàn có thể thấy trẻ nhỏ phấn khởi đến mức độ nào là khi bọn chúng được tiếp thu kiến thức.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Listen again and fill in the blanks.

(Nghe lại và điền nhập điểm trống không.)

1. I__________ because I can make a difference in our community.

2. I've made many new friends, and I____________much more self-confident.

3. Volunteering is special to lớn me____________I can help others.

4. It's special___________I can see how happy the __________are when they learn.

Lời giải chi tiết:

1. volunteer

Xem thêm: cach lam banh kem dau tay

3. because

2. feel

4. because, children

1.volunteer because I can make a difference in our community.

(Mình thao tác làm việc tự nguyện cũng chính vì bản thân hoàn toàn có thể dẫn đến sự khác lạ nhập xã hội tất cả chúng ta.)

2. I’ve made many new friends, and I feel much more self-confident.

(Tôi đã trải quen thuộc được không ít các bạn, và tôi cảm nhận thấy thỏa sức tự tin nhiều hơn thế.)

3. Volunteering is special to lớn me because I can help others.

(Việc tự nguyện thiệt đặc trưng với tôi cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể chung những người dân không giống.)

4. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

(Nó đặc trưng cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể thấy trẻ em mặt phố cảm nhận thấy niềm hạnh phúc ra làm sao khi bọn chúng học tập.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4.  Combine the two sentences using because.

(Kết ăn ý 2 câu dùng because.)

1. He didn't wear enough warm clothes. He's had a cold for two days.

(Anh ấy ko khoác đầy đủ ăn mặc quần áo giá buốt. Anh ấy bị cảm khoảng tầm nhì ngày.)

2. It rained. I stayed home page.

(Trời mưa. Tôi ở trong nhà.)

3. The lake is full of rubbish. They've decided to lớn clean it up.

(Hồ đẫy rác rưởi. Họ đưa ra quyết định rửa sạch nó.)

4. She works in that small town. She's lived in that small town for three years.

(Cô ấy thao tác làm việc ở thị xã nhỏ cơ. Cô ấy vẫn sinh sống ở thị xã nhỏ cơ tía năm.)

5. The neighbourhood is nice and quiet. They think they should move there.

(Khu phố là đảm bảo chất lượng đẹp mắt và yên ổn tĩnh. Họ cho là chúng ta nên gửi cho tới cơ.)

Lời giải chi tiết:

1. Because he didn’t wear enough warm clothes, he’s had a cold for two days.

(Bởi vì như thế anh ấy ko khoác ăn mặc quần áo đầy đủ giá buốt, anh ấy bị cảm ổm 2 ngày.)

2. I stayed home page because it rained.

(Tôi ở trong nhà cũng chính vì trời mưa.)

3. Because the lake is full of rubbish, they’ve decided to lớn clean it up.

(Bởi vì như thế hồ nước đẫy rác rưởi, chúng ta đưa ra quyết định dọn dọn dẹp vệ sinh hồ nước.)

4. Because she works in that small town, she’s lived there for three years.

(Bởi vì như thế cô ấy thao tác làm việc nhập thị xã nhỏ cơ, nên cô ấy vẫn ở cơ nhập 3 năm.)

5. They think they should move there because the neighbourhood is nice and quiet.

(Họ suy nghĩ chúng ta nên gửi cho tới cơ cũng chính vì khu vực thôn đảm bảo chất lượng và yên ổn tĩnh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it.

(Nhìn những ý tưởng phát minh tự nguyện nhập phần Nói 4. Chọn một chủ ý và ghi chép một quãng văn ngắn ngủi về nó.)

- What tự you want to lớn do?

(Bạn mong muốn thực hiện gì?)

- Why tự you want to lớn tự it? (Why is it necessary? Why is it interesting?)

(Tại sao bạn thích thực hiện điều đó? (Tại sao nó cần thiết thiết? Tại sao nó thú vị?))

- How are you going to lớn tự it?

(Bạn lăm le triển khai vấn đề đó như vậy nào?)

Example:

I want to lớn raise funds for street children. I want to lớn tự it because we will be able to lớn provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to lớn read. I will ask my friends to lớn help má.We will make postcards and sell them.

(Tôi mong muốn tạo nên quỹ mang đến trẻ nhỏ mặt phố. Tôi mong muốn thực hiện vấn đề đó cũng chính vì Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục hoàn toàn có thể cung ứng mang đến bọn chúng món ăn và sách. Chúng tiếp tục không hề đói nữa. Chúng tiếp tục hoàn toàn có thể hiểu. Tôi tiếp tục nhờ bạn hữu giúp sức. Chúng tôi tiếp tục thực hiện bưu thiếp và buôn bán lấy chi phí.)

Lời giải chi tiết:

I want to lớn raise money for the street children because I think it's the best way to lớn help them. I will ask for the help from everybody to lớn raise a fund. With this fund, we can provide the street children the basic needs for life. Then, I want to lớn train them. I want them to lớn have a job so sánh that they can have a better life. They won't have to lớn wander on the street and no one can treat them badly. I will ask my friends for help to lớn realize this idea.

(Tớ mong muốn quyên chi phí mang đến trẻ nhỏ mặt phố cũng chính vì tớ suy nghĩ đấy là cơ hội rất tốt sẽ giúp nâng bọn chúng. Tớ tiếp tục lôi kéo sự trợ chung kể từ quý khách nhằm thiết kế quỹ. Có quỹ này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cung ứng mang đến trẻ nhỏ mặt phố những yêu cầu cơ bạn dạng nhập cuộc sống thường ngày. Tớ mong muốn đào tạo và giảng dạy bọn chúng, tớ mong muốn mang đến bọn chúng một việc làm nhằm bọn chúng hoàn toàn có thể sở hữu một cuộc sống thường ngày tươi tắn sáng sủa rộng lớn. Chúng sẽ không còn cần lên đường long dong ngoài phố nữa và không một ai hoàn toàn có thể đối đãi tệ với bọn chúng. Tớ tiếp tục kiến nghị chúng ta tớ chung tớ thực tế hóa ý tưởng phát minh này.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Xem thêm: ca dao tuc ngu 20 11