we do not have many carnivals

Câu hỏi:

21/07/2020 21,146

Bạn đang xem: we do not have many carnivals

C. nevertheless

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saint Giong was unable đồ sộ talk, smile, or walk__________he was three years old.

A. if

B. because

C. while

D. even though

Câu 2:

A tent can be___________pulled down and transported phàn nàn a ger.

A. easier

B. more easily

Xem thêm: cach chuyen chrome sang tieng viet

C. most easily

D. easily

Câu 3:

I think some one__________talk đồ sộ the quấn. We can’t work extra hours on Saturday.

A. have to

B. should

C. don’t have to

D. shouldn’t

Câu 4:

Complete the second sentence sánh that it means the same as the sentence before

Tuan drives more carefully phàn nàn his brother.

=> Tuan’s brother drives __________________

Câu 5:

According đồ sộ tradition, you shouldn’t ___________(sweep) the floor on the first day of Tet.

Câu 6:

Rearrange the words and phrases given đồ sộ make meaningful sentences.

I enjoy/ tennis/ my/ playing/ with/ friends/ weekend/ every.

=>________________________________________

TÀI LIỆU VIP VIETJACK