unit 5 a closer look 2 lop 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: unit 5 a closer look 2 lop 9

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

1a. Read part of the conversation. Pay attention đồ sộ the underlined part.

(Đọc đoạn sau của đoạn đối thoại. Tập trung vô phần được gạch ốp chân.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way đồ sộ get around?

(Tuyệt lắm, cảm ơn.Cách cực tốt nhằm cút vòng xung quanh là gì?)

Mi: It's probably best đồ sộ use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper than thở taxis.

(Có lẽ cực tốt là dùng xích lô. Người tao bảo rằng bọn chúng nhanh chóng và rẻ rúng rộng lớn xe taxi.)

Form: It + đồ sộ be + past participle + that + S + V

Can you find another example of the impersonal passive in the conversation?

(Em rất có thể lần thêm 1 ví dụ của câu thụ động khinh suất trong khúc đối thoại không?)

Lời giải chi tiết:

It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

(Người tao bảo rằng cụm di tích lịch sử này là 1 trong mỗi kì quan liêu của nước Việt Nam.)

Bài 1 b

b. When tự we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi nào là tao dùng thụ động khách hàng quan? Có bất kì quy luật gì không?)

We use the impersonal passive đồ sộ express other people's opinions. It can be used with reporting verbs, including say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim, etc.

(Chúng tao thường được sử dụng câu thụ động khách hàng quan liêu nhằm nhấm mạnh chủ ý của những người dân không giống. Nó rất có thể được sử dụng với những động kể từ trần thuật, bao gồm: nói, nghĩ về, tin yêu , biết, kỳ vọng, mong đợi, hiểu, đòi hỏi...)

Example: (Ví dụ)

Active (Chủ động)

Passive (Bị động)

People think he is a great teacher.

(Mọi người cho rằng anh ấy là 1 nhà giáo ấn tượng.)

It is thought that he is a great teacher.

(Người tao cho rằng anh ấy là 1 nhà giáo ấn tượng.)

People say she works 16 hours a day.

(Mọi người bảo rằng cô ấy thao tác 16 giờ một ngày.)

It is said that she works 16 hours a day.

(Người tao bảo rằng cô ấy thao tác 16 giờ đồng hồ một ngày.)

They reported that two people had been injured in the accident.

(Họ vẫn report rằng 2 người bị thương vô tai nạn đáng tiếc.)

It was reported that two people had been injured in the accident.

(Người tao tháp canh rằng đem 2 người bị thương vô bị tai nạn đáng tiếc.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the sentences using the correct passive khuông of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn trở nên câu dùng dạng thụ động đích của động kể từ vô ngoặc. Câu thứ nhất đang được hoàn thiện khuôn.)

1. (know) _______that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report)____________ thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

4. (claim)___________ Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

5. (understand)____________ Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

6. (expect)____________ the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

Lời giải chi tiết:

1. It is known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

(Người tao hiểu được Vịnh Hạ Long được UNESCO thừa nhận là Di sản toàn cầu vô năm 1994.)

2. It is believed that the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

(Người tao tin yêu rằng thời hạn mến thống nhất nhằm tham ô quam Khu di tích lịch sử Huế là vô mon Tư.)

3. It is reported that thousands of visitors come đồ sộ enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

(Người tao report rằng hàng nghìn khác nước ngoài cho tới thưởng nước ngoài cảnh quan của Vịnh Hạ Long thường niên.)

4. It is claimed that Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

(Người tao tháp canh rằng Phong Nha - Kẻ Bàng rất có thể được đối chiếu với kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học rộng lớn.)

5. It is understood that Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

(Người tao hiểu rằng Pháo đài Bình Đài được design nhằm trấn áp sự dịch rời bên trên sông Hương.)

6. It is expected the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

(Người tao kỳ vọng rằng chính phủ nước nhà sẽ có được những giải pháp nhằm bảo đảm và bảo đảm những kì quan liêu tự tạo của tất cả chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là những điều tất cả chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết những câu dùng thụ động khách hàng quan liêu.)

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

(Tháp Po Nagar Cham được xây cất vô thế kỷ 8 tự người Chăm ở trung bộ nước Việt Nam.)

