unit 6 lop 9 looking backUnit 6: Viet Nam then and now

Bạn đang xem: unit 6 lop 9 looking back

Unit 6 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - Looking back - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the following word trang web with transport systems in Viet Nam then and now. (Hoàn trở nên màng lưới kể từ sau đấy với khối hệ thống giao thông vận tải ở VN xưa và ni.)

Then Now
earthen road concrete road
path underpass
trench flyover
brick road skytrain system
tunnel skywalk system
alley cable car
tram system tunnel
alley

Hướng dẫn dịch:

Trước đây

Bây giờ

đường khu đất, lối ngót, rãnh, lối gạch ốp, căn hầm, hẻm, khối hệ thống xe cộ điện

đường bê tông, căn hầm, cầu vượt lên, khối hệ thống lối bên trên ko, khối hệ thống cầu vượt lên, xe cộ năng lượng điện, căn hầm, hẻm

Quảng cáo

2. Fill in each blank with one word/phrase. (Điền khu vực trống không kể từ /cụm kể từ.)

1. She lived in a(n) _________ family, ví she didn't have much privacy.

2. We live in a _________ family with only my parents and bủ.

3. Our children didn't have good learning _________ lượt thích computers, CD players, or laboratories during the 1980s.

4. _________ used vĩ đại be an image associated with our soldiers in the past.

5. Classrooms made of mud and straw with _________ all around used vĩ đại be common in Viet Nam during the war.

Đáp án:

1. extended2. nuclear3. facilities4. Rubber sandals5. trenches

Giải thích:

1. extended family (n) mái ấm gia đình nhiều thế hệ

2. nuclead family (n) mái ấm gia đình phân tử nhân

3. facility (n) trang thiết bị

4. rubber sandals (n) dép cao su

5. trenches (n) chiến hào

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy sinh sống vô một đại mái ấm gia đình, bởi vậy cô ấy không tồn tại nhiều sự riêng biệt.

2. Chúng tôi sinh sống vô một mái ấm gia đình phân tử nhân chỉ với thân phụ u và tôi.

3. Con cái tất cả chúng ta vẫn không tồn tại phương tiện đi lại tiếp thu kiến thức chất lượng như PC, đầu đĩa CD hoặc chống thực nghiệm trong cả trong năm 1980.

4. Dép cao su thiên nhiên từng phát triển thành một hình hình họa nối sát với nhừng người bộ đội của tất cả chúng ta vô quá khứ.

5. Lớp học tập được sản xuất kể từ bùn và rơm với những rãnh xung xung quanh thông dụng ở VN trong cả thời kỳ cuộc chiến tranh.

3. Read the passage and fill in each blank with a suitable word from the box. (Đọc đoạn văn và điền vô khu vực trống không kể từ phù hợp vô bảng.)

I used vĩ đại go vĩ đại a school for the gifted in Ho Chi Minh City. My house was far away, ví I had vĩ đại live with my relatives. It was an (1) family with ten people and a cousin of my age. My mother was worried because I came from a (2) family – much smaller and less complicated. I was a very (3) girl – the type of person who never does what they are told. I was even envious when my cousin got higher grades. Luckily, my relatives were actually very (4) and (5), and my cousin herself was a (6) girl. She didn't get too upset by my bad behaviour. Just as (7) as her mother, she was ready vĩ đại lend a hand in my study and vĩ đại take care of bủ when I was ill. After three years with them, I also learnt that vĩ đại get along with members in a big family, I should learn how vĩ đại (8).

Quảng cáo

Đáp án:

1. extended2. nuclear3. disobedient4. sympathetic/ understanding
5. understanding/sympathetic6. tolerant 7. caring8. share

Giải thích:

extended family (n) mái ấm gia đình nhiều thế hệ

nuclead family (n) mái ấm gia đình phân tử nhân

disobedient (adj) ko vâng lời

sympathetic (adj) cảm thông

understanding (adj) thấu hiểu

tolerant (adj) độ lượng, phỏng lượng

caring (adj) quan tiền tâm

share (v) phân tách sẻ

\

Hướng dẫn dịch:

