unit 2 city life skills 2

Phần khả năng 2 rèn luyện cho mình học tập về nhì khả năng nghe và ghi chép. Bài ghi chép tiếp sau đây hỗ trợ những khêu gợi ý gần giống chỉ dẫn giải bài xích luyện vô sách giáo khoa.

Bạn đang xem: unit 2 city life skills 2

Listening 

1. Does your thành phố, or the one nearest lớn you, have any of these drawbacks?

Thành phố của người sử dụng hoặc 1 TP.HCM này bại liệt sớm nhất hạn chế chế gì không?

 • urban sprawl 
 • air pollution 
 • noise 
 • bad weather 
 • high cost of living 
 • crime 
 • traffic jams 
 • overcrowding 

2. Listen and write the missing word in each gap.

Nghe và ghi chép những kể từ còn thiếu 

Audio script 

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours lớn get there by siêu xe every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams,” she says. Before going lớn the office, she has lớn take her children lớn school - sánh she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey lớn the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the thành phố centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it sánh bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough roads in the thành phố. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the thành phố.

1. "Some___ cities ___ have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams”.

2. Before going lớn the___office__ , she has lớn take her children lớn school.

3. In the evening the___traffic__ is even worse.

4. Now sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough __roads__ in the thành phố.

3. Listen again and choose the correct answer 

Nghe lại và lựa chọn đáp án đúng

 • 1. What is the most serious problem in Bangkok? Vấn đề cần thiết nhất ở Băng Cốc là gì? 

A. Pollution B. Bad weather C. Traffic jams

-> Chọn đáp án C

 • 2. How does Suzanne go lớn work? Suzanne đi làm việc bằng phương pháp nào? 

A. By siêu xe B. By Skytrain C. By metro

Xem thêm: su can thiet cua long trac an

-> Chọn đáp án A

 • 3. How long does it take Suzanne lớn go lớn work every day? Suzanne đi làm việc thường ngày không còn bao lâu?

A.Two hours B. Five hours C. Half an hour

-> Chọn đáp án A

 • 4. In the evening the traffic is ______

A. better B. worse  C. the same

-> Chọn đáp án B

 • 5. Why is traffic sánh bad in Bangkok? Tại sao giao thông vận tải ở Băng Cốc lại quá tồi tệ vậy? 

A. People move around by boat.

B There aren't enough roads.

C. There isn't a Skytrain or metro.

-> Chọn đáp án B

 • 4. Read the paragraph and complete the outline below 

Đọc đoạn văn và triển khai xong sơ trang bị sau

Living in a thành phố has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing numberof vehicles have caused many accidents lớn happen every day. Secondly, pollution negatively affects people's health, and it also has a bad influence on the environmerd More and more thành phố dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the thành phố is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute lớn making thành phố life more difficult for its residents.

Outline

 • Topic sentence: Living in a thành phố has a number of drawbacks.
 • Problem 1: traffic jams and traffic accidents
 • Problem 2: air pollution
 • Problem 3: noise/noise pollution
 •  Conclusion: These factors contribute lớn making thành phố life more difficult for its residents.

5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

Chọn 1 kể từ ở bài xích 1. Viết dàn ý và tiếp sau đó ghi chép 1 đoạn văn về 1 trong các số những chủ thể.

Xem thêm: dieu khien tu xa duoc phat minh vao nam nao