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người Chăm vẫn xây cất ngôi thông thường Chăm Po Nagar nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

(Tháp Po Nagar Cham được xây cất bên trên địa điểm của một ngôi thông thường được làm bằng gỗ trước cơ, được nhen tự người Java vô năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong mỗi cấu hình tối đa của Chăm.)

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

(Một kiệt tác chạm trổ của phái nữ thần Mahishasuramardini rất có thể được nhìn thấy phía trên lối vô ngôi thông thường chủ yếu.)

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Vào thế kỷ 17, người Việt vẫn tiếp quản lí tháp thông thường, gọi nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.)

Lời giải chi tiết:

1. It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

(Người tao nhận định rằng tháp Chăm Po Nagar được xây cất vô thế kỷ loại 8 tự người Chăm ở trung bộ nước Việt Nam.)

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người tao bảo rằng người Chăm vẫn xây cất ngôi thông thường Po Nagar Cham nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

(Người tao tin yêu rằng Tháp Chăm Po Nagar được xây cất bên trên địa điểm của một ngôi thông thường được làm bằng gỗ trươc cơ, được đôt tự người Java năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Người tao hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong mỗi cấu hình tối đa của những người Chăm.)

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

(Người tao hiểu được một kiệt tác chạm trổ của những phái nữ thần Mahishasuramardini rất có thể được nhìn thấy phía trên lối vô ngôi thông thường chủ yếu.)

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Người tao nhận định rằng vô thế kỷ 17, người Việt vẫn tiếp quản lí tháp thông thường, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

Task 4a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn đối thoại. Tập trung vô phần gạch ốp chân.)

suggest + V-ing/clause with should

Veronica: My father suggests we should go by air.

(Bố của tôi răn dạy tất cả chúng ta nên cút sử dụng máy cất cánh.)

Mi: That's too expensive! I suggest going by train.

(Nó vượt lên trên đắt! Tôi khêu gợi ý tất cả chúng ta cút tự tàu.)

After the verb suggest, we can use V-ing or a clause with should:

Xem thêm: cach luoc ghe khong rung cang

(Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta rất có thể dùng V-ing hoặc một mệnh đề với should)

S + suggest + V-ing

S + suggest + (that) + S + (should) + bare infinitive

Bài 4 b

4.b When tự we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? 

(Khi nào là tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em rất có thể nghĩ về rời khỏi quy tắc gì không?)

Lời giải chi tiết:

We use suggest + V-ing/clause with should đồ sộ tell someone our ideas about what they should tự, where they should go, etc.

(Chúng tao dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm rằng với ai cơ chủ ý của tất cả chúng ta về những gì chúng ta nên thực hiện, điểm chúng ta nên cút...)

Example:

I suggest that we should go out đồ sộ eat. 

(Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên ra phía bên ngoài ăn.)

I suggested going in my xế hộp.

(Tôi ý kiến đề nghị nên cút tự xe pháo của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Write answers đồ sộ the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you.

(Viết những câu vấn đáp cho những thắc mắc sau dùng "suggest+Ving/mệnh đề chứa chấp should" và những kể từ vô ngoặc. Thực hành với chúng ta group. Câu 1 được tạo khuôn cho chính mình.)

1. A: Have you thought of recycling?

(Bạn đem nghĩ về về sự việc tái ngắt chế không?)

   B: I suggest recycling things such as bags, cans, and bottles. (recycle things such as bags, cans, and bottles).

(Tôi ý kiến đề nghị tái ngắt chế những loại như túi, lon, và chai.)

2. A: What should we tự đồ sộ protect and preserve our man-made wonders?

    B: I suggest ____________ (the government/ limit/the number of visitors/every day).

3. A: What should we tự đồ sộ conserve forests?

   B:  ____________ (control/deforestation).

4. A: What should we tự đồ sộ protect valuable things in pagodas and temples?

   B: ____________ (put/these valuable things/ in high-security places).

5. A: What should we tự đồ sộ restore our aging man-made wonders?

   B:  ____________ (raise/money).

6. A: What should we tự đồ sộ prevent global warming?

    B: ____________  (reduce/smoke/exhaust fumes).

Lời giải chi tiết:

2. A: What should we tự đồ sộ protect and preserve our man-made wonders?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm và bảo đảm những kỳ quan liêu nhận tạo?)

   B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / I suggest limiting the number of visitors every day  

    (Tôi ý kiến đề nghị chính phủ nước nhà nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.)

3. A: What should we tự đồ sộ conserve forests?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm rừng?)

    B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation.

    (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên trấn áp nàn huỷ rừng / tôi ý kiến đề nghị trấn áp việc huỷ rừng.)

4. A: What should we tự đồ sộ protect valuable things in pagodas and temples?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm những loại có mức giá trị vô miếu và đền?)

   B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places

     (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên được sắp xếp những loại có mức giá trị này ở những điểm bình yên cao / Tôi ý kiến đề nghị trả những loại có mức giá trị này vô những điểm bình yên cao.)

5. A: What should we tự đồ sộ restore our ageing man-made wonders?

     (Chúng tao nên làm những gì nhằm phục sinh lại những kỳ quan liêu nhân tạo?)

    B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money.

    (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên gia tăng một số tiền / Tôi ý kiến đề nghị gia tăng một số tiền.)

6. A: What should we tự đồ sộ prevent global warming?

    (Chúng tao nên làm những gì nhằm ngăn ngừa sự rét lên toàn cầu?)

  B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke and exhaust fumes. 

   (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên hạn chế sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề nghị hạn chế sương và sương thải.)

Bài 6 a

Video chỉ dẫn giải

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should tự in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm việc theo đuổi cặp. Nói với những người ở kề bên những gì chúng ta nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen. 

(Chiếc xe đạp điện của doanh nghiệp đã biết thành lấy trộm.)

- You have lost your way in the thành phố centre. 

(Bạn bị lạc lối vô trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.)

- You have left your workbook at trang chủ. 

(Bạn vẫn nhằm quên sách bài xích tập dượt ở trong nhà.)

- Your máy vi tính isn't working. 

(Máy tính cầm tay của doanh nghiệp ko sinh hoạt.)

- You have forgotten đồ sộ bring your wallet when going shopping. 

(Bạn chắc rằng vẫn quên đem ví chi phí khi cút sắm sửa.)

Example: (Ví dụ)

A: Oh no! My bicycle has been stolen. What should I tự now?

(Ôi không! Chiếc xe đạp điện của tôi đã biết thành lấy trộm. Tôi nên làm những gì bây giờ?)

B: I suggest calling the police./I suggest you should đường dây nóng the police.

(Tôi ý kiến đề nghị nên gọi mang đến công an./ Tôi răn dạy chúng ta nên gọi mang đến công an.)

Lời giải chi tiết:

- I suggest calling the police.

(Tôi ý kiến đề nghị gọi công an.)

- I suggest you should buy a map.

(Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên chọn mua một bạn dạng thiết bị.)

- I suggest you should tell the teacher.

(Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên rằng với nhà giáo.)

- I suggest you should ask someone đồ sộ fix it.

(Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên đem nó cút sửa.)

- I suggest you come back đồ sộ take the wallet.

(Tôi ý kiến đề nghị anh trở về lấy ví.)

Bài 6 b

b. Now report your partner's ideas đồ sộ another partner.

(Tường thuật lại chủ ý của những người chúng ta cặp của doanh nghiệp cho một chúng ta cặp không giống.)

Example: (Ví dụ)

I asked B what I should tự when my bicycle had been stolen. He suggested calling the police / I should đường dây nóng the police.

(Tôi chất vấn B coi tôi nên làm những gì khi xe đạp điện của tôi bị lấy trộm. Anh ấy răn dạy gọi năng lượng điện mang đến công an.)

Lời giải chi tiết:

I asked Nam what I should tự when my máy vi tính wasn't working. And he suggested I should ask someone đồ sộ fix it.

(Tôi chất vấn Nam tôi nên làm những gì khi PC cầm tay cuae tôi bị lỗi. Và chúng ta ấy ý kiến đề nghị tôi nên đem nó cút sửa.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: this is the first time jane has ever visited vietnam