Unit 3 Lớp 7: Skills 2

     

1. - I think all people benefit from volunteer work, the people in need and the helper. 

- The helpers enjoy it and they feel happy to vì chưng it. The people in need feel happy when they receive the help. 

Tạm dịch:

1. Các bạn nghĩ ai gồm được lợi ích từ quá trình tình nguyện?


- Tôi nghĩ tất cả mọi bạn đều hữu dụng từ công việc tình nguyện, tín đồ cần giúp sức và tín đồ giúp đỡ.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 7: skills 2


Làm sao người ta hữu dụng ích từ quá trình tình nguyện?

- rất nhiều người hỗ trợ thích giúp sức và họ cảm thấy vui khi làm nó. Tín đồ cần giúp sức cảm thấy vui khi chúng nhận được sự góp đỡ.

2. Listen to lớn the recording and answer the questions.

(Nghe bài xích nghe và vấn đáp các câu hỏi)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. - Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

2. - Phuc feels more self-confident because he has made many new friends. 

3. - The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

4. - Mai thinks volunteering is special because she can help others, và because she can see how happy the street children are when they learn. 

Tạm dịch:

1. Nguyên nhân Phúc có tác dụng tình nguyện?

- Phúc làm quá trình tình nguyện cũng chính vì anh ấy suy nghĩ nó tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.

2. Nguyên nhân Phúc cảm xúc tự tin hơn?

- Phúc cảm xúc tự tin hơn cũng chính vì anh ấy kết chúng ta với đa số chúng ta mới.

3. Nguyên nhân phóng viên nghĩ về Phúc trường đoản cú tin?

- phóng viên nghĩ rằng Phúc trường đoản cú tin bởi vì Phúc đã vấn đáp bài vấn đáp rất tốt.

4. Lý do Mai nghĩ về rằng câu hỏi tình nguyện thật đặc biệt?

- Mai nghĩ về rằng câu hỏi tình nguyện thật quánh biệt bởi vì cô ấy có thể giúp những người khác, và chính vì cô ấy hoàn toàn có thể thấy trẻ em đường phố cảm giác hạnh pliúc thế nào khi bọn chúng học.

Audio script:

Reporter: So Phuc, why bởi you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to lớn protect the environment và our community will be a better place.

Reporter: bởi you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends & I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... And you Mai?

Phuc: Volunteering is special lớn me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

3. Listen again và fill in the blanks.

(Nghe lại cùng điền vào khu vực trống)

Click tại trên đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. volunteer

2. Feel

3. Because

4. Because, children

Tạm dịch:

1. Mình làm việc tình nguyện chính vì mình có thể tạo ra sự biệt lập trong cộng đồng chúng ta.

2. Tôi đã làm quen được không ít bạn, cùng tôi cảm thấy tự tin nhiều hơn.

3.

Xem thêm: Nhận Xét Đúng Về Khu Vực Mỹ La Tinh Là, Nhận Xét Nào Dưới Đây Đúng Nhất Về Khu Vực Mỹ La

Việc tự nguyện thật quan trọng đặc biệt với tôi bởi vì tôi rất có thể giúp những người khác.

4. Nó đặc biệt bởi vì tôi rất có thể thấy trẻ đường phố cảm thấy hạnh phúc ra làm sao khi chúng học.

4. Combine the two sentences using because.

(Kết hợp 2 câu áp dụng because)

*

Hướng dẫn giải:

1. He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."

2. I stayed home because it rained. 

3. They’ve decided lớn clean the lake up because it is full of rubbish.

4. Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.

5. Because the neighbourhood is nice and quiet, they think they should move there.

Tạm dịch:

1.  Anh ấy bị cảm lạnh 2 ngày chính vì anh ấy ko mặc quần áo đủ ấm.

2. Tôi sống nhà bởi vì trời mưa.

3. Họ đưa ra quyết định lau dọn bởi vì nó đầy rác.

4. Bởi vị cô ấy làm việc trong thị trấn bé dại đó, buộc phải cô ấy đang ở kia trong 3 năm.

5. Chính vì khu xóm xuất sắc và yên ổn tĩnh, đề nghị họ nghĩ về họ đề nghị rời đến đó.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea & write a short paragraph about it.

(Nhìn những ý tưởng phát minh tình nguyện trong phần Nói 4. Lựa chọn 1 ý kiến và viết một quãng văn ngắn về nó.)

Hướng dẫn giải:


I want to lớn raise funds for Street children. I want to vì chưng it because we will be able to lớn provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to lớn read. I will ask my friends lớn help me. We will make postcards and sell them.

Xem thêm: Sưu Tầm Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đặc Sản Vùng Miền Trung Qua Ca Dao

Tạm dịch:

Tôi mong mỏi gây quỹ cho trẻ em đường phố. Tôi hy vọng làm điều đó cũng chính vì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể cung cấp cho thức nạp năng lượng và sách đến trẻ. Trẻ em sẽ không còn bị đói. Trẻ em sẽ rất có thể đọc sách. Tôi đã hỏi nhờ bạn bè tôi góp đỡ. Shop chúng tôi sẽ làm bưu thiếp và bán chúng.