Tôi từng học tập ở một ngôi trường năng khiếu sở trường bên trên TP HCM. Nhà tôi không ở gần nên tôi cần sinh sống với bà con cái. Đó là một trong đại mái ấm gia đình với 10 người và 1 người chị bọn họ vì chưng tuổi hạc tôi. Mẹ tôi vẫn phiền lòng cũng chính vì tôi xuất đằm thắm từ là 1 mái ấm gia đình phân tử nhân - nhỏ rộng lớn và không nhiều phức tạp rất là nhiều. Tôi là một trong đứa phụ nữ bướng bỉnh - loại người nhưng mà ko khi nào thực hiện những gì mà người ta bảo. Tôi thậm chí là vẫn tị nạnh tị khi chị bọn họ học tập cao hơn nữa. May mắn là kẻ bà con cái của tôi thiệt sự rất rất thông cảm và hiểu rõ sâu xa và chị bọn họ tôi là một trong cô nàng vị tha bổng. Cô ấy vẫn không thật buồn vì thế xử sự tệ của tôi. Không chỉ chở che u bản thân cô ấy còn sẵn sàng canh ty tôi học tập và chở che tôi khi tôi căn bệnh. Sau 3 năm sinh sống với bọn họ, tôi cũng học tập được cơ hội thích ứng với những member vô một mái ấm gia đình rộng lớn, tôi nên học tập thực hiện thế nào là nhằm share.

4. Complete the sentences with appropriate adjectives. (Hoàn trở nên câu với những tính kể từ phù hợp.)

1. It is _________ vĩ đại value the improved living conditions we have today.

2. She was _________ the skytrain system would solve the traffic problems in the thành phố.

3. The government is _________ that our education system will be improved significantly by the year 2020.

4. We are all _________ that pollution is getting more and more serious.

5. We were _________ vĩ đại have heard about the poor living conditions back then.

6. I am _________ that the clanging sounds of the trams in Ha Noi will stay in our hearts forever.

Đáp án:

Xem thêm: cach quan ly kho vat tu

1. necessary/important2. certain/sure/hopeful3. certain/sure/confident
4. sorry/sure5. sorry6. convinced/certain/sure

Hướng dẫn dịch:

1. Coi trọng việc nâng cấp ĐK sinh sống tất cả chúng ta với thời điểm ngày hôm nay là quan trọng.

2. Cô ấy kỳ vọng khối hệ thống xe cộ năng lượng điện bên trên cao tiếp tục xử lý yếu tố giao thông vận tải vô TP.HCM.

3. Chính quyền bảo đảm an toàn rằng hệ thông dạy dỗ của tất cả chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp đáng chú ý vô năm 2020.

4. Chúng tao thường rất tiếc khi yếu tố độc hại ngày càng nguy hiểm.

5. Chúng tôi rất rất tiếc khi nghe tới về ĐK sinh sống bần hàn nàn ngày ấy.

6. Tôi chắc chắn là rằng tiếng động leng reng của xe cộ năng lượng điện ở Thành Phố Hà Nội tiếp tục sinh sống mãi vô tim tất cả chúng ta.

5. Correct the italised text where necessary. (Sửa phần được in ấn nghiêng nếu như quan trọng.)

We had finally finished the school year and Trang asked bủ vĩ đại go vĩ đại Da Nang by train with her. I thought that (1) it was dangerous vĩ đại go by ourselves since we were just fifteen. But Trang (2) was confident that she take bủ there safely. Moreover, our (3) parents were too busy vĩ đại go with us, ví they (4) were happy let us go. They even took us vĩ đại Ha Noi Station and left us there with all the luggage and tickets. I (5) was still worried that we would get lost, but Trang (6) was pleased vĩ đại be allowed vĩ đại go on her own. We both (7) felt that it was more convenient vĩ đại go by night train because we could sleep during the night. When we arrived, I (8) was astonished that the thành phố be very different from what I saw five years earlier, and I was ví relieved that we had arrived safe and sound as she promised.

