when they come tomorrow we swim in the sea

Câu hỏi:

01/04/2022 4,965

Bạn đang xem: when they come tomorrow we swim in the sea

C. are coming - are swimming

D. come - will be swimming

Đáp án chủ yếu xác

Dấu hiệu: tomorrow =>sử dụng thì sau này tiếp nối nhằm trình diễn mô tả hành vi tiếp tục đang được xẩy ra thì mang 1 hành vi xen vào

Cấu trúc: when/ while S+ V thời điểm hiện tại đơn, S + will be Ving

=>When they come tomorrow, we will be swimming in the sea.

Tạm dịch: Khi chúng ta cho tới vào trong ngày mai, công ty chúng tôi tiếp tục tập bơi vô biển lớn.

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I’m going on holiday on Saturday. This time next week I............on a beach.

A. will lie

B. am lying

C. will be lying

D. should be lying

Câu 2:

If you Gọi her at six, she (probably practice) ________the piano.

A. will probably be practicing

B. will be probably practicing

C. probably will be practicing

D. will be practicing probably

Câu 3:

In a few minutes, when the clock strikes six, I (wait)__________ for you here.

A. wait

Xem thêm: danh lam thang canh binh dinh

B. am waiting

C. will wait

D. will be waiting

Câu 4:

They ______ table tennis when their father comes back trang chính at 5 p.m. tomorrow.

A. will play

B. will be playing    

C. play                                    

D. would play

Câu 5:

At 8 o’clock this evening my friends and I ____ a famous film at the cinema.

A. will have watched

B. have watched

C. will watch   

D. will be watching

Câu 6:

I’ll try my best vĩ đại spot you. What ________ wearing?

A. you be

B. will you

C. will

D. will you be

Xem thêm: mon goi du du thai google doodle

TÀI LIỆU VIP VIETJACK