Đáp án:

1. no change2. take → could take3. no change4. let → vĩ đại let
5. no change6. no change7. no change8. be → was

Hướng dẫn dịch:

Cuối nằm trong, Shop chúng tôi vẫn kết đôn đốc năm học tập và Trang rủ tôi chuồn TP Đà Nẵng vì chưng xe cộ lửa với cô ấy. Tôi cho rằng nó thiệt là nguy khốn khi Shop chúng tôi tự động chuồn vì chưng vi Shop chúng tôi mới chỉ 15 tuổi hạc. Nhưng Trang thoải mái tự tin rằng cô ấy fake tôi cho tới cơ tin cậy. Hơn nữa, thân phụ u Shop chúng tôi quá bận nhằm chuồn với Shop chúng tôi nên bọn họ rất rất sung sướng nhằm Shop chúng tôi chuồn. Họ thậm chí là fake Shop chúng tôi đi ra ga Thành Phố Hà Nội và nhằm Shop chúng tôi ở cơ với tư trang và vé. Tôi vẫn rất rất phiền lòng hoảng rằng Shop chúng tôi có khả năng sẽ bị lạc tuy nhiên Trang thì lại rất rất lý tưởng khi được quy tắc tự động chuồn. Chúng tôi đều cho rằng tiếp tục tiện rộng lớn khi chuồn chuyến tàu tối cũng chính vì Shop chúng tôi rất có thể ngủ trong cả tối. Khi Shop chúng tôi cho tới điểm, tôi vẫn không thể tinh được vì thế TP.HCM không giống xa cách những gì tôi phát hiện ra 5 năm vừa qua và tôi thấy rất rất tự do thoải mái vì thế Shop chúng tôi đang đi tới tin cậy và như tiếng cô ấy hứa.

6. Role-play. Interview a travel agent about Vietnamese people's holiday trends before and after 2000. Use the cues in the table for your interview. You may use the example vĩ đại get you started. (Diễn kịch. Phỏng vấn một ngớ ngẩn lý du ngoạn về Xu thế nghỉ ngơi non của những người VN trước và sau năm 2000. Sử dụng những khêu ý vô bảng mang lại bài bác phỏng vấn của em. Em rất có thể dùng ví dụ nhằm chính thức.)

Gợi ý:

A: Your agent is among the most famous travel agents in Viet Nam, ví I’d lượt thích vĩ đại ask you some questions about people’s holiday trends before and after 2000.

B: Ok, what vì thế you want vĩ đại know?

A: I want vĩ đại ask where people used vĩ đại go vĩ đại before 2000?

B: At that time, people tended vĩ đại go on holiday on the beaches or mountains. They preferred inside the country.

A: And now?

B: Today, beaches and mountains are still popular destination for most of tourists but they tend vĩ đại go vĩ đại other countries.

A: What differences between means of transportation they used?

B: Before 2000, they usually go by coach or train and rarely by airplane; but after 2000, airplane and xế hộp are more popular.

A: Thank you for sharing!

Hướng dẫn dịch:

Đ: Đại lý của người tiêu dùng là một trong trong mỗi đại lý du ngoạn phổ biến nhất bên trên VN, bởi vậy, tôi ham muốn chất vấn các bạn một trong những thắc mắc về Xu thế kỳ nghỉ ngơi của người xem trước và sau năm 2000.

B: Ok, bạn thích biết gì?

A: Mình ham muốn chất vấn trước năm 2000 người xem thông thường chuồn đâu vậy?

B: Vào thời gian đó, từng người dân có Xu thế chuồn nghỉ ngơi bên trên những bãi tắm biển hoặc núi. Họ mến ở nội địa.

A: Và bây giờ?

B: Ngày ni, những bãi tắm biển và núi vẫn chính là điểm đến lựa chọn thông dụng của đa số khách hàng du ngoạn tuy nhiên bọn họ với Xu thế tiếp cận những vương quốc không giống.

A: Sự khác lạ trong số những phương tiện đi lại giao thông vận tải mà người ta vẫn dùng là gì?

B: Trước năm 2000, bọn họ thông thường chuồn vì chưng xe cộ khách hàng hoặc hỏa xa và khan hiếm khi chuồn máy bay; tuy nhiên sau năm 2000, máy cất cánh và xe hơi thông dụng rộng lớn.

A: Cảm ơn các bạn vẫn phân tách sẻ!

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp

Xem thêm: cach chen chu thich